Pitanja i odgovori


 • Koji odsjeci postoje na Islamskom pedagoškom fakultetu?

  Na Islamskom pedagoškom fakultetu postoje odsjeci Islamska vjeronauka te Socijalna pedagogija i duhovna skrb (SPDS). Razvojni plan Fakulteta predviđa osnivanje novog odsjeka, već od naredne akademske godine.

 • Šta mogu da radim i gdje da se zaposlim kada završim Islamski pedagoški fakultet?

  Nakon diplomiranja i sticanja zvanja bakalaureat islamske vjeronauke, naši svršenici mogu dobiti zaposlenje u osnovnim i srednjim školama kao profesori islamske vjeronauke te raditi u brojnim vjerskim ustanovama kao savjetnici. Svršenici medresa mogu, uz polaganje razlike u predmetima, nakon okončanja studija na Islamskom pedagoškom fakultetu, raditi kao imami, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inostranstvu.

  Svršenici odsjeka Socijalna pedagogija i duhovna skrb, sa zvanjem bakalaureat socijalne pedagogije i duhovne skrbi, zaposliti se mogu u centrima za socijalni rad, u centrima za mentalno zdravlje, u kazneno-popravnim zavodima, u zavodima za liječenje ovisnosti, u domovima za djecu bez roditeljskog staranja, ustanovama koje brinu o osobama treće životne dobi, kao i u ustanovama za pomoć osobama sa psihofizičkim poteškoćama u razvoju, u nevladinim organizacijama i svim organizacijama koje rade s marginalnim grupama.

 • Kada je upis na Fakultet?

  Obavijest o terminima upisa na Islamski pedagoški fakultet, kao i potrebnoj dokumentaciji, postavlja se svake godine blagovremeno na WEB stranicu Fakulteta.

 • Kako se prijaviti za upis na Islamski pedagoški fakultet?

  Islamski pedagoški fakultet objavljuje javni Konkurs za upis studenata u I godinu I i II ciklusa studija. Pravo učešća na KONKURSU imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom odgovarajućom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

 • Što se vrjednuje prilikom prijave za upis?

  Izbor kandidata vrši se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u I godinu studija na Univerzitetu u Bihaću, kao i pojedinačnih kriterija Fakulteta za vrjednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij.

  Prilikom prijema novih studenata nije predviđeno polaganje prijemnog ispita.

 • Da li predajemo original dokumenta ili kopije?

  Prilikom prijave na konkurs se predaju originali ili ovjere kopije, a prilikom upisa se predaju isključivo originalni dokumenti.

 • Kolika je godišnja školarina?

  Godišnja školarina za redovne studente je 200 KM (prva godina studija) odnosno 100 KM (ostale godine studija), za redovne-samofinansirajuće studente 800 KM, a za vanredne studente 1200 KM.

 • Da li školarina može da se plati u više rata?

  Da, školarinu za samofinansirajući i vanredni studij je moguće plaćati u četiri iste mjesečne rate.

 • Kakvim resursima raspolaže visokoškolska institucija i šta je sve dostupno studentima?

  Islamski pedagoški fakultet je opremljen svime što je potrebno studentima za postizanje izvanrednih rezultata. Pored fonolaboratorija i informatičkog kabineta, naša biblioteka sadrži preko 10.000 naslova stručne literature. Svaka učionica je opremljena računarom, projektorom i projekcijskim platnom.

 • Da li Fakultet ima studentski dom?

  Da, u zgradi Fakulteta se nalazi i studentski dom sa 36 soba. Sobe su dvokrevetne i četverokrevetne, a svaka ima privatno kupatilo. Korisnici studentskog doma Islamskog pedagoškog fakulteta imaju pravo i na tri kompletna obroka u našem restoranu. Također, na raspolaganju im je i vešeraj, teretana, a kompleks je u potpunosti pokriven Wi-Fi mrežom.

 • Kako su definisane vannastavne aktivnosti?

  Na Fakultetu se redovno organiziraju kursevi stranih jezika, edukacije i obuke iz različitih oblasti, a ove aktivnosti su obično besplatne za naše studente.

 • Koje se zvanje stiče nakon završenih studija?

  Nakon završenih studija na odsjeku Islamska vjeronauka se stiče zvanje bakalaureat islamske vjeronauke (nakon drugog ciklusa: magistar religijske edukacije), dok na odsjeku Socijalna pedagogija i duhovna skrb se stiče zvanje bakalaureat socijalne pedagogije i duhovne skrbi (nakon drugog ciklusa: magistar socijalne pedagogije (i duhovne skrbi)).

 • Da li neki od semestara mogu provesti na nekom drugom univerzitetu u zemlji ili inostranstvu?

  Da, naš Fakultet ima razvijenu saradnju s brojnim europskim univerzitetima i aktivni smo učesnik Erasmus i Mevlana razmjena, kako studenata, tako i osoblja. Naši studenti su dosad boravili na univerzitetima u Portugalu, Austriji i Poljskoj, a svake godine imamo studente turskih univerziteta na razmjeni.

 • Koji su modeli studiranja?

  Svi predmeti, u svim semestrima i akademskim godinama, su jednosemestralni i nose ECTS bodove. Prilikom upisa godine studenti upisuju izborne predmete iz zimskog semestra, a prilikom upisa predmeta za ljetni semestar upisuju izborne predmete iz ljetnog semestra. Pravila za upis predmeta iz izborne grupe moraju biti opisana u ECTS bodovima. Za svaki semestar se definira kvota za upis u obliku najmanjeg i najvećeg opterećenja (kvote) u ECTS bodovima koje student u semestru može imati.