Organi upravljanja Ispis E-mail

 

ORGANI UPRAVLJANJA IPF-a

 

Upravni odbor Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću

Upravni odbor imenuje i razrješava Rijaset IZ-e u BiH.

Upravni odbor Fakulteta broji pet članova. Od toga, dva člana imenuju se iz reda nastavnika i saradnika zaposlenih na Fakultetu, koje predloži Nastavno-naučno vijeće Fakulteta, a preostala tri člana imenuje Rijaset IZ-e u BiH.

Upravni odbor se imenuje na period od 4 (četiri) godine.

Dekan Fakulteta učestvuje u radu Upravnog odbora Fakulteta, ali bez prava odlučivanja.

 

Dekan Fakulteta

Fakultetom rukovodi dekan Fakulteta, koji se imenuje na 4 (četiri) godine i može biti ponovo imenovan još jedan mandat.

Dekana Fakulteta imenuje i razrješava Rijaset Islamske zajednice u BiH  na osnovu prijedloga Upravnog odbora Fakulteta.

Neke od obaveza i ovlaštenja dekana Fakulteta su:

- da organizira i rukovodi radom Fakulteta,

- da zastupa i predstavlja Fakultet prema trećim licima,

- odgovoran je za zakonitost rada Fakulteta, za izvršenje nastavnog i naučnoistraživačkog rada i za rezultate rada i poslovanja,

- predsjedava sjednicama Nastavno-naučnog vijeća,

- rukovodi radom preko odjela Fakulteta,

Dekan je samostalan u radu, a za zakonitost rada i izvršavanje zakonom propisanih obaveza Fakulteta odgovara Upravnom odboru i Rijasetu Islamske zajednice.

 

Prodekani

Dekanu u radu pomažu prodekan za nastavu i studentska pitanja i prodekan za naučno-istraživački rad.

Prodekane bira i razrješava Nastavno-naučno vijeće tajnim glasanjem, iz reda nastavnika koje predlaže dekan.

 

Upravni odbor:

Mr. Dževdet Šošić, predsjednik
Prof. dr. Aziz Hasanović, član
Muftija Hasan ef. Makić, član

Prof. dr. Sulejman Topoljak, član
Prof. dr. Izet Terzić, član

Dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću:

Prof. dr. Fuad Sedić
Telefon: +387 37 220 165
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Prodekani Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću:

Prof. dr. Izet Terzić, prodekan za nastavu
Telefon: + 387 37 228 158
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Doc. dr. Hajrudin Hodžić, prodekan za naučno-istraživački rad
Telefon: + 387 37 228 163
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Sekretar Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću:

Hamdija Nesimović
Telefon: + 387 37 220 162
Fax: + 387 37 228 160
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Studentska služba Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću:

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Muamer Sedić
Telefon: +387 37 228 161
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Koordinator za studentski dom Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću:

Bekir Alić

Telefon: + 387 37 228 162

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


 

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu