Pravila fakulteta Ispis E-mail
Static content - O fakultetu

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

U BIHAĆU

PRAVILA ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA U BIHAĆU

Bihać, februar 2011. god.S A D R Ž A J


I   OSNOVNE ODREDBE. 5

1. Naziv i sjedište.. 5

2. Odgovornost i obaveze.. 6

3. Zastupanje i predstavljanje.. 6

4. Pečat, štambilj i znak.. 7

5. Statusne promjene Fakulteta.. 7

II OSNOVNA DJELATNOST FAKULTETA. 7

III ORGANIZACIJA FAKULTETA. 9

1. Nastavno-naučni rad.. 9

2. Naučnoistraživački rad.. 10

3. Zajednički poslovi. 10

IV NASTAVNO-NAUČNI RAD. 11

1) PRVI CIKLUS STUDIJA.. 11

1.1. Nastava. 11

1.2. Nastavni plan. 12

1.3. Nastavni programi 12

1.4. Trajanje studija. 13

2) SPECIJALISTIČKI, DRUGI I TREĆI CIKLUS STUDIJA.. 13

2.1. Specijalistički studij 13

2.2. Drugi ciklus studija. 14

2. 3. Treći ciklus studija. 15

3) STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE.. 15

4) MATIČNOST FAKULTETA.. 16

4.1  Posebni oblici nastave. 16

4.2  Postupak za nostrifikaciju i ekvivalenciju diploma stečenih u inozemstvu. 16

4.3  Evidencije i javne isprave. 16

V STUDENTI I PRAVILA STUDIJA. 17

1. Status studenta.. 17

2. Prava i dužnosti studenata.. 19

3. Provjera znanja studenata.. 21

4. Način polaganja ispita i izvršavanje drugih obaveza.. 22

5. Ocjenjivanje studenata.. 23

6. Pravo prigovora na ocjenu.. 24

7. Ovjera semestra.. 25

8. Upis u narednu godinu studija.. 25

9. Prestanak statusa studenta.. 26

10. Ponovno sticanje statusa studenta.. 26

11. Priznavanje položenih ispita.. 26

12. Prelazak studenata sa drugih visokoškolskih ustanova.. 27

13. Nastavak studija sa završenom višom školom... 27

14. Naučnoistraživački rad sa redovnim studentima.. 27

15. Vanredni studij I, II i III ciklusa studija.. 28

16. Pohvale i nagrade.. 28

17. Apsolventski staž.. 28

18. Izdavanje diplome.. 29

19. Odgovornost studenata.. 29

VI NASTAVNICI I SARADNICI 31

1. Uvjeti za izbor nastavnika.. 32

2. Uvjeti za izbor saradnika.. 33

3. Postupak za izbor nastavnika i saradnika.. 34

4. Obaveze nastavnika u izvođenju nastave i naučnoistraživačkom radu 36

5. Privremeno izvođenje nastave.. 37

VII ORGANI FAKULTETA. 38

1. Upravni odbor Fakulteta.. 38

2. Nastavno-naučno vijeće Fakulteta.. 40

3. Dekan Fakulteta.. 42

4. Prodekan.. 45

5. Voditelj odsjeka.. 46

VIII PLANIRANJE. 47

IX FINANSIRANJE DJELATNOSTI FAKULTETA. 48

X NAČIN OSTVARIVANJA SARADNJE SA SINDIKATOM.. 49

XI JAVNOST RADA. 49

XII POSLOVNA TAJNA. 50

XIII OPĆI AKTI FAKULTETA. 50

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE. 51ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

Na osnovu Ustava Islamske zajednice i člana 27. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (“Službeni list Bosne i Hercegovine”, broj: 6/92, 8/93 i 13/94) a u skladu sa članom 65. Okvirnog zakona  o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini  (“Službeni glasnik BiH”, broj: 59/07 i 59/09), članom  13. stav (5) Zakona o Univerzitetu u Bihaću (“Sl. glasnik USK”, broj: 16/09) i članom 2. Statuta Univerziteta u Bihaću, Upravni odbor Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, na sjednici održanoj 19.02. 2011. godine, usvojio je:

PRAVILA

ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BIHAĆU

 

I  OSNOVNE ODREDBE

1. Naziv i sjedište

Član 1.

(1) Islamski pedagoški fakultet u Bihaću (u daljem tekstu: Fakultet) je visokoškolska nastavno-naučna i odgojna ustanova Islamske uzajednice u Bosni i Hercegovini.

(2) Fakultet radi i djeluje pod nazivom: Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Puni naziv Fakulteta je: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini – Univerzitet u Bihaću – Islamski pedagoški fakultet u Bihaću.

(3) Fakultet će se služiti nazivom i grbom Univerziteta u Bihaću i unositi ih u cjelosti, ili djelimično u svoja obilježja (pečat, grb i slično).

(4) Sjedište Fakulteta je u Bihaću, ulica Žegarska aleja bb.

Član 2.

(1) Odlukom Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, broj: 2080/05 od 23.12.1995. godine osnovana je Islamska pedagoška akademija u Bihaću (u daljem tekstu Akademija).

(2) Akademija je odlukom Upravnog odbora o udruživanju,  broj: 02-30/97 i Ugovorom o udruživanju broj: 15/1-612-52/97 od 30.06.1997. godine postala članicom Univerziteta u Bihaću.

(3) Odlukom Sabora Islamske zajednice u BiH, broj: 12 – MA – 1666-1/05 od 14. 09. 2005. godine Akademija je transformisana sa dvogodišnjeg u trogodišnji studij, a Odlukom,  broj: 12 – MA – 3592/06 od 25. septembra 2006. godine promijenjen je oblik organizovanja Akademije i ista je preimenovana u Islamski pedagoški fakultet u Bihaću.

(4) Članom 13. stav (5) Zakona o Univerzitetu u Bihaću („Sl. glasnik USK“, broj: 16/09) je određeno da Islamski pedagoški fakultet ostaje u sasatavu Univerziteta u Bihaću (Ugovor o udruživanju broj: 15/1. 612-52/97 od 30. juna 1997. godine) a njegov status je regulisan Ugovorom  o regulisanju statusa Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću u sastavu Univerziteta u Bihaću, broj: 02-929/2010 od 22. 04. 2010. godine i broj: 01-03-333/10 od 22. 04. 2010. godine.

(5) Osnivač Akademije, odnosno Fakulteta je Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini a vlasnička i upravljačka prava ima Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Član 3.

(1) Fakultet je javna visokoškolska ustanova u svojini Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

(2) Fakultet ima svojstvo pravnog lica.

Član 4.

(1) Akademija kao subjekt upisa u sudski registar registrovana je Rješenjem, broj: U/I-3/98 od 19.02.1998. godine, a Rješenjem o upisu promjena podataka o subjektu, Fakultet je upisan u sudski registar u Bihaću pod brojem: 017-0-Reg-06-000038 od 26.10.2006. godine.

(2) Rješenjem Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, broj: 08-50.2-1-15/05 od 07. aprila 2005. godine Islamska pedagoška akademija u Bihaću  je upisana u registar za Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine pod registarskim brojem: 15/5, knjiga broj I, sa danom 07. 04. 2005. godine.

Član 5.

Promjene u nazivu i sjedištu Fakulteta vršit će se uz prethodnu saglasnost Osnivača.

2. Odgovornost i obaveze

Član 6.

Fakultet odgovara za svoje obaveze prema trećim licima svim svojim sredstvima kojima raspolaže u skladu sa Zakonom.

Član 7.

Fakultet ima transakcijski i depozitni račun putem jedinstvenog računa Trezora Unsko-sanskog kantona.

3. Zastupanje i predstavljanje

Član 8.

(1) Fakultet zastupa i predstavlja dekan Fakulteta.

(2) U slučaju spriječenosti ili odsutnosti dekana, Fakultet zastupa i predstavlja prodekan za nastavu Fakulteta.

(3) Dekan Fakulteta može prenijeti dio svojih ovlaštenja, u pojedinim poslovima, na druge radnike Fakulteta i na druga stručna lica u skladu sa važećim propisima.

(4) Ovlaštenja dekana Fakulteta se upisuju u sudski registar.

4. Pečat, štambilj i znak

Član 9.

(1) Pečati Fakulteta su okruglog oblika sa znakom polumjeseca i zvijezde u sredini i latiničnim tekstom „Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini – Univerzitet  u Bihaću – Islamski pedagoški fakultet u Bihaću“ prečnika 2, 3 i 5 cm, po 1( jedan) komad.

(2) Štambilj Fakulteta je pravougaonog oblika sa natpisom: Islamski pedagoški fakultet u Bihaću sa brojem, danom, mjesecom i godinom.

(3) Fakultet ima svoj znak koji predstavlja zgradu Fakulteta.

(4) Način čuvanja i upotrebe pečata i štambilja utvrdit će se posebnom odlukom Upravnog odbora Fakulteta.

5. Statusne promjene Fakulteta

Član 10.

(1) Fakultet se na osnovu ugovora može udružiti u univerzitet na području Unsko-sanskog kantona, odnosno neki drugi univerzitet u Bosni i Hercegovini, na način utvrđen Zakonom, Statutom Univerziteta i ovim Pravilima u skladu sa odlukom Osnivača, koja se donosi na prijedlog Upravnog odbora Fakulteta.

(2) S obzirom na specifičnost statusa Fakulteta, prilikom udruživanja Fakultet zadržava samostalnost u određivanju nastavnog plana i programa, izboru nastavnog osoblja, te samostalnost u regulisanju drugih pitanja koja proizilaze iz posebnosti statusa Fakulteta.

(3) Odluku o statusnoj promjeni Fakulteta donosi Osnivač na prijedlog Upravnog odbora Fakulteta.

Član 11.

Međusobni odnosi ustanova, koje nastaju statusnim promjenama Fakulteta, uređuju se ugovorom, u skladu sa odlukom Osnivača o udruživanju, zakonskim propisima i općim aktima Fakulteta.

II OSNOVNA DJELATNOST FAKULTETA

Član 12.

(1) Osnovna djelatnost Fakulteta je visoko obrazovanje – Prvi ciklus studija koji podrazumijeva edukaciju nastavnika i profesora  islamske vjeronauke za rad u osnovnim i srednjim školama, i drugih djelatnosti registriranih prema potrebama, odgajanje i obrazovanje kadra za potrebe islamske zajednice, bosansko-hercegovačkog društva i dijaspore u duhu islama i univerzalnih vrijednosti.

(2) Proces visokog obrazovanja ostvaruje se kroz nastavno-naučni, naučnoistraživački i stručni rad.

(3) Fakultet će u  okviru svoga rada obavljati slijedeće djelatnosti:

Visoko obrazovanje

- organizovanje I (prvog) ciklusa studija,

- organizovanje specijalističkog studija,

- organizovanje II (drugog) ciklusa studija,

- organizovanje III (trećeg) ciklusa studija,

- obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mjestu nespomenuto (cjeloživotno učenje i učenje na daljinu)

- studentski domovi,

- istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanističkim naukama,

- računovodstveni poslovi, knjigovodstveni i kontrolni poslovi,

- izdavanje knjiga,

- izdavanje novina,

- izdavanje časopisa i povremenih publikacija,

- ostala izdavačka djelatnost,

- djelatnost biblioteke,

- kantine za sopstvene potrebe,

- obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonskim odredbama.

Naučnonastavna i ostala djelatnost Fakulteta  obuhvata:

a) Obrazovanje kadrova ispod nivoa visoke stručne spreme (ako bude potrebe za takvim kadrom).

b) vršenje nostrifikacije i ekvivalencije diploma o završenom stepenu visokog obrazovanja u inozemstvu, te verifikacije položenih ispita na srodnim odgojno-obrazovnim institucijama u zemlji

c) Organiziranje i realizaciju raznih vidova stručnog usavršavanja u skladu sa zakonom (stalni i povremeni oblici), kao što su: seminari, savjetovanja, kursevi i sl.

d) Unapređenje i razvijanje naučnih disciplina koje se izučavaju u nastavnim predmetima dodiplomskog studija.

Naučnoistraživačku i ostalu djelatnost Fakulteta koja obuhvata:

a) organizaciju i obavljanje naučnoistraživačkog i stručnog rada u skladu sa potrebama razvoja Islamske zajednice i bosansko-hercegovačkog društva, usavršavanje i razvijanje metoda naučnoistraživačkog rada, organizaciju sistematskog praćenja i korištenja naučnih dostignuća, kao i pripremanje kadrova za samostalan naučnoistraživački rad,

b) saradnju sa islamskim i drugim fakultetima i naučnoistraživačkim ustanovama u zemlji i inozemstvu radi unapređenja i razvijanja djelatnosti višeg obrazovanja i ostvarivanja naučnoistraživačkih projekata i učestvovanje u programima naučnoistraživačkog rada,

c) izradu elaborata i projekata i pružanje stručne i naučne pomoći organima i ustanovama Islamske zajednice

d) izdavačku djelatnost (osiguravanje uvjeta za izradu: udžbenika, priručnika i skripti za potrebe nastave)

e) pružanje usluga u obliku recenzija, analiza, ekspertiza i sličnog iz oblasti koje se izučavaju na Fakultetu,

f) vršenje računarskih, štamparskih i knjigovezačkih usluga za potrebe stručnog naučnoistraživačkog rada,

g) obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom.

III ORGANIZACIJA FAKULTETA

Član 13.

Zadaci Fakulteta se obavljaju kroz odjele:

nastavno-naučni rad,

naučnoistraživački rad i

zajedničke poslove.

1. Nastavno-naučni rad

Član 14.

(1) Odjel za nastavno-naučni rad odgovoran je za planiranje i realizaciju nastavno-naučnog procesa u okviru sadržaja koji su predmet studija.

(2) Nastavni plan i program studija je osnovni dokument o planiranju i realizaciji obaveza nastavnog procesa.

Član 15.

Strukturu nastavnog plana i programa na odsjecima ili smjerovima usvaja Nastavno-naučno vijeće, u skladu sa Zakonom uz saglasnost Upravnog odbora i Senata Univerziteta u Bihaću.

Član 16.

(1) Fakultet može, uz odobrenje Osnivača, Senata Univerziteta u Bihaću i resornog ministarstva osnovati novi odsjek  na I, II i III ciklusu studiju.

(2) Nastavno-naučno vijeće pokreće inicijativu za osnivanje odsjeka i imenuje komisiju za pripremanje prijedloga elaborata i drugih radnji vezanih za osnivanje odsjeka. Prijedlog elaborata Nastavno-naučno vijeće proslijeđuje Upravnom odboru Fakulteta koji je dužan  prije usvajanja pribaviti odobrenje prema prethodnom stavu ovog člana.

Član 17.

(1) Zadaci odsjeka su:

a) Planiranje, organiziranje i realiziranje nastavno-naučne djelatnosti u skladu sa važećim   nastavnim planom i programom za pojedini odsjek.

b) Uredno vođenje evidencije o dinamici realizacije svih obaveza iz nastavnog plana i programa (nastava, konsultacije, ispiti, seminarski radovi) kao i realiziranim projektima u okviru naučnoistraživačkog rada.

c) Inoviranje nastavnih planova i programa.

d) Pokretanje inicijative za izbor nastavnika i saradnika.

e) Praćenje ukupnih aktivnosti na odsjeku i iznalaženje rješenja za kvalitetno unapređivanje nastavno-naučnog rada,

f) i druge aktivnosti vezane za nastavno-naučni proces.

Član 18.

Ukoliko se pri Fakultetu osnuje novi odsjek u skladu sa članom 16. ovih Pravila Upravni odbor Fakulteta donijet će odgovarajući akt o radu odsjeka.

2. Naučnoistraživački rad

Član 19.

(1) Naučnoistraživački rad Fakulteta se organizira radi unapređenja naučnih disciplina koje se izučavaju u nastavnim predmetima.

(2) Naučnoistraživački rad se izvodi prema programu koji donosi Nastavno-naučno vijeće Fakulteta.

(3) Nastavnici i saradnici ostvaruju program  naučnoistraživačkog rada u okviru svojih radnih obaveza.

Član 20.

(1) Pored naučnoistraživačkog rada iz prethodnog člana na Fakultetu se obavlja naučnoistraživački rad u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti, koji podrazumijeva fundamentalna, primijenjena i razvojna istraživanja.

(2) U cilju realiziranja pojedinih naučnoistraživačkih i stručnih projekata i zadataka, Fakultet ostvaruje saradnju sa sličnim visokoškolskim ustanovama, drugim organizacijama i zajednicama, te na osnovu zajedničkog interesa zaključuje odgovarajuće ugovore.

3. Zajednički poslovi

Član 21.

Zajednički poslovi se obavljaju putem Sekretarijata Fakulteta i obuhvataju:

a) Opće i pravne poslove

b) Ekonomsko-finansijske poslove

c) Studentsku službu

d) Biblioteku

e) Tehničke poslove.

Član 22.

Radom Sekretarijata Fakulteta rukovodi sekretar.

Član 23.

(1) Fakultet ima biblioteku koja je namijenjena potrebama izvođenja i unapređenja nastavno-naučnog i naučnoistraživačkog rada.

(2) Organizacija i način rada biblioteke uređuje se općim aktom o radu biblioteke.

(3) U okviru biblioteke postoji studentska čitaonica.

IV NASTAVNO-NAUČNI RAD

1) PRVI CIKLUS STUDIJA

1.1. Nastava

Član 24.

(1) Nastavno-naučni rad na Fakultetu se organizira, unapređuje i realizira prema utvrđenom Nastavnom planu, nastavnim programima i rasporedu nastave.

(2) Po završetku studija I ciklusa stiču se zvanja u skladu sa Pravilnikom o sadržaju javnih isprava koje izdaju visokoškolske ustanove u USK-a i Pravilnikom o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim  ustanovama u USK (“Sl. glasnik USK”, broj: 15/10) .

Član 25.

(1) Nastava se izvodi putem studijskih programa, utvrđenih Nastavnim planovima i nastavnim programima.

(2) Nastava na Fakultetu se organizira za redovne, redovne samofinansirajuće-paralelne  i vanredne studente.

Član 26.

(1) Nastava za redovne i redovne samofinansirajuće-pralelne  studente izvodi se u skladu s Nastavnim planom, nastavnim programima i rasporedom  predavanja, vježbi i drugih oblika nastavnonaučnog rada.

(2) Nastava se održava u prostorijama koje omogućavaju rad nastavnika, saradnika i studenata, sa mogućnošću korištenja odgovarajućih nastavnih pomagala.

Član 27.

Nastava za vanredne studente se organizira prema Nastavnom planu i nastavnim programima koji se  primjenjuju u nastavi za redovne studente, u skladu sa ovim Pravilima i Statutom Univerziteta u Bihaću.

1.2. Nastavni plan

Član 28.

(1) Nastavni plan obuhvata nastavne predmete, ukupan broj sati predavanja, vježbi i drugih obaveznih oblika nastavnog rada koji se organiziraju i izučavaju na Fakultetu.

(2) Nastavni plan se objavljuje na oglasnoj ploči Fakulteta.

(3) Nastavni plan donosi Nastavno-naučno vijeće Fakulteta uz saglasnost Upravnog odbora Fakulteta i Senata Univerziteta u Bihaću.

Član 29.

(1) Nastavni plan sadrži obavezne i izborne predmete.

(2) Obavezne i izborne nastavne predmete utvrđuje Nastavno-naučno vijeće Fakulteta.

(3) Izborni nastavni predmeti se uvode radi proširivanja znanja iz raznih oblasti u okviru studijskog programa. Izboni nastavni predmet  postaje obavezan nakon što je student izvršio izbor.

Član 30.

Radi osuvremenjavanja i proširivanja znanja iz opće kulture, na Fakultetu se može organizirati nastava za oblasti koje se izučavaju kao matične na Fakultetu.

Član 31.

Primjenu Nastavnog plana i programa prati Nastavno-naučno vijeće Fakulteta. Ono je dužno u roku od četiri godine, a po potrebi i ranije, od početka primjene Nastavnog plana i programa da pokrene postupak za njihovo vrednovanje i preispitivanje, putem posebno obrazovane komisije.

Član 32.

Student Fakulteta ima pravo da završi započeti studij po Nastavnom planu koji je važio u vrijeme   upisa, u roku predviđenom  do završetka  započetog studija, od dana stupanja na snagu izmijenjenog Nastavnog plana.

1.3. Nastavni programi

Član 33.

Nastavnim programom se utvrđuje sadržaj nastavnog predmeta, način izvođenja nastave i polaganja ispita i obavezna udžbenička literatura za polaganje ispita iz nastavnog predmeta.

Član 34.

Nastavne programe izrađuju predmetni nastavnici, usvaja ih Nastavno-naučno vijeće Fakulteta, a saglasnost daju Upravni odbor Fakulteta i Senat Univerziteta u Bihaću.

Član 35.

Nastavni programi se štampaju i izdaju na  Fakultetu radi dostupnosti svim studentima Fakulteta.

1.4. Trajanje studija

Član 36.

(1) Prvi ciklus studija na Fakultetu vodi do akademskog zvanja završenog dodiplomskog  studija (the degree of Bachelor) ili ekvivalenta, stečenog nakon završene srednje škole u trajanju od četiri godine i traje 3 (tri), odnosno 4 (četiri) godine, a vrednuje se sa 180 ECTS bodova (šest semestara) i 240 ECTS bodova (osam semestara).

(2) Redovni student završnog semestra studija dužan je da izvrši sve obaveze koje su utvrđene ovim Pravilima, Nastavnim planom i nastavnim programima najkasnije do kraja akademske godine odnosno za vremenski period koji je propisan za apsolventski staž u skladu sa članom 151. Statuta Univerziteta u Bihaću.

Član 37.

(1) Akademska godina sa dva semestra, zimski i ljetni, počinje prvog oktobra a završava 30. septembra, odnosno u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Bihaću o početku i trajanju akademske godine sa kalendarom aktivnosti i Pravilnikom o polaganju ispita na fakultetima/VŠ Univerziteta u Bihaću za studente koji studiraju u skladu sa Bolonjskim procesom, broj: 06-4344/10 od 30. 12. 2010. godine.

(2) Tačan kalendar organizacije i realizacije studijskih programa za studijsku godinu utvrđuje i objavljuje Senat Univerziteta u Bihaću, najkasnije 60 dana prije početka nastave.

Član 38.

Sedmični broj sati nastave za studente određuje se na osnovu kontakt sati definiranih ECTS kreditima. Maksimalno sedmično opterećenje studenta iznosi 40 (četrdeset) sati, uzimajući u obzir ukupno radno opterećenje.

Član 39.

(1) Nastava se izvodi prema rasporedu kojim se utvrđuju obaveze nastavnika, saradnika i studenata u nastavnom procesu.

(2) Ni jedan predmet, po pravilu, ne može biti zastupljen u rasporedu sati u uzastopnom trajanju, duže od 2 (dva) školska sata.

2) SPECIJALISTIČKI, DRUGI I TREĆI CIKLUS STUDIJA

2.1. Specijalistički studij

Član 40.

Specijalistički studij za sticanje stručnog stepena specijaliste može se organizirati nakon studija prvog ciklusa u trajanju do godinu dana, odnosno dva semestra.

Član 41.

Specijalistički studij izvodi se po Nastavnom planu i programu kojeg donosi Nastavno naučno vijeće Fakulteta uz prethodnu saglasnost Senata Univerziteta u Bihaću.

Član 42.

(1) Organizovanje specijalističkog studija za sticanje stručnog stepena specijaliste, konkurs za upis, vrijeme izvođenja nastave i obavljanje ispita, utvrđuje se Pravilnikom o specijalističkom studiju.

(2) Pravilnik iz prethodnog stava na prijedlog Nastavno – naučnog vijeća Fakulteta donosi Upravni odbor Fakulteta.

(3) Nastavni plan iz prethodnog člana je sastavni dio Pravilnika iz stava 1. ovog člana.

Član 43.

Specijalistički studij za sticanje stručnog stepena specijaliste završava se odbranom specijalističkog rada.

2.2. Drugi ciklus studija

Član 44.

Drugi ciklus studija za sticanje naučnog stepena magistra organizuje se iz stručnih naučnih oblasti koje se izučavaju kao matične na Fakultetu.

Član 45.

(1) Nastava u drugom ciklusu studija se organizuje i izvodi kao dvogodišnji studij, za pristup kandidatima koji su u I (prvom) ciklusu studija ostvarili 180 ECTS bodova i kao   jednogodišnji  studij, za pristup kandidatima koji su u I ( prvom) ciklusu studija ostvarili 240 ECTS bodova.

(2) Za izvođenje II (drugog) ciklusa studija primjenit će se odredbe regulisane Statutom Univerziteta u Bihaću za II (drugi) ciklus studija.

(3) Nastavni plan i program donosi Nastavno naučno vijeće Fakulteta uz prethodnu saglasnost Senata Univerziteta u Bihaću.

(4) Po završetku studija II (drugog) ciklusa studija stiču se zvanja u skladu sa Pravilnikom o sadržaju javnih isprava koje izdaju visokoškolske ustanove u USK-a i Pravilnikom o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim  ustanovama u USK (“Sl. glasnik USK”, broj: 15/10) .

Član 46.

(1) Ako se nakon odbranjenog završnog magistarskog rada pojave opravdane sumnje da završni magistarski rad nije samostalan rad kandidata, može se pokrenuti postupak osporavanja/oduzimanja stečenog naučnog stepena magistra.

(2) U slučaju iz prethodnog stave Naučno- nastavno vijeće Fakulteta određuje Komisiju od 3 (tri) člana, koja ispituje osnovanost sumnje u samostalnost izrade magistarskog rada.

(3) U sastav Komisije iz prethodnog stave ne mogu ući nastavnici koji su bili u sastavu Komisje za ocjenu i Komisije za odbranu kod odnosnog završnog magistarskog rada.

(4) Odluku o oduzimanju stručnog stepena specijaliste, odnosno naučnog stepena magistra donosi Fakultet i javno se objavljuje u glasilu Fakulteta.

2. 3. Treći ciklus studija

Član 47.

(1) Treći ciklus studija organizuje se za sticanje naučnog stepena doktora nauka iz oblasti za koju je Fakultet matičan.

(2) Doktorski studij se organizuje i izvodi kao trogodišnji i vrjednuje se sa 180 ECTS bodova.

(3) Za izvođenje III (trećeg) ciklusa studija primjenit će se odredbe regulisane Statutom Univerziteta u Bihaću za III (treći) ciklus studija.

(4) Doktorska disertacija je rezultat samostalnog naučnoistraživačkog rada kojim se daju novi naučni rezultati i doprinos u razvoju naučne misli.

Član 48.

(1) Istaknutim naučnim, stručnim i drugim radnicima iz Bosne i Hercegovine i inostranstva koji svojim djelima unapređuju nauku može se dodijeliti počasni doktorat nauka.

(2) Počasni doktorat nauka dodjeljuje Univerzitet na svoj prijedlog ili na prijedlog odgovarajućeg fakulteta.

Član 49.

(1) Naučni stepen doktora nauka može se oduzeti ako se utvrdi da doktorska disertacija nije rezultat samostalnog naučnoistraživačkog rada.

(2) Odluku o oduzimanju doktorske disertacije iz stava 1. ovog člana na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta donosi Senat Univerziteta u Bihaću.

3) STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

Član 50.

Fakultet može organizovati stalne i povremene oblike stručnog usavršavanja.

Član 51.

Program stalnog i povremenih oblika stručnog usavršavanja, u smislu odredbe prethodnog člana, donosi Nastavno naučno vijeće Fakulteta

Član 52.

O stalnim i povremenim oblicima stručnog usavršavanja vodi se evidencija a kandidatima se izdaje odgovarajuće uvjerenje.

4) MATIČNOST FAKULTETA

Član 53.

Islamski pedagoški fakultet je matičan za organizovanje I (prvog), specijalističkog, II (drugog) i III (trećeg) ciklusa studija prema usvojenim i odobrenim studijskim programima koji se izučavaju  na Fakultetu.

4.1  Posebni oblici nastave

Član 54.

(1) Kao poseban oblik edukacije na Fakultetu se organizira dopunsko obrazovanje.

(2) Dopunskim obrazovanjem se obuhvata izvođenje nastave iz određenih nastavnih predmeta za kandidate koji imaju interes da prošire svoja znanja.

Član 55.

(1)Dopunsko obrazovanje se organizira pod uvjetima:

da kandidati imaju najmanje srednje obrazovanje,

da se kandidati obavežu da će uredno izvršavati obaveze iz organizirane nastave dopunskog obrazovanja,

da kandidati snose troškove dopunskog obrazovanja.

(2)   Odluku o uvođenju  i trajanju nastave dopunskog obrazovanja donosi Nastavno-naučno vijeće Fakulteta, a visinu troškova dopunskog obrazovanja donosi Upravni odbor Fakulteta na prijedlog Nastavno-naučnog Fakulteta.

4.2  Postupak za nostrifikaciju i ekvivalenciju diploma stečenih u inozemstvu

Član 56.

(1)   Fakultet provodi nostrifikaciju odnosno ekvivalenciju diploma o završenom studiju u inozemstvu, a koje su stečene na istoj odnosno srodnoj visoko odgojno-obrazovnoj ustanovi u inozemstvu.

(2)   Postupak  nostrifikacije odnosno ekvivalencije iz prethodnog stava provodi stručna komisija koju imenuje Senat Univerziteta u Bihaću.

(3)   Postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije se provodi u skladu sa Pravilnikom o nostrifikaciji I ekvivalenciji inostranih školskih diploma ili drugih javnih dokumenata o završenom stručnom ili naučnom stepenu, broj: 06-1699/2010 od 14. 06. 2010. godine.

Član 57.

Služba Sekretarijata Fakulteta čuva dokumenta i vodi evidenciju o nostrifikaciji odnosno ekvivalenciji diploma.

4.3  Evidencije i javne isprave

Član 58.

(1) Fakultet vodi matične knjige studenata i lica koja su stekla visoku stručnu spremu, stručni, naučni stepen magistra i naučni stepen doktora nauka kao i evidencije o ispitima, o uspjehu studenata na kraju akademske godine, o izdatim diplomama i dodacima diploma, kao i druge evidencije utvrđene općim aktima Univerziteta u skladu sa Zakonom.

(2) Matične knjige i evidencije o izdatim diplomama i dodacima diplome čuvaju se trajno, u skladu sa općim aktima Univerziteta.

Član 59.

(1) Na osnovu službene evidencije Fakultet i Univerzitet izdaju javne isprave.

(2) Javne isprave su: diploma o stečenom stepenu stručne spreme i zvanju, dodatak diplomi o stepenu stručne spreme, diploma o stečenom naučnom stepenu doktora nauka, diploma o stečenom stepenu magistra nauka, magistra struke, uvjerenje o diplomiranju,  upisnica (index),  ispisnica, uvjerenje o položenim ispitima, uvjerenje o uspjehu u toku studija, uvjerenje o učešću u pojedinim oblicima stručnog usavršavanja i permanentnog obrazovanja i druge isprave u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta u Bihaću.

(3) Sadržaj javnih isprava mora biti usklađen sa posebnim propisom.

Član 60.

Fakultet vodi posebne evidencije:

a) o priznanjima Fakulteta koja se dodjeljuju studentima,

b) o nastavnicima i saradnicima koji učestvuju u programima svih ciklusa studija,

c) o nostrifikaciji odnosno ekvivalenciji diploma stečenih u inozemstvu.

Član 61.

(1) Evidencije i javne isprave vodi Studentska služba Fakulteta.

(2) Podatke odnosno izvode iz matičnih knjiga i evidencija na zahtjev studenata može izdavati rukovodilac Studentske službe Fakulteta, uz prethodnu saglasnost dekana.

V STUDENTI I PRAVILA STUDIJA

1. Status studenta

Član 62.

(1) Status studenta dodiplomskog studija stiče se upisom na redovni, vanredni ili studij učenja na daljinu, a na II i III ciklusu studija i kombinacijom ova tri načina studiranja.

(2) Upis se vrši na osnovu javnog konkursa.

(3) Pravo učešća na konkursu imaju lica sa završenom srednjom školom (u četvorogodišnjem trajanju), pod uvjetima određenim u konkursu za upis u prvu godinu studija.

(4) Pravo učešća na konkurs imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u inozemstvu a u skladu sa Zakonom.

Član 63.

(1)Kandidati koji su upisani na Univerzitet, na I (prvu) godinu dodiplomskog studija, stiču status:

1)Redovnog studenta koji se finansira iz Budžeta;

2) Redovnog studenta koji se samostalno finansira - paralelni;

3) Vanrednog studenta, koji se samostalno finansira.

(2)   Status studenta iz tačke 1)  prethodnog stava ima redovni student koji je upisan na studij a koji je po raspisanom konkursu, rangiran u broj koji se finansira iz Budžeta.

3) Redovni student iz stava (1) tačke 1) ovoga člana, ima pravo da se i u narednoj akademskoj godini finansira iz Budžeta, ukoliko u toku akademske godine, po osnovu položenih ispita ostvari 60 ECTS bodova, ili je u narednu akademsku godinu prenio najviše 6 (šest) ECTS bodova ili najviše jedan predmet koji nosi više od 6 (šest) ECTS bodova.

4)   Redovni student iz stava 1) tačke 2) ovoga člana, koji u toku akademske godine ostvari 60 ECTS bodova, ima pravo da se u narednoj akademskoj godini finansira iz Budžeta, pod uslovom da je u tekućoj studijskoj godini, koju sluša prvi put ostvario prosječnu ocjenu iz položenih ispita od najmanje  8,0 (osam) i da je do 30. septembra tekuće godine ostvario 60 ECTS bodova.

(5) Student, koji u toku akademske godine koju pohađa ne postigne odgovarajući uslov za upis u narednu godinu studija, obnavlja studijsku godinu.

(6) Odluku o visini participacije za studente, koji obnavljaju studijsku godinu, donosi Senat uz saglasnost Upravnog odbora.

Član 64.

(1) Fakultet, u ime Univerziteta u Bihaću, upisanim studentima izdaje upisnicu (indeks) kojom se utvrđuje status studenta.

(2) Upisani studenti stupaju u ugovorni odnos sa Univerzitetom, zaključujući ugovor u pismenoj formi.

(3) Ugovor iz prethodnog stava, u ime Univerziteta, potpisuje dekan Fakulteta.

Član 65.

(1) Konkurs, na osnovu kojeg se vrši upis u prvu godinu studija, objavljuje se u dnevnoj štampi najkasnije 2 (dva) mjeseca prije početka akademske godine.

(2) Osnove i mjerila za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis utvrđuje NNV Fakulteta u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik USK”, broj: 8/09).

Član 66.

(1) Provjera znanja i sposobnosti kandidata vrši se na prijemnom ispitu za prijavljene kandidate osim za odlične i učenike generacije.

(2) Program prijemnog ispita utvrđuje Nastavno-naučno vijeće Fakulteta, a sadrži provjeru znanja koja se stiču u prethodnom obrazovanju.

(3) Način provjere znanja i sposobnosti kandidata utvrđuje Nastavno-naučno vijeće.

Član 67.

Upis primljenih kandidata u prvu godinu studija vrši se prema kalendaru kojeg određuje Senat Univerziteta u Bihaću.

Član 68.

Kandidat koji nije primljen na konkursu, ima pravo žalbe dekanu Fakulteta. Žalba se podnosi u roku od 5 (pet) dana nakon objavljivanja rezultata o prijemu kandidata po konkursu. Odluka dekana o žalbi kandidata je konačna.

Član 69.

(1) Status studenta prestaje:

a)   Završetkom studijskog programa i sticanjem odgovarajućeg stepena za koji se školovao;

b)   Ispisom sa Univerziteta;

c)   Neupisivanjem naredne godine studija, odnosno propuštanjem obnove upisa u istu godinu studija u propisanom roku, a da mu pri tome ne miruju prava i obaveze u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta;

d)   Izricanjem disciplinske mjere prestanka statusa studenta.

(2) Status redovnog studenta, osim slučajeva iz prethodnog stava, prestaje redovnom studentu koji 2 (dva) puta obnovi istu studijsku godinu i ne stekne uslov za upis u narednu godinu studija.

(3) O prestanku statusa studenta odlučuje dekan fakulteta posebnim rješenjem.

2. Prava i dužnosti studenata

Član 70.

(1) Studenti imaju pravo i obavezu da, u saradnji sa akademskim osobljem,  aktivno učestvuju u nastavi i naučnoistraživačkom radu, a prema studijskim programima i Nastavnim planovima i programima.

(2) Studenti imaju pravo da:

Budu upoznati sa svojim pravima, obavezama i dužnostima na početku akademske godine;

Nastava bude organizirana u skladu sa studijskim programima i Nastavnim planovima i programima, rasporedom nastave te rasporedom ispita;

Završe studij u propisanom roku, uz redovno izvršavanje svojih obaveza;

Izjašnjavaju se o kvaliteti nastave i rada nastavnika i saradnika;

Koriste biblioteke, računarsku opremu i druge resurse Univerziteta, odnosno Fakulteta.

(3) Za ostvarivanje prava studenata iz stavova ovog člana odgovorni su prodekan za nastavu i studentska pitanja i dekan Fakulteta.

Član 71.

(1) Student ima pravo započeti studij završiti po studijskom program i nastavnom planu i programima, koji su bili u primjeni prilikom upisa u I (prvu) godinu studija, a najkasnije do početka akademske godine u kojoj ga  sustiže generacija studenata upisana po izmijenjenom studijskom program i Nastavnom  planu i programima.

(2) Student, koji ne završi započeti studij u roku utvrđenom u prethodnom stavu, završit će studij po izmijenjenom studijskom programu i Nastavnom planu i programima.

Član 72.

(1) Studenti imaju obavezu pridržavati se pravila utvrđenih Zakonom, Statutom Univerziteta u Bihaću i ovim Pravilima.

(2) Studenti su dužni:

- da izvršavaju obaveze utvrđene ovim Pravilima, nastavnim programima, rasporedom predavanja, vježbi i ispita;

- da redovno dolaze na predavanja, vježbe, pedagošku i metodičku praksu i druge oblike nastavnog rada;

- da u propisanom roku završe studij;

- da studij i ponašanje usklade prema načelima islamskog učenja;

- da se pridržavaju posebnog kodeksa ponašanja studenata Fakulteta.

Član 73.

(1) Studenti su obavezni da semestre upisuju po redu sa svim predmetima iz  kojih se u tom semestru drži nastava, seminari i vježbe.

(2) Uvjet za ovjeru semestra je redovno pohađanje nastave i vježbi potvrđeno potpisima nastavnika i saradnika u indeksu.

(3) Student ne može upisati slijedeći semestar ako mu  nije ovjeren prethodni semestar.

(4) Student može prenijeti u narednu godinu studija najviše 6 (šest) neostvarenih ECTS bodova, odnosno najviše jedan nastavni predmet ukoliko je isti vrednovan sa više od 6 (šest) ECTS bodova.

(5) Studenti koji ne polože i prenesu neki predmet u narednu godinu (koji uslovno upišu višu godinu studija) imaju pravo polaganja tog predmeta u svakom terminu (januar, februar, juni, juli, septembar). Ovi studenti nemaju pravo polagati predmete koje slušaju u tekućoj akademskoj godini sve dok ne polože predmet koji su prenijeli iz prethodne godine studija, a u skladu sa Pravilnikom o polaganju ispita na fakultetima/VŠ Univerziteta u Bihaću za studente koji studiraju u skladu sa Bolonjskim procesom (dalje: Pravilnik).

(6) Student koji ne ispuni uslove iz prethodnih stavova, obnavlja istu godinu studija.

(7) Odluku o visini participacije za studente,  koji obnavljaju  studijsku godinu, donosi Nastavno-naučno vijeće fakulteta uz saglasnost Upravnog odbora.

Član 74.

(1) Fakultet je obavezan u svakom semestru organizirati za vanrende student nastavu “u učionici” po pravilu prve, osme i petnaeste sedmice svakog semestra.

(2) Vanredni studenti su obavezni prisustvovati oblicima provjere znanja kako je predviđeno silabusima predmeta na Fakultetu, po pravilu u toku onih radnih sedmica u kojima se obavlja i organizira nastav za ove student.

3. Provjera znanja studenata

Član 75.

(1) Stečena znanja i sposobnosti studenata provjeravaju se kroz slijedeće oblike provjere znanja:

- praćenjem i evidentiranjem rezultata rada pri rješavanju konkretnih zadataka u nastavi i na vježbama u toku akademske godine putem testova i drugih oblika provjere znanja (eseji, prikazi knjiga, prezentacije, učešće u diskusijama itd.)

- ocjenom seminarskog rada,

- kolokvijalnim ispitima i

- završnom provjerom znanja.

(2) Sistem bodovanja mora biti jasno naznačen u planu rada nastavnog predmeta za dati semestar.

(3) O izvršavanju obaveza studenata, u smislu prethodnih stavova, vodi se evidencija koju vodi predmetni nastavnik, odnosno saradnik do kraja akademske godine.

Član 76.

(1) Završetkom nastave i nakon ovjere semestra, organizuje se i završni ispit, na način koji će omogućiti studentu da u jednom danu polaže završni ispit iz samo jednog predmeta.

(2) Ukoliko je predmetni nastavnik spriječen da obavi završni ispit, dekan Fakulteta može odrediti drugog nastavnika iz uže naučne oblasti kojoj predmet pripada, da obavi završni ispit.

(3) Završni ispit može se realizirati u pismenoj, usmenoj ili praktičnoj formi.

(4) Uspješnost studenata na završnom ispitu izražava se u bodovima.

Član 77.

(1) Polaganje završnog ispita organizuje se u redovnim i popravnim terminima.

(2) Redovni i popravni rokovi za kolokvije organizuju se u terminima predviđenim za nastavu.

(3) Redovni termin za završni ispit je u 17-oj nedjelji nastave odnosno prema kalendaru aktivnosti naznačenim članom 9. Pravilnika o polaganju ispita na fakultetima/VŠ Univerziteta u Bihaću za studente koji studiraju u skladu sa Bolonjskim procesom.

(4) Za studente koji nisu izašli na završni ispit ili ga nisu položili u redovnom  terminu organizuje se popravni završni ispit. Ispit se organizuje u skladu sa  Pravilnikom.

Član 78.

(1) Za provjeru stečenog znanja studenata organiziraju se kolokviji.

(2) Uspješno položenim kolokvijem stiču se bodovi koji ulaze u konačnu ocjenu.

Član 79.

(1) Nastavnici i saradnici su dužni da kontinuirano u toku nastave pružaju pomoć studentima organiziranjem konsultacija a u skladu sa brojem sati definiranim “Standardima visokog obrazovanja i normativima”.

(2) Termini za konsultacije se usklađuju sa terminima predviđenim za održavanje nastave za pojedine predmete i objavljuju se na oglasnoj ploči i na web stranici Fakulteta.

(3) Konsultacije mogu biti grupne i pojedinačne, a omogućavaju studentima dodatne informacije vezane za pripremu kolokvija, ispita, izradu seminarskog rada i izradu programa.

4. Način polaganja ispita i izvršavanje drugih obaveza

Član 80.

(1) Oblici provjere znanja mogu biti pismeni, usmeni i praktični.

(2) Provjera znanja je po pravilu pismena a vrši se putem testa ili pismenog rada.

(3) Način ispitivanja određuje predmetni nastavnik a svi oblici provjere znanja su javni.

(4) Pismena ili praktična provjera znanja iz jednog nastavnog predmeta ne može trajati kraće od 1 (jednog) sata niti duže od 3 (tri) sata.

(5) Jednom započeti usmeni ispit ili usmeni dio ispita mora se okončati u toku istog dana.

(6) Pismeni dio ispita je, po pravilu, eliminatoran za nastavne predmete gdje se ispit sastoji iz pismenog i usmenog dijela.

(7) Način polaganja ispita, za sve predmete, utvrđen je silabusima nastavnog predmeta.

Član 81.

(1) Ispit se prijavljuje pojedinačno za svaki nastavni predmet, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za polaganje ispita.

(2) Prijava ispita vrši se u Studentskoj službi Fakulteta, na propisanom univerzitetskom obrascu.

(3) Studentska služba Fakulteta vodi posebnu evidenciju prijavljenih ispita studenata za svaki ispitni termin.

(4) Nastavnik je obavezan voditi evidenciju položenih ispita.

Član 82.

(1) Student može izaći na ispit ako je prethodno izvršio obaveze i to:

redovno prisustvovao predavanjima, vježbama i drugim oblicima nastave (redovni student)

izvršio sve obaveze predviđene nastavnim programom predmeta

obavio pedagošku, metodičku i samostalnu praksu  u osnovnim i srednjim školama i drugim odgovarajućim ustanovama, a u skladu sa Pravilnikom o praksi studenata Fakulteta.

(2) U indeksu nastavnik svojim potpisom ovjerava da je student prisustvovao svim obaveznim oblicima nastave.

Član 83.

(1) Student koji treći put ne položi ispit pred predmetnim nastavnikom, svaki idući put polaže  ispit pred ispitnom komisijom.

(2) Cijenu komisijskog ispita donosi Upravni odbora fakulteta na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta.

5. Ocjenjivanje studenata

Član 84.

(1) Uspjeh studenta na ispitu i drugim provjerama znanja vrednuje se  i ocjenjuje sistemom usporedivim sa ECTS sistemom kako slijedi:

a) 10 (A) - (izuzetan uspjeh sa neznatnim greškama), nosi 95-100 osvojenih bodova,

b) 9 (B) - (iznad prosjeka, sa ponekom greškom), nosi 85-94 osvojenih bodova,

c) 8 (C) - (prosječan, sa primjetnim greškama), nosi 75-84 osvojenih bodova,

d) 7 (D) - (općenito dobar, ali sa značajnijim nedostacima), nosi 65-74 osvojenih bodova,

e) 6 (E) - (zadovoljava minimalne kriterije), nosi 60-64 osvojenih bodova,

f) 5 (F, FX) - (ne zadovoljava, potrebno je znatno više rada), ispod 60 bodova.

(2) Ocjena u smislu prethodnog stava formira se na osnovu ukupnog broja bodova za predmet

(3) Ukoliko student ne ostvari potreban broj bodova u ukupnoj strukturi bodovanja, odnosno ne dobije pozitivnu/prolaznu ocjenu od 6 (šest) ili više, smatra se da nije ostvario ECTS bodove za dati predmet

(4) Ukoliko student ostvari ocjenu 6 (šest) ili više, smatra se da je ostvario ECTS bodove za dati predmet, a dobivena ocjena upisuje se u  indeks.

Član 85.

(1) Student koji ne pristupi završnom ispitu iz nekog predmeta ili ne ostvari ukupan broj bodova dovoljan za pozitivnu/prolaznu ocjenu za neki predmet, može pristupiti popravnom ispitu iz datog predmeta u roku od 2 (dvije) do 4 (četiri) sedmice, računajući od dana polaganja završnog ispita u semestru

(2) Za slučajeve iz prethodnog stava, oragnizuje se i dodatni popravni ispitni termin u prvoj polovini mjeseca septembra za predmete zimskog i ljetnog semestra tekuće akademske godine

(3) Popravni i dodatni popravni ispit izvode se na isti način, te nose isti broj bodova u ukupnoj strukturi bodovanja, kao i završni ispit za dati predmet.

Član 86.

(1) U slučaju da nijedan  student ne postigne 95 bodova, što predstavlja donji prag za ocjenu 10, skala iz prethodnog stava može se korigirati prema najbolje postignutom uspjehu, na prvom ispitnom roku.

(2) Ocjena (brojem i slovima) unosi se u indeks studenta, kao i u prijavu, odnosno zapisnik o komisijskom  ispitu i ovjerava je svojim potpisom nastavnik ispitivač, odnosno svi članovi komisije.

(3) Na osnovu prijave, odnosno zapisnika sa komisijskog ispita, ocjena se evidentira u Studentskoj službi Fakulteta.

(4) U slučaju sumnji, mjerodavna je ocjena iz prijave, odnosno iz zapisnika o komisijskom ispitu.

(5) U indeks se ne unosi negativna ocjena iz ispita.

(6) Nastavnik saopćava rezultate završnog ispita odmah, a kod pismenog dijela ispita najkasnije u roku dva dana nakon održavanja ispita i obavezno dostavlja prijave, u navedenom roku, u Studentsku službu Fakulteta.

6. Pravo prigovora na ocjenu

Član 87.

(1) Student koji nije zadovoljan postignutom ocjenom, odnossno student koji nakon prvog pokušaja ne položit ispi iz određenog predmeta, može u roku od 24 sata nakon saopštenja i ocjene pismeno zatražiti da se ispit ponovi pred komisijom. Zahtjev za ponavljanje ispita mora biti argumentovano obrazložen.

(2) Pismeni zahtjev student podnosi dekanu Fakulteta.

Član 88.

(1) Ukoliko dekan Fakulteta utvrdi da je zahtjev studenta opravdan, donijet će rješenje o imenovanju komisije za polaganje ispita u roku od 24 sata.

(2) Komisija se sastoji od predmetnog nastavnika koji je vršio ispitivanje i 2 (dva) nastavnika iz iste ili srodne oblasti. Nastavnik koji je obavio prethodno ispitivanje ne može biti predsjednik komisije.

(3) Pismeni dio ispita neće se ponoviti pred komisijom već će ga komisija ponovno ocijeniti, kao i sve radove koje je student radio u toku nastave i vježbi.

(4) Ocjena komisije na ispitu, iz određenog nastavnog predmeta, je konačna.

(5) Komisijski ispit se mora organizirati u roku od 3 (tri) dana, od dana podnošenja zahtjeva.

(6) Student može tražiti  po jedan komisijski ispit iz najviše 2 (dva) predmeta u toku jednog semestra.

7. Ovjera semestra

Član 89.

(1) Student upisuje naredni semestar studija ukoliko je izvršio sve obaveze i ovjerio prethodni semestar.

(2) Nakon završenih predavanja, vježbi i drugih obaveznih oblika nastave, student dobija potpis u indeksu.

(3) Studentu će biti uskraćen potpis u indeksu ako nije ispunio obaveze iz prethodnog stava.

(4) Student je obavezan ovjeriti semestar.

(5) Ovjera semestra izvršit će se ako student ima sve potpise u indeksu za sve nastavne predmete.

(6) Ovjeru semestra vrši dekan Fakulteta.

(7) Uz pismeno obrazloženje studenta, dekan Fakulteta može ovjeriti semestar ako u indeksu nedostaje potpis iz jednog predmeta.

(8) U slučaju iz prethodnog stava, student ne može polagati ispit iz predmeta za koji nije dobio potpis predmetnog nastavnika dok ga ponovo ne odsluša.

8. Upis u narednu godinu studija

Član 90.

(1) Student stiče pravo na upis u narednu godinu studija ostvarivanjem ECTS bodova za predmete iz prethodne godine studija

(2) Student može prenijeti u narednu godinu studija najviše 6 (šest) neostvarenih ECTS bodova, odnosno najviše jedan  nastavni predmet ukoliko je isti vrednovan sa više od 6 (šest) ECTS bodova

(3) Student koji ne ispuni uslove iz prethodnih stavova obnavlja istu godinu studija.

Član 91.

(1) Student koji obnavlja studijsku godinu obavezan je platiti naknadu za obavljanje ispita tokom svakog ponovnog polaganja završnog ili popravnog ispita iz predmeta u godini koju ponavlja i to u iznosu koji utvrdi Senat Univerziteta u Bihaću.

Član 92.

(1) Pravo i obaveze studenta miruju dok se nalazi na porođajnom odsustvu, bolničkom liječenju i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

(2) Mirovanje prava i obaveza odobrit će se  studentu, na njegov obrazloženo opravdan razlog, u slučaju bolesti koje duže traju ili u slučaju opravdanog razloga, a najduže do godinu dana.

(3) Rješenjem dekana Fakulteta utvrđuje se za koje vrijeme miruju prava i obaveze studenta.

Član 93.

(1) Student koji obnavlja studijsku godinu, obavezan je prisustvovati realizaciji nastave iz predmeta koji nije položio.

(2) Ako se u slučaju iz prethodnog stave radi o predmetu iz grupe izbornih predmeta datog studija, student u narednoj akademskoj godini, može ponovo upisati isti ili birati drugi izborni predmet koji nosi potreban broj ECTS bodova.

9. Prestanak statusa studenta

Član 94.

(1) Status studenta prestaje:

a) završetkom studijskog programa i sticanjem odgovarajućeg stepena za koji se školovao

b) ispisom sa Fakulteta

c) Neupisivanjem naredne godine studija, odnosno propuštanjem obnove upisa u istu godinu studija u propisanom roku, a da mu pri tome ne miruju prava i obaveze u skladu sa Zakonom i ovim Pravilima

d) izricanjem disciplinkske mjere prestanka statusa studenta

(2) Status redovnog student, osim slučajeva iz prethodnog stave prestaje redovnom student koji 2 (dva)  puta obnovvi istu studijsku godinu i ne stekne uslov za upis u narednu godinu studija.

(3)   O prestanku statusa studenta odlučuje dekan Fakulteta posebnim rješenjem.

10. Ponovno sticanje statusa studenta

Član 95.

(1) Student kome je prestao status studenta, odnosno student koji je prekinuo studij, može ponovo steći status studenta Fakulteta pod uvjetima:

da Fakultet ima prostorne, kadrovske i druge uvjete za omogućavanje redovnog izvršavanja obaveza studenata,

da, u momentu upisa, ispunjava uvjete koji važe i za ostale studente i

da polaže ispite po nastavnom planu i programu koji važi u vrijeme ponovnog sticanja statusa studenta.

(2) Odluku o ostvarivanju prava iz prethodnog stava donosi dekan Fakulteta.

11. Priznavanje položenih ispita

Član 96.

(1) Ispit položen na drugom srodnom Fakultetu ili visokoškolskoj ustanovi iz istog predmeta priznaje se u cjelosti, ukoliko nema znatnijih razlika u nastavnom programu.

Član 97.

(1) Student koji želi da mu se priznaju ispiti uz molbu prilaže: ovjeren indeks, ovjeren ispit, uvjerenje o položenim ispitima i Nastavni plan i nastavni program ovjeren od fakulteta ili visokoškolske ustanove, po kojem je student položio ispite.

(2) Rješenje o priznavanju ispita donosi dekan Fakulteta, na prijedlog Komisije za priznavanje ispita, koju imenuje dekan Fakulteta.

(3) Protiv rješenja dekana Fakulteta može se uložiti žalba Nastavno-naučnom vijeću Fakulteta, čija je odluka konačna.

12. Prelazak studenata sa drugih visokoškolskih ustanova

Član 98.

Student srodne visokoškolske ustanove može preći i nastaviti studij na ovom Fakultetu, ako ispunjava uvjete propisane Pravilima Fakulteta.

Član 99.

(1) Prelazak studenata na Fakultet iz prethodnog člana odobrit će se pod slijedećim uvjetima:

da Fakultet ima nastavne i druge mogućnosti da obezbijedi nesmetano izvršavanje obaveza studenata,

da je student imao status redovnog studenta u visokoškolskoj ustanovi sa koje prelazi, i da je položio najmanje dva ispita koja su u Nastavnom planu i programu Fakulteta.

(2) Prelazak se može odobriti (izuzetno) kandidatu koji je imao i status vanrednog studenta na visokoškolskoj ustanovi sa koje prelazi na Fakultet, ako status vanrednog studenta nije stariji od jedne godine na dan podnošenja zahtjeva za prelazak.

13. Nastavak studija sa završenom višom školom

Član 100.

(1) Student sa završenom višom školom odnosno sa obrazovnim ciklusom do 180 ECTS bodova, može da se upiše na Fakultet, uz polaganje razlike ispita prethodnih godina po važećem Nastavnom planu i programu i upis u slijedeću godinu uz uslove propisane ovim Pravilima i zaokruži ciklus od 240 ECTS bodova.

(2) Student kome se odobri nastavak studija na Fakultetu upisuje posljednju godinu studija s tim što ne može polagati ispite iz posljednje godine prije nego što položi razliku ispita iz prethodnih godina studija.

(3) Razliku ispita student može polagati svakog mjeseca akademske godine.

(4) Troškove ispita iz prethodnog stava student plaća po odluci Upravnog odbora Fakulteta.

14. Naučnoistraživački rad sa redovnim studentima

Član 101.

(1) Redovni studenti koji postižu izvanredne rezultate u savladavanju obaveza utvrđenih Nastavnim planom, nastavnim programima i ovim Pravilima mogu se uključiti u određene oblike naučnoistraživačkog rada.

(2) Pod izvanrednim rezultatima, u smislu odredbe prethodnog stava podrazumijeva se da student ima prosječnu ocjenu iz svih nastavnih predmeta najmanje 9 (devet).

Član 102.

Redovni studenti uključuju se u istraživački rad putem različitih oblika:

- da rade složenije seminarske radove,

- da rade i objavljuju stručne i naučne radove,

- da učestvuju u izradi naučnoistraživačkih projekata i drugih oblika naučnoistraživačkog rada.

15. Vanredni studij I, II i III ciklusa studija

Član 103.

Vanredni studenti I, II i III ciklusa studija snose troškove izvođenja studija.

Član 104.

Troškove vanrednog studija određuje Upravni odbor Fakulteta upoređujući troškove vanrednog studija na cijelom Univerzitetu u Bihaću.

16. Pohvale i nagrade

Član 105.

Redovnim studentima koji postižu naročite rezultate tokom studija na Fakultetu mogu se dodjeljivati pohvale i nagrade.

Član 106.

(1) Pohvala se dodjeljuje studentu koji u toku studija postigne prosječnu ocjenu 8 (osam) i više.

(2) Novčana nagrada se dodjeljuje studentu koji u toku studija postigne najvišu prosječnu ocjenu na Fakultetu.

Član 107.

Fakultet će studentima, priznanja, pohvale, nagrade i sl. dodjeljivati na promociji diplomanata, što se bliže reguliše posebnom odlukom NNV Fakulteta.

17. Apsolventski staž

Član 108.

(1) Student završne godine studija, koji je ovjerio posljednji semestar (apslovent) zadržava status studenta još 6 (šest) mjeseci, odnosno do 31. marta naredne godine, u kojem periodu ima pravo na obvaljanje preostalih završnih ispita, u svakom kalendarskom mjesecu.

(2) Ukoliko student ne diplomira u roku utvrđenom u prethodnom stavu, preostale obaveze završava kao student-imatrikulant.

(3) Status imatrikulacije podrazumijeva vođenje studenta u evidenciji bez obaveze ponavljanja završne godine studija i može trajati najduže do isteka akademske godine u kojoj ga stiže generacija studenata upisanih po izmijenjenom nastavnom planu i programu.

(4) Student koji ne diplomira do roka utvrđenog u prethodnom stavu ovog člana, obnavlja upis završne godine studija, uz obavezu izvršavanja razlike obaveza iz Nastavnog plana i programa ukoliko se ona utvrdi.

18. Izdavanje diplome

Član 109.

Studentu koji je sa uspjehom položio sve ispite i izvršio ostale obaveze utvrđene Nastavnim planom, nastavnim programima i ovim Pravilima izdaje se na prigodan, svečan način, diploma o sticanju zvanja prema Pravilniku o sadržaju javnih isprava koje izdaju visokoškolske ustanove u USK-a i Pravilnikom o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim  ustanovama U USK (“Sl. glasnik USK”, broj: 15/10) .

Član 110.

(1) Pored diplome, studentu se izdaje dodatak diplomi i posebno uvjerenje o diplomiranju.

(2) Sadržaj i oblik diplome se propisuje Pravilnikom o sadržaju javnih isprava koje izdaju visokoškolske ustanove u USK-a i Pravilnikom o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim  ustanovama U USK (“Sl. glasnik USK”, broj: 15/10) .

Član 111.

(1) Diplome potpisuje dekan Fakulteta i rektor Univerziteta u Bihaću.

(2) Diplome koje je prethodno potpisao dekan Fakulteta dostavljaju se najkasnije 15 (petnaest) dana prije zakazane promocije na potpis rektoru i ovjeru suhim žigom Univerziteta u Bihaću.

Član 112.

(1)Na zahtjev studenta može se izdati duplikat diplome pod uvjetom da je okončan zakonom propisan postupak za poništenje ranije izdate diplome.

(2)U sadržaju se poslije naziva diplome unosi riječ “duplikat”.

19. Odgovornost studenata

Član 113.

(1)Studenti su odgovorni za povrede obaveza utvrđene ovim Pravilima, a koje učine namjerno ili iz krajnje nepažnje.

(2)Povreda obaveza studenata mogu biti lakše i teže.

Član 114.

(1)Pod lakšim povredama obaveza studenata smatraju se:

Dolazak na predavanje, vježbe i druge obavezne oblike nastave sa zakašnjenjem  ili neopravdanim napuštanjem nastave prije određenog vremena,

Neprimjeren odnos prema studentima, nastavnicima, saradnicima i drugim zaposlenicima Fakulteta,

Prouzrokovanje štete u manjem obimu, krajnjom nepažnjom ili namjerno,

neprijavljivanje težih povreda dužnosti drugih studenata,

iznošenje netačnih informacija o radu i poslovanju Fakulteta,

lakši slučajevi kršenja kodeksa ponašanja studenta Fakulteta.

(2)Težim povredama obaveza studenata smatraju se:

nepoštivanje i kršenje temeljnih propisa islama,

Falsifikovanje isprava uopće, a naročito javnih isprava koje izdaje Univerzitet (indeks, prijave, uvjerenja i dr.),

Davanje neistinitih podataka nadležnim licima i organima Univerziteta, radi ostvarivanja prava koja im po važećem propisu ne pripadaju,

Korištenje nedozvoljenih sredstava na ispitu,

Oštećenje ili otuđenje imovine fakultetu,

Dolazak na fakultet, za vrijeme izvođenja nastave, pod dejstvom alkohola ili drugih narkotičnih sredstava,

Izazivanje nereda ili tuče na fakultetu,

Neredovno učestvovanje u nastavi ukoliko se time onemogućava kolektivan rad ostalih studenata,

Učestvovanje u projektima izvan fakulteta, bez prethodne saglasnosti NNV-a fakulteta, ukoliko je Pravilnikom o studiju takva saglasnost utvrđena kao neophodna,

Ostali vidovi ponašanja studenta koji su suprotni akademskim načelima ponašanja, a koji se mogu svrstati pod teže povrede obaveza studenata, odnosno imaju obilježja krivičnog djela.

Član 115.

(1) Zbog povrede obaveza studentu se može izreći jedna od mjera:

opomena,

javna opomena,

isključenje sa Fakulteta.

(2) Mjera isključenja sa Fakulteta se može izreći za jednu od povreda iz prethodnog člana i to od 1 (jedne) do 3 (tri) akademske godine ili trajno isključenje.

(3) Pri izricanju mjera zbog povrede obaveza studenta uzimaju se u obzir naročito težina povrede obaveza studenta, njene posljedice, stepen odgovornosti, visina nastale štete kao i njegovo ponašanje poslije učinjene povrede.

Član 116.

(1) Izrečena mjera zbog povrede obaveza studenta ne može se izvršiti kada istekne rok od 60

(šezdeset) dana od dana konačnosti odluke.

(2)  Izrečena mjera opomene izvršava se na taj način što se konačna odluka uručuje studentu.

(3)  Izrečena mjera javne opomene izvršava se isticanjem konačne odluke na oglasnoj ploči Fakulteta.

(4)  Izrečena mjera isključenja izvršava se isticanjem konačne odluke na oglasnoj ploči Fakulteta i evidentiranjem u matičnoj evidenciji i indeksu studenta.

Član 117.

(1)   Student odgovara za štetu koju namjerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokuje fakultetu.

(2)  Svaki student obavezan je da, usmeno na zapisnik ili pismenim putem, prijavi prouzrokovanu štetu dekanu Fakulteta.

(3) Na osnovu podnesene prijave, ili na osnovu ličnog saznanja, dekan Fakulteta odlukom pokreće postupak za utvrđivanje štete i odgovornosti za prouzrokovanu štetu.

(4)  Odlukom o pokretanju postupka za utvrđivanje štete sadrži podatke o šteti, o studentu koji je štetu prouzrokovao i dokaze kojima se utvrđuje postojanje štete.

Član 118.

(1)   Rješenje o visini štete, odgovornosti za štetu i obavezu studenta da nastalu štetu nadoknadi, donosi dekan Fakulteta/VŠ-e.

(2) Ako student ne nadoknadi ili ne pristane da nadoknadi štetu Fakultetu, podnijet će se tužba  nadležnom sudu radi nadoknade štete.

Član 119.

(1)Postupak za utvrđivanje postojanja povrede obaveze studenta pokreće se zahtjevom koji podnosi dekan Fakulteta, na osnovu svog saznanja ili podnesene usmene ili pismene prijave.

(2) Postupak iz prethodnog stava može se pokrenuti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana saznanja za povredu obaveze i počinioca, a najkasnije 12 (dvanaest) mjeseci od dana kada je povreda nanesena.

(3) Utvrđivanje postojanja povrede obaveze studenta u pokrenutom postupku i izricanje vrši Komisija za izricanje mjera zbog povrede obaveze studenata (dalje: Disciplinska komisija).

(4) Disciplinska komisija se sastoji od predsjednika koji se bira iz reda nastavnika, odnosno radnika, i 2 (dva) člana koji se biraju iz reda studenata, kao i sekretara, koji je po funkciji sekretar Fakulteta i koji je odgovoran za pravilnost rada Komisije.

(5) Predsjednik i članovi Disciplinske komisije imaju svoje zamjenike.

(6) Predsjednika i članove Disciplinske komisije, kao i njihove zamjenike, imenuje Naučno-nastavno vijeće Fakulteta na period od 2 (dvije) godine.

VI NASTAVNICI I SARADNICI

Član 120.

U cilju ostvarivanja osnovih zadataka iz nastave dodiplomskog studija, stručnog usavršavanja i programa naučnoistraživačkog rada nadležni organi Fakulteta biraju nastavnike i saradnike prema uvjetima utvrđenim Zakonom o visokom obarzovanju (”Sl. glasnik USK” broj: 8/09), Statutom Univerziteta u Bihaću i ovim Pravilima.

Član 121.

Potreban broj nastavnika i saradnika Fakulteta utvrđuje se u skladu sa Normativima i Standardima visokog obrazovanja.

Član 122.

(1) Nastavnici se biraju u zvanje docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora.

(2) Saradnici se biraju u zvanje: asistent, viši asistent i lektor

Član 123.

(1) Nastavnik se bira za nastavni predmet ili za užu naučnu oblast.

(2) Nastavni predmet odnosno užu naučnu oblast utvrđuje Nastavno-naučno vijeće Fakulteta.

1. Uvjeti za izbor nastavnika

Član 124.

(1)   Uslovi za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora su:

- Završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti:

- Proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju vanrednog profesora:

- Najmanje 2 (dvije) objavljene knjige iz oblasti izbora;

- Najmanje 8 (osam) naučnih radova iz oblasti izbora, objavljenih u priznatim publikacijama, a sve nakon sticanja zvanja vanrednog profesora;

- Uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa, računajući od dana prihvatanja Izvještaja o pozitivnoj ocjeni doktorske disertacije i magistarskog rada.

(2)   Uslovi za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora su:

- Završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;

- Proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju docenta;

- Najmanje 5 (pet) naučnih radova iz oblasti izbora, objavljenih u priznatim publikacijama;

- Objavljena knjiga iz oblasti izbora i originalni stručni uspjeh, kao što je projekt, patent ili originalni metod, a sve nakon izbora u zvanje docenta;

- Uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog ciklusa, računajući od dana prihvatanja izvještaja o pozitivnoj ocjeni magistarskog rada.

(3)   Uslovi za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta su:

- Naučni stepen doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;

- Najmanje 3 (tri) naučna rada iz oblasti izbora, objavljena u priznatim publikacijama;

- Pokazane nastavničke sposobnosti.

(4)  Pored uvjeta iz prethodnog stava, nastavnici i saradnici moraju ispunjavati i posebne jedinstvene uvjete:

da poštuju vrijednosti islama i žive po propisima islama,

da poštuju kodeks ponašanja na Fakultetu i

da poštuju i njeguju bosanskomuslimansku tradiciju.

Član 125.

(1) Objavljeni naučni, odnosno stručni radovi, u smislu odredaba prethodnog člana, moraju biti pretežno iz naučne odnosno stručne oblasti za koju se nastavnik bira.

(2) Pod doprinosom u podizanju novog nastavnog i naučnoistraživačkog kadra, u smislu odredaba prethodnog člana, podrazumijeva se naročito: mentorstvo pri izradi doktorskih disertacija ili magistarskih radova i rukovođenje naučnoistraživačkim projektima.

Član 126.

Senat Univerziteta u Bihaću  potvrđuje izbore nastavnika Fakulteta u nastavnička zvanja.

2. Uvjeti za izbor saradnika

Član 127.

(1)   Uslovi za izbor u naučno-nastavno zvanje lektora su:

- Završen stepen drugog ciklusa (magisterij) iz odgovarajuće naučne oblasti;

- Pokazani rezultati u nastavnom radu.

(2)   Izbor u zvanje lektora se može vršiti na užu naučnu oblast ili nastavni predmet - strani

jezik koji se na Univerzitetu studira kao obavezni nastavni predmet.

(3)   Uslovi za izbor u naučno - nastavno zvanje višeg asistenta su:

- Završen stepen drugog ciklusa (magisterij) iz odgovarajuće oblasti;

- Ostvarena najniža prosječna ocjena na dodiplomskom i postdiplomskom studiju od 8

(osam), odnosno 3,5 (tri i pol).

(4) Ukoliko se na konkurs prijavi više kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor u zvanje višeg asistenta, prednost pri izboru utvrđuje se na osnovu slijedećih kriterija: visina prosječne ocjene na dodiplomskom, postdiplomskom studiju, dužina trajanja studija, broj objavljenih naučnih i stručnih radova, dokazana sklonost za nastavni i naučno - istraživački rad, učešćem u radu na naučnoistraživačkom projektu.

(5)  Uslovi za izbor u naučno-nastavno zvanje asistenta su:

- Završen odgovarajući univerzitetski stepen sa najmanje 240 ECTS bodova;

- Ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija od 8 (osam) ili 3,5 (tri i pol);

- Poznavanje jednog svjetskog jezika, najmanje srednjeg nivoa.

(6)  Ukoliko se na konkurs za izbor u zvanje asistenta prijavi više kandidata koji ispunjavaju

uslove za izbor, prednost pri izboru se utvrđuje na osnovu slijedećih kriterija: visina ukupne

prosječne ocjene, visina prosječne ocjene iz oblasti na koju se kandidat bira, dužina studiranja i

smisao za istraživački rad.

(7) Kao dokaz o poznavanju svjetskog jezika, pri izboru u zvanje asistenta, priznaje se Uvjerenje Centra za jezike Univerziteta/Certifikat verifikovane škole stranih jezika/Uvjerenje o položenom stranom jeziku na visokoškolskoj ustanovi.

(8) Saradnici moraju  ispunjavati, pored uvjeta određenih prethodnim stavom, i posebne jedinstvene uvjete, određene stavom 4. člana 124. ovih Pravila.

Član 128.

(1)  Periodi na koje se bira akademsko osoblje na Fakultetu su:

a)  Asistent - na period od 4 (četiri) godine bez mogućnosti reizbora;

b)  Viši asistent - na period od 5 (pet) godina s mogućnošću ponovnog izbora, isključivo ako stekne naučni stepen trećeg ciklusa studija;

c)  Lektor - na period od 5 (pet) godina bez mogućnosti reizbora;

d)  Docent - na period od 5 (pet) godina s mogućnošću ponovnog izbora;

e)  Vanredni profesor - na period od 6 (šest) godina s mogućnošću ponovnog izbora;

g)  Redovni profesor - trajno.

(2)  Akademsko osoblje zaključuje ugovor o radu s visokoškolskom ustanovom na određeno vrijeme i to na period na koji je izabran.

(3) Sticanje prava na izbor u viša zvanja (vanrednog i redovnog profesora) može se steći i prije predviđenog izbornog perioda, ukoliko kandidat ispunjava sve uslove predviđene članom 84. Zakona o visokom obrazovanju USK-a, s tim da kandidat mora provesti u zvanju iz kojeg se bira najmanje 50% izbornog perioda.

(4) Redovni profesori zaključuju ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

(5) U postupku reizbora uzimaju se u obzir i ranije ispunjeni uslovi za isto naučno-nastavno zvanje.

(6) Asistentu se može produžiti period na koji je izabran najviše do 2 (dvije) godine ukoliko postoje opravdani razlozi kao što su: bolest, porodiljsko odsustvo ili nije organiziran drugi ciklus studija kao i drugi opravdani razlozi koje utvrdi Senat.

3. Postupak za izbor nastavnika i saradnika

Član 129.

Prijedlog za pokretanje postupka za izbor u više zvanje pokreće se na zahtjev nastavnika, a dalje se provodi na način utvrđen Statutom Univerziteta u Bihaću i ovim Pravilima.

Član 130.

(1) Zbog isteka perioda na koji su nastavnici i saradnici izabrani ili zbog potrebe Fakulteta za većim brojem nastavnika i saradnika u naučno-nastavnom procesu, pokreće se postupak za izbor nastavnika i saradnika.

(2) Postupak izbora nastavnika i saradnika u isto ili više zvanje pokreće se najkasnije 6 (šest) mjeseci prije isteka izbornog perioda.

(3) Dekan Fakulteta, u roku utvrđenom u prethodnom stavu, pokreće inicijativu za raspisivanje konkursa za izbor nastavnika i saradnika na nastavni predmet ili užu naučnu oblast za koju je Fakultet matičan i istu dostavlja Naučno-nastavnom vijeću Fakulteta koji utvrđuje prijedlog za raspisivanje konkursa i dostavlja Upravnom odboru na raspisivanje konkursa.

Član 131.

(1)  Na osnovu dostavljenog prijedloga iz prethodnog člana ovih Pravila, Upravni odbor raspisuje konkurse, kako slijedi:

- Interni konkurs, za izbor u više zvanje ili reizbor akademskog osoblja Fakulteta, koji se objavljuje na oglasnoj ploči Univerziteta i Fakulteta, o čemu se pismeno obavještava nastavnik, odnosno saradnik;

- Javni konkurs za izbor nastavnika i saradnika koji prvi put zasnivaju radni odnos na Fakultetu zbog postojanja potrebe za akademskim osobljem, te

- Javni konkurs za izbor u odgovarajuće naučno-nastavno ili saradničko zvanje, bez zasnivanja radnog odnosa.

(2) Konkurs iz alineja 2. i 3., prethodnog stava, obavezno se raspisuje u jednim od dnevnih novina i na web stranici Fakulteta i Univerziteta.

(3) Rok za podnošenje prijava na konkurse iz stava 1) ovoga člana je 15 (petnaest) dana, računajući od dana njegovog objavljivanja.

Član 132.

(1)  Radi pripremanja prijedloga za izbor kandidata prijavljenih na konkurs, imenuje se Komisija iz reda nastavnika, od kojih je većina iz uže naučne oblasti, odnosno nastavnog predmeta na koji se kandidat bira.

(2)  Komisiju iz prethodnog stava imenuje NNV Fakulteta u roku od 15 (petnaest) dana od isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.

(3)  Ukoliko se kandidat bira u zvanje nastavnika, članovi komisije moraju biti u istom ili višem zvanju od zvanja u koje se kandidat bira.

Član 133.

(1) Komisija za pripremanje prijedloga za izbor sačinjava zajednički izvještaj samo za one kandidate čije su prijave potpune i blagovremene u roku od 30 dana od imenovanja i dostavljaju ga NNV-u Fakulteta koje ju je imenovalo.

(2) Komisija priprema prijedlog iz stava 1) ovoga člana, u skladu sa metodologijom za izbor koju utvrđuje Senat.

(3) Na osnovu prijedloga komisije, NNV-a Fakulteta utvrđuje prijedlog za izbor u roku od 15 (petnaest) dana i dostavlja je Senatu na potvrđivanje izbora.

(4) Senat je dužan donijeti odluku o izboru u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema odluke iz prethodnog stava.

(5) O potvrdi odluke o izboru obavještavaju se svi učesnici Konkursa, a kandidat koji nije zadovoljan istom, može podnijeti zahtjev za njeno preispitivanje Senatu u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema odluke o izboru.

(6) Odluka Senata po zahtjevu iz prethodnog stava je konačna.

Član 134.

(1) Fakultet je obavezan raspisati javni konkurs za predmete koji nisu pokriveni nastavnicima u stalnom radnom odnosu, a ako se na isti ne prijave odgovarajući kandidati, raspisat će ponovljeni javni konkurs.

(2) Ako se na ponovljeni javni konkurs ne prijave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane ovim Pravilima, Fakultet može angažirati nastavnike sa drugih univerziteta kao spoljne saradnike i bez zasnivanja radnog odnosa.

(3) Fakultet može pozvati uglednog inozemnog nastavnika da u svojstvu gostujućeg profesora određeni period učestvuje u izvođenju nastave.

(4) Prava i obaveze lica angažovanih u izvođenju naučno-nastavnog i nastavnog procesa na Fakultetu, u smislu prethodnih stavova, bliže se uređuju ugovorom o angažovanju u izvođenju nastave, u skladu sa opcim aktima Univerziteta.

4. Obaveze nastavnika u izvođenju nastave i naučnoistraživačkom radu

Član 135.

(1) Nastavnici i saradnici dužni su redovno izvršavati nastavne i druge obaveze u skladu sa općim aktima Univerziteta, te ispunjavati obaveze u odnosu na naučni i stručni rad koji obavljaju u skladu sa rasporedom i strukturom 40-satne radne sedmice utvrđene Standardima i normativima.

(2) Nastavnici i saradnici mogu odobrene oblike naučnog i stručnog rada obavljati i izvan Fakulteta.

Član 136.

U izvođenju naučno-nastavnog procesa nastavnici imaju prava i obaveze da:

- U potpunosti održe nastavu prema rasporedu nastave i u predviđenom broju časova utvrđenim Nastavnim planom i programom;

- Vode evidenciju o prisustvu studenata na nastavi, obavljenim ispitima i postignutom uspjehu studenata;

- Organizuju i izvode naučno-istraživački rad;

- Preporuče udžbenike i priručnike za nastavni predmet koji izvode;

- Redovno održavaju provjere znanja studenata prema rasporedu, u propisanim rokovima i putem svih utvrđenih oblika provjere znanja;

- Obavljaju konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa;

- Predlažu usavršavanje i preispitivanje Nastavnog plana i programa predmeta;

- Predlažu teme i mentori su studentima pri izradi završnog rada na prvom i drugom ciklusu studija;

- Obavljaju i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Pravilima i drugim općim aktima Univerziteta.

Član 137.

(1)  Ako na jednom predmetu nastavu izvodi samo jedan nastavnik, on se smatra odgovornim nosiocem predmeta.

(2) Na predmetima u čijem izvođenju učestvuje više izabranih nastavnika, svi se smatraju odgovornim za izvedeni dio nastave i obavljenu provjeru znanja studenata, dok je jedan od njih odgovorni nosilac predmeta.

Član 138.

(1)  Odgovorni nosilac predmeta potpisuje u indeksu izvršene obaveze studenata u nastavi, utvrđuje organizaciju izvođenja nastave i provjere znanja studenata.

(2)  Odluku o određivanju odgovornog nosioca predmeta donosi Naučno-nastavno vijeće Fakulteta.

Član 139.

(1)  U izvođenju naučno-nastavnog procesa saradnici imaju prava i obaveze da:

- Vrše pripreme i izvode vježbe pod stručnim nadzorom nastavnika;

- Pomažu nastavniku u pripremi naučno-nastavnog procesa;

- Vode evidenciju o prisustvu studenata na vježbama;

- Sarađuju u organizaciji svih oblika provjere znanja studenata i vode evidenciju o uspješnosti studenata;

- Obavljaju konsultacije sa studentima;

- Rade na sopstvenom stručnom usavršavanju radi pripremanja za samostalan naučnoistraživački

rad u svrhu sticanja višeg naučnog stepena;

- Obavljaju i druge poslove u skladu sa Zakonom, ovim Pravilima i drugim općim aktima Univerziteta.

Član 140.

(1) Nastavnik koji je ispunio uvjete za prestanak radnog odnosa zbog navršenih 65 godina života može ostati u radnom odnosu do navršenih 70 godina života, ako postoji nastavna potreba i ako se na konkurs prijavi kandidat koji ne ispunjava uvjete za izbor.

(2) Odluku o ostanku u radnom odnosu poslije navršenih 65 godina života na zahtjev nastavnika donosi Upravni odbor.

(3) Fakultet obavezno raspisuje konkurs za izbor potrebnih nastavnika prije početka svake školske godine.

Član 141.

Stalni zaposlenici, nastavnici, naučni i drugi saradnici Fakulteta ne mogu obavljati nastavu i ispite na drugim odgojno-obrazovnim institucijama bez prethodne saglasnosti dekana Fakulteta.

Član 142.

(1) Fakultet može predložiti Univerzitetu za svoje penzionisane redovne profesore dodjeljivanje počasnog zvanja profesor emeritus.

(2) Bliže odredbe o kriterijima i postupku dodjeljivanja počasnog zvanja profesor emeritus, kao i angažovanje istog u nastavno-naučnom i naučnoistraživačkom radu sadržane su u Pravilima Univerziteta, donosi Upravni odbor Fakulteta.

5. Privremeno izvođenje nastave

Član 143.

(1) Za vrijeme dok je nastavnik, koji je zasnovao radni odnos na Fakultetu, na dužem odsustvu ili bolovanju, ili kada obavlja javnu funkciju, pa mu po tom osnovu miruje radni odnos, Fakultet će, radi nesmetanog izvođenja nastave i održavanja ispita, angažirati nastavnike putem  konkursa,  ili primiti u radni odnos, putem konkursa na određeno vrijeme.

(2) Ako se radi o kraćem bolovanju ili odsustvu, dekan Fakulteta će povjeriti nastavu drugom nastavniku iz uže naučne oblasti da izvodi nastavu i obavlja ispite.

Član 144.

Ako Fakultet nema nastavnika izabranog za nastavni predmet ili užu naučnu oblast, nakon dva raspisana konkursa angažirat će nastavnike srodnih Fakulteta, koji će izvoditi nastavu na istom nastavnom predmetu a koji  ima izbor u jedno od nastavnih zvanja.

Član 145.

(1) Radi unapređenja rada Fakulteta, podizanja kvaliteta nastave i upoznavanja studenata sa određenim naučnim dostignućima iz naučnih oblasti koje se izučavaju na Fakultetu, Nastavno-naučno vijeće može pozvati i nastavnike drugih fakulteta, naučne radnike ili istaknute stručnjake da održe određena pojedinačna predavanja.

(2) Angažirani nastavnici, naučni radnici ili istaknuti stručnjaci, iz stava  1. ovog člana, ne zasnivaju radni odnos, niti se biraju u nastavna zvanja.

(3) Prava i obaveze u vezi sa angažiranjem nastavnika, naučnih radnika ili stručnjaka utvrđuju se posebnim ugovorom o autorskoj nadoknadi ili o obavljanju privremenog ili povremenog posla, u skladu sa zakonom.

VII ORGANI FAKULTETA

Član 146.

(1) Organi Fakulteta su:

Upravni odbor kao organ upravljanja,

Nastavno-naučno vijeće kao stručni organ Fakulteta,

Dekan Fakulteta kao organ rukovođenja.

(2) Fakultet može po potrebi osnivati i druge organe i stručna tijela.

1. Upravni odbor Fakulteta

Član 147.

(1) Upravni odbor Fakulteta (u daljem tekstu: Upravni odbor) broji 5 (pet) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

(2) Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Osnivač Fakulteta.

(3) Pri imenovanju članova Upravnog odbora Osnivač će imenovati 2 (dva) člana iz reda nastavnika i saradnika zaposlenih na Fakultetu, koje predloži Nastavno-naučno vijeće Fakulteta.

Član 148.

(1) Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Upravnog odbora imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) godine.

(2) Dekan Fakulteta ne može biti predsjednik ili član Upravnog odbora Fakulteta, ali učestvuje u radu Upravnog odbora Fakulteta, bez prava odlučivanja.

Član 149.

Djelokrug poslova Upravnog odbora:

donosi Poslovnik o svom radu;

donosi Pravila Fakulteta, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Fakulteta i druge opće akte Fakulteta;

donosi Pravilnike za sve cikluse studija;

donosi odluke o statusnim promjenama Fakulteta uz saglasnost Osnivača;

donosi odluku o raspisivanju konkursa za imenovanje dekana Fakulteta

predlaže osnivaču imenovanje i razrješavanje dekana Fakulteta

utvrđuje plan razvoja i rada Fakulteta;

utvrđuje godišnji plan rada;

daje saglasnost na  Nastavne planove i programe;

odlučuje o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika Fakulteta;

Utvrđuje upisnu kvotu studenata u prvu godinu studija svih ciklusa studija radi zajedničkog raspisivanja Konkursa za upis studenata Univerziteta u Bihaću te objavljuje konkurs u Islamskim glasilima;

utvrđuje osnove i mjerila za prijem studenata na Fakultet;

donosi finansijski plan Fakulteta i usvaja godišnji obračun;

donosi odluke o svim finansijskim obavezama studenata I, II i III ciklusa obrazovanja kao i drugih novčanih obaveza na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta

odobrava projekte naučnoistraživačkog rada;

odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je Fakultet i osnovan, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ Fakulteta;

usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad dekana Fakulteta;

odgovara Osnivaču za rezultate rada Fakulteta;

odlučuje o korištenju investicionih sredstava Fakulteta;

odlučuje o pravima i obavezama, žalbama i prigovorima zaposlenika i studenata Fakulteta u skladu sa Zakonom, ovim Pravilima i Statutom Univerziteta u Bihaću

podnosi Osnivaču godišnji izvještaj o radu i poslovanju Fakulteta;

vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom, ovim Pravilima i drugim općim aktima Fakulteta.

Član 150.

Upravni odbor može osnivati stalne i povremene komisije, radne grupe i slično, koje pripremaju informacije i prijedloge o kojima odlučuje Upravni odbor.

Član 151.

(1) Upravni odbor odlučuje na sjednicama kojima rukovodi predsjednik Upravnog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika.

(2) Sjednice Upravnog odbora se održavaju po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

(3) Sjednice Upravnog odbora su javne, osim ako Upravni odbor posebnom odlukom ne isključi javnost.

(4) Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik, odnosno u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika, samoinicijativno, ili na prijedlog 3 (tri) člana Upravnog odbora ili dekana.

Član 152.

(1) Upravni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

(2) Izuzetno, Upravni odbor donosi odluke dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova kada odlučuje o sljedećim pitanjima:

razmatranje prijedloga o statusnim promjenama Fakulteta;

imenovanje i razrješenje dekana Fakulteta;

utvrđivanje osnova i mjerila za prijem studenata na Fakultet;

raspravlja o pitanjima koja su Zakonom ili ovim Pravilima određena.

Član 153.

(1) Poslovnikom o radu Upravnog odbora uređuju se rokovi i načini sazivanja sjednica, način rada i druga pitanja vezana za rad Upravnog odbora.

(2) Donosi odluku o naknadi za rad članova Upravnog odbora.

2. Nastavno-naučno vijeće Fakulteta

Član 154.

(1) Nastavno-naučno vijeće Fakulteta je akademsko tijelo Fakulteta nadležno i odgovorno za akademska pitanja kojeg čine:

a) dekan koji je po položaju predsjednik nastavno naučnog vijeća

b) prodekani

c) svi nastavnici koji su u radnom odnosu na Fakultetu i koji učestvuju u naučnonastavnom procesu na Fakultetu

d) svi viši asistenti koji su u radnom odnosu na Fakultetu

e) ukupno 2 (dva) predstavnika asistenata koji su u radnom odnosu na Fakultetu a koje tajnim glasanjem biraju asistenti Fakulteta iz reda stalno zaposlenih

f) ukupno 2 (dva) predstavnika studenata Fakulteta iz 2 (dva) ciklusa studija uz uslov da imaju status redovnog studenta na Fakultetu

(2) Mandat članova nastavnonaučnog vijeća iz reda asistenata i studenta traje jednu akademsku godinu.

(3) Nastavno-naučnom vijeću predsjedava dekan, a u njegovom odsustvu prodekan za nastavu.

Član 155.

(1) Ukoliko član nastavnonaučnog vijeća  Fakulteta u toku jedne akademske godine neopravdano izostane sa sjednice 3 (tri) puta prestaje mu status člana, i to nastavniku do kraja akademske godine a ostalim članovima po konačnosti odluke o prijevremenom prestanku statusa člana nastavnonaučnog vijeća.

(2) Odluku o prestanku statusa člana u smislu prethodnog stava donosi nastavno-naučno vijeće na prijedlog predsjedavajućeg.

Član 156.

Nastavno-naučno vijeće ima djelokrug poslova:

Predlaže nastavni plan i program za Fakultet kao dio integralnog nastavnog plana i programa Univerziteta

donosi odluke o akadesmkim, naučnim i stručnim pitanjima na nivou Fakulteta

obarzuje komisije u postupku sticanja naučnog stepena magistra i imenuje mentora i predlaže komisiju u postupku sticanja naučnog stepena doktora nauka i predlaže mentora

daje prijedlog Upravnom odboru Fakulteta za razrješenje dekana Fakulteta

bira prodekana i predstavnika u Senatu tajnim glasanjem nadpolovičnom većinom svih članova vijeća

imenuje komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika i saradnika

utvrđuje prijedlog za izbor kandidata u akademska zvanja;

odlučuje o prigovorima studenata na odluku dekana o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima studenata

daje prijedlog Upravnom odboru Fakulteta o broju studenata za upis na sva 3 (tri) ciklusa studija

bira i razrješava tajnim glasanjem prodekana

bira i razrješava predstavnike Fakulteta u organe Univerziteta na način utvrđen Statutom Univerziteta i ovim Pravilima

utvrđuje prijedloge za odsustvovanje s posla zaposlenika zbog stručnog usavršavanja

bira studenta –saradnika (demonstratora) na stručnim studijskim predmetima

utvrđuje prijedloge recenzenata;

donosi programe naučnoistraživačkog rada;

predlaže Pravilnike za sve cikluse studija;

prati primjenu Nastavnog plana, nastavnih programa i pokreće postupak za njihovo preispitivanje;

donosi programe stručnog usavršavanja;

određuje  način provjere znanja i sposobnosti kandidata za upis na Fakultet;

preduzima mjere da se ispiti studenata održavaju u ispitnim rokovima prema rasporedu;

razmatra rezultate uspjeha studenata u toku i na kraju školske godine;

prati nastavni i naučnoistraživački rad nastavnika i njihovo usavršavanje;

donosi odluke o svim drugim akademskim, naučnim i stručnim pitanjima na nivou Fakulteta koja po svojoj prirodi spadaju ili su ovim Pravilima i drugim propisima stavljeni u njegovu nadležnost.

vrši i druge nadležnosti u skladu sa Zakonom, Statutom Univerziteta u Bihaću i ovim Pravilima.

Član 157.

(1) Nastavno-naučno vijeće Fakulteta donosi odluke, zaključke i prijedloge većinom glasova od ukupnog broja članova.

(2) Nastavnonaučno vijeće Fakulteta svoje nadležnosti vrši na sjednicama koje se održavaju po potrebi a najmanje jedanput mjesečno.

(3) Dekan, odnosno prodekan za nastavu i studentska pitanja dužni su sazvati sjednicu nastavno-naučnog vijeća u roku od 8 (osam) dana kada to u pismenoj formi zahtijeva najmanje polovina članova Nastavno-naučnog vijeća, Upravnog odbora, Senat Univerziteta u Bihaću ili Rektor.

Član 158.

Rad Nastavno-naučnog vijeća reguliše se Poslovnikom.

3. Dekan Fakulteta

Član 159.

(1) Fakultetom rukovodi dekan Fakulteta, koji se imenuje na 4 (četiri) godine i može biti ponovo imenovan još jedan mandat.

(2) Dekana Fakulteta imenuje i razrješava Rijaset Islamske zajednice u BiH  na osnovu prijedloga Upravnog odbora Fakulteta.

Član 160.

(1) Postupak izbora dekana pokreće Upravni odbor Fakulteta najkasnije 6 (šest) mjeseci prije isteka perioda na koji je izabran aktuelni dekan, raspisivanjem konkursa.

(2) Upravni odbor Fakulteta imenuje komisiju za imenovanje dekana Fakulteta od 3 (tri) člana od kojih 2 (dva) moraju biti iz reda nastavnika zaposlenih na Fakultetu.

(3) Nakon zatvaranja Konkursa Upravni odbor Fakulteta na sjednici razmatra te utvrđuje prijedlog Komisije za imenovanje dekana tajnim glasanjem većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Član 161.

(1) Ako se ne izvrši imenovanje dekana, Upravni odbor Fakulteta imenuje vršioca dužnosti dekana.

(2) Vršilac dužnosti dekana može rukovoditi Fakultetom do imenovanja dekana, a najduže 6 (šest) mjeseci od dana njegovog imenovanja.

(3) Vršilac dužnosti dekana imenuje se iz reda nastavnika u radnom odnosu na Fakultetu i mora ispunjavati uvjete propisane za imenovanje dekana.

(4) Vršilac dužnosti dekana ima sva prava i dužnosti dekana.

Član 162.

Za dekana se može imenovati lice koje, pored općih zakonskih uvjeta, ispunjava posebne uvjete i to:

da ima zvanje redovnog, vanrednog profesora ili docenta,

da nakon imenovanja zasnuje radni odnos na Fakultetu sa punim radnim vremenom,

da ima organizacione sposobnosti.

Pored uvjeta iz prethodnog stava, kandidat za dekana mora ispunjavati i posebne jedinstvene uvjete:

da poštuje vrijednosti islama i živi po propisima islama,

da poštuje kodeks ponašanja na Fakultetu i

da poštuje i njeguje bosanskomuslimansku tradiciju.

Član 163.

Dekan Fakulteta ima slijedeća ovlaštenja i obaveze:

da organizira i rukovodi radom Fakulteta,

da zastupa i predstavlja Fakultet prema trećim licima,

odgovoran je za zakonitost rada Fakulteta, za izvršenje nastavnog i naučnoistraživačkog rada i za rezultate rada i poslovanja,

učestvuje u radu Upravnog odbora, bez prava odlučivanja,

predsjedava sjednicama Nastavno-naučnog vijeća,

predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti,

predlaže i sprovodi poslovnu politiku nastavno-naučnog i naučnoistraživačkog rada, stručnog i poslovnog djelovanja, te predlaže i ostale potrebne mjere i brine se za njihovo provođenje,

predlaže i inicira donošenje novih i izmjene i dopune postojećih općih akata i Pravila Fakulteta, na način utvrđen ovim Pravilima,

predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju Upravnom odboru,

donosi odluke o upućivanju na službeno putovanje u zemlji i inozemstvu,

predlaže planove razvoja,

predlaže finansijski plan,

izvršava odluke Upravnog odbora, Nastavno-naučnog vijeća i drugih organa Fakulteta,

odlučuje o zahtjevima zaposlenika i studenata u skladu sa Zakonom, ovim Pravilima i drugim općim aktima Fakulteta,

podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju,

naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana,

bira radnika sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,

potpisuje ugovor o radu sa svim zaposlenicima na Fakultetu,

zaključuje ugovore u ime Fakulteta, prema odredbama Zakona, ovih Pravila i drugih općih akata Fakulteta,

donosi rješenje na osnovu odluka Upravnog odbora, Nastavno-naučnog vijeća i drugih organa Fakulteta,

brine se sa stručnim službama o pripremi materijala za organe upravljanja i stručne organe,

donosi odluke o isplati sredstava izvan platne liste do iznosa koji utvrdi Upravni odbor,

obavlja promociju diplomiranih studenata,

potpisuje diplome, uvjerenja, ugovore, akte i ostale dokumente Fakulteta,

rukovodi radom preko odjela Fakulteta,

obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, ovim Pravilima i drugim općim aktima Fakulteta,

Član 164.

(1) Dekan je samostalan u radu, a za zakonitost rada i izvršavanje zakonom propisanih obaveza Fakulteta odgovara Upravnom odboru i Rijasetu Islamske zajednice.

(2) Za akademska pitanja dekan odgovara Senatu Univerziteta u Bihaću u skladu sa zaključenim Ugovorom o regulisanju statusa Islamskog ppedagoškog fakulteta u Bihaću u sastavu Univerziteta u Bihaću, broj: 02-929/2010 od 22. 04. 2010. godine i broj: 01-03-333/10 od 22. 04. 2010. godine.

(3) Dekan je dužan da obustavi od izvršenja opći akt koji nije u saglasnosti sa Ustavom, ili je u državi u suprotnosti sa Zakonom, kao i pojedinačni akt kojim se nanosi šteta Osnivaču Fakulteta, Fakultetu, te da o tome obavijesti nadležni organ uprave koji vrši nadzor nad zakonitošću rada Fakulteta.

Član 165.

Dekanu prestaje funkcija:

istekom mandata,

ostavkom,

razrješenjem od strane Rijaseta na prijedlog Upravnog odbora

Član 166.

(1) Upravni odbor može razrješiti dekana i prije isteka perioda na koji je izabran na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta uz saglasnost Osnivača:

ako sam zatraži razrješenje;

ako ostvaruje loše poslovne rezultate

ako bude osuđen za krivično djelo

ako svoju dužnost ne obavlja u skladu sa Zakonom, Statutom i ovim Pravilima

zbog odsutnosti ili spriječenosti da u periodu dužem od 3 (tri) mjeseca obavlja dužnost dekana

ako svojim ponašanjem povrijedi ugled funkcije dekana

ako mu Naučno-nastvano vijeće iskaže nepovjerenje tajnim izjašnjavanjem i to dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova vijeća

u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom, Statutom Univerziteta u Bihaću i ovim Pravilima.

(2) Postupak za razrješenje dekana Fakulteta iz alineje 4. ovog člana može pokrenuti Nastavno-naučno vijeće, Senat Univerziteta u Bihaću, Rijaset Islamske zajednice i Upravni odbor Fakulteta.

(3) Prijedlog za razrješenje dekana Nastavno-naučno vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova.

4. Prodekan

Član 167.

(1) Dekanu u radu pomažu prodekan za nastavu i studentska pitanja i prodekan za naučno-istraživački rad.

(2) Broj prodekana, uslovi i postupak izbora i razrješenja, kao i njihova prava i obaveze, utvrđuju se ovim Pravilima.

(3) Prodekane bira i razrješava Nastavno-naučno vijeće tajnim glasanjem, iz reda nastavnika koje predlaže dekan.

Član 168.

Prodekan se bira na period od 4 (četiri) godine, a za svoj rad odgovara Naučno-nastavnom vijeću i dekanu.

Član 169.

(1) Prodekan za nastavu i studentska pitanja obavlja slijedeće poslove;

- Pomaže dekanu u njegovom radu;

- Ostvaruje potrebnu/optimalnu saradnju sa Uredom za nastavu i studentska pitanja Univerziteta, te drugim organizacionim i podorganizacionim jedinicama;

- Učestvuje u pripremi sjednica Nastavno-naučnog vijeća;

- Učestvuje u realizaciji odluka Nastavno-naučnog vijeća i Senata, koji se tiču nastavnog procesa Fakulteta;

- Predlaže plan pokrivenosti nastave na dodiplomskom studiju;

- Utvrđuje raspored predavanja, te raspored ispitnih rokova, odnosno raspored provjere znanja studenata u toku semestra;

- Prati realizaciju izvođenja nastave i održavanja ispitnih rokova i podnosi dekanu mjesečni izvještaj o tome;

- Predlaže dekanu angažovanje spoljnih saradnika u nastavi;

- Izrađuje i podnosi, nakon svakog ispitnog roka i na kraju akademske godine, Nastavno-naučnom vijeću, analizu prolaznosti studenata;

- Najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu Nastavno-naučnom vijeću i dekanu;

- Obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada po nalogu dekana.

(2) Prilikom obavljanja poslova iz prethodnog stava, a i kada se za to ukaže potreba, nastavnici i saradnici fakulteta su obavezni pružiti potrebnu pomoć i dostaviti potrebne podatke i dokumentaciju prodekanu za nastavu i studentska pitanja.

Član 170.

(1) Prodekan za naučno-istraživački rad obavlja slijedeće poslove:

- Pomaže dekanu u njegovom radu;

- Ostvaruje potrebnu/optimalnu saradnju sa Uredom za naučno-istraživački rad Univerziteta, te drugim organizacionim i podorganizacionim jedinicama;

- Učestvuje u pripremi sjednica Nastavno-naučnog vijeća;

- Prati realizaciju istraživačko-razvojnih projekata;

- Prati i informira akademsko osoblje o naučno-istraživačkim projektima koji su na raspolaganju;

- Preduzima mjere za usavršavanje nastavnika i saradnika u cilju sticanja novih i produbljivanja stečenih znanja putem postdoktorskih studija i drugih oblika usavršavanja;

- Njeguje stvaralački rad na Fakultetu, u cilju sticanja novih i korištenja postojećih znanja za nove primjene u svim oblicima ljudskog djelovanja;

- Predlaže nadležnom organu program izdavačke djelatnosti Fakulteta;

- Obavlja poslove vezane za planiranje budžetskih pozicija i planova nabavki;

- Najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu Nastavno-naučnom vijeću i dekanu;

- Obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada po nalogu dekana.

(2) Prilikom obavljanja poslova iz prethodnog stava i kada se za to ukaže potreba, nastavnici i saradnici Fakulteta su obavezni pružiti potrebnu pomoć i dostaviti potrebne podatke i dokumentaciju prodekanu za naučno-istraživački rad.

Član 171.

(1)  Prodekani mogu biti razriješeni i prije vremena na koje su izabrani na prijedlog dekana.

(2)  Prijedlog za razrješenje prodekana može dati dekan ili najmanje jedna trećina članova Nastavno-naučnog vijeća.

Član 172.

(1) O prijedlogu za razrješenje prodekana odlučuje Nastavno-naučno vijeće tajnim glasanjem, a za donošenje pravovaljane odluke potrebna je nadpolovična većina glasova od ukupnog broja njegovih članova.

(2)  Nakon donošenja odluke o razrješenju prodekana, Nastavno-naučno vijeće na istoj sjednici, bira drugog nastavnika na Funkciju prodekana koji ispunjava uslove u skladu sa Pravilima.

5. Voditelj odsjeka

Član 173.

(1) Odsjekom rukovodi Voditelj studijskog odsjeka.

(2) Voditelja studijskog odsjeka imenuje i razrješava dekan na prijedlog većine članova odsjeka i uz prethodnu saglasnost Nastavno-naučnog vijeća, na period od 1 (jedne) godine, a iz reda nastavnika ili saradnika izabranih u naučno-nastavna zvanja, koji su u radnom odnosu na Fakultetu sa punim radnim vremenom.

(3) Voditelj odsjeka može biti razriješen dužnosti na prijedlog najmanje jedne trećine članova Odsjeka, dekana i nadpolovične većine članova Nastavno-naučnog vijeća.

Član 174.

(1) Sekretar i drugi zaposlenici u odjelu Zajedničkih poslova zasnivaju radni odnos u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o radu Fakulteta.

(2) Zaposlenici u odjelu Zajednički poslovi za svoj rad odgovorni su sekretaru i dekanu Fakulteta, a sekretar za svoj rad odgovoran je dekanu Fakulteta.

VIII PLANIRANJE

Član 175.

Fakultet donosi plan razvoja i godišnji plan rada, u skladu sa aktima o programima razvoja nadležnih organa.

Član 176.

(1) Godišnji program rada donosi Upravni odbor, na prijedlog dekana.

(2) Godišnji program rada, u skladu sa dugoročnim programom razvoja i srednjoročnim planom razvoja, sadrži društvene potrebe i ciljeve, obim rada prema Nastavnom planu i programima u skladu sa standardima i normativima, plan kadrova i potrebna sredstva koja se obezbjeđuju iz sredstava predviđenih članom 179. ovih Pravila, kao i sredstva iz budžeta USK-a.

Član 177.

(1) Srednjoročni plan razvoja donosi Upravni odbor na prijedlog dekana, za period od 5 (pet) godina.

(2) Srednjoročni plan razvoja donosi se radi ostvarivanja i unapređenja djelatnosti visokog obrazovanja, odnosno dodiplomskog studija i naučnoistraživačkog rada.

(3) Srednjoročni plan razvoja, u skladu sa dugoročnim programima razvoja nadležnih organa, sadrži društvene interese i ciljeve, odnosno potrebe u visokom obrazovanju, potrebna sredstva i kadrove za ostvarivanje planiranih zadataka.

IX FINANSIRANJE DJELATNOSTI FAKULTETA

Član 178.

Sredstva za početak djelatnosti Fakulteta obezbjeđuje Osnivač Fakulteta.

Član 179.

Potrebna sredstva za djelatnost Fakulteta stiču se na osnovu programa i finansijskog plana iz sljedećih izvora:

sredstava Osnivača,

sredstva iz budžeta USK-a,

upisnina, školarina koju plaća student/studentica,

uplata za obavljanje intelektualnih i drugih usluga,

sredstava od izdavačke djelatnosti,

sredstava osiguranih realizacijom naučno-istraživačkog i umjetničko-istraživačkog rada, te izradom stručnih i konsultanskih projekata,

pružanjem usluga u nastavi drugim visokoškolskim institucijama,

prodaje dokumenata koji se koriste za upis (indeksi i upisni materijal) i dokumenata koji se koriste u toku studija i diplomiranja,

donacija, nasljeđa, darova i

legata, poklona i zavještanja i drugih Zakonom dozvoljenih izvora.

Član 180.

Fakultet je odgovoran za ispunjavanje svojih obaveza sredstvima sa kojima raspolaže (potpuna odgovornost). Osnivač je supsidijarno odgovoran za obaveze Fakulteta ustanovljene budžetom za tekuću godinu.

Član 181.

(1)Osnivač je dužan, u smislu člana 41. Zakona o ustanovama, kao i u smislu prethodnog člana, da:

pokrije višak budžetskih rashoda nad prihodima Fakulteta u roku od 60 (šesdeset) dana od dana usvajanja godišnjeg obračuna;

razriješi predsjednika i članove Upravnog odbora ako je Fakultet za 2 (dvije) uzastopne godine u godišnjem obračunu iskazao višak rashoda nad prihodima.

(2)U slučaju iz druge alineje prethodnog stave, Upravni odbor je dužan da razriješi dekana Fakulteta.

Član 182.

Rezultati rada i poslovanja Fakulteta iskazuju se izvještajima u skladu sa Zakonom.

Član 183.

(1) Fakultet donosi svoj finansijski plan za svaku kalendarsku godinu.

(2) Na kraju svake poslovne godine, koja se podudara sa kalendarskom godinom, Fakultet je dužan da u skladu sa zakonskim propisima, uradi finansijski izvještaj.

Član 184.

(1) Upravni odbor razmatra i usvaja godišnji finansijski izvještaj.

(2) Godišnji izvještaj Upravnom odboru podnosi dekan Fakulteta.

Član 185.

Upravni odbor odlučuje o raspodjeli dobiti Fakulteta u skladu sa Zakonom.

X  NAČIN OSTVARIVANJA SARADNJE SA SINDIKATOM

Član 186.

(1) Organi Fakulteta sarađuju sa Sindikatom zaposlenika Fakulteta u ostvarivanju prava i obaveza zaposlenika iz ugovora o radu, kao i drugih prava zaposlenika utvrđenih zakonom, kolektivnim ugovorom i općim aktima, a koji se sastoje u:

zadovoljavanju obrazovnih i drugih potreba zaposlenika u smislu odredaba kolektivnog ugovora,

utvrđivanje načina postojanja ekonomskog viška zaposlenika na Fakultetu, kao i način i postupak obezbjeđivanja sredstava za rješavanje problema viška zaposlenika, odnosno konsultacija sa vijećem uposlenika ili Sindikatom o aktu poslodavca koji sadrži razloge za otkazivanje ugovora o radu, broj i kategoriju zaposlenika za čije ugovore je predviđen otkaz,

davanju mišljenja u postupcima ostvarivanja prava i obaveza zaposlenika iz ugovora o radu i zaštite tih prava,

učešće u produžavanju i zaključenju kolektivnog ugovora.

Član 187.

(1) Sindikat se obavještava o pokrenutim postupcima utvrđivanja odgovornosti radnika.

(2) Upravni odbor, u postupku prethodnog raspravljanja i donošenja određenih općih akata, konsultiraće se sa vijećem zaposlenika, odnosno Sindikatom.

XI  JAVNOST RADA

Član 188.

(1) Radnici i studenti Fakulteta imaju pravo da budu na pristupačan način obaviješteni o svim osnovnim pitanjima koja se tiču njihovih prava, iz radnog odnosa (za radnike), odnosno iz pravila studija (za studente).

(2) Fakultet je dužan da svestrano, objektivno i na pristupačan način obavještava Osnivača o svim pitanjima od interesa za ostvarivanje djelatnosti i poslovanja Fakulteta, te drugim Zakonom određenim organima dostavlja potrebne izvještaje o radu Fakulteta.

XII  POSLOVNA TAJNA

Član 189.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi saopćavanje neovlaštenim licima ili protivno poslovanju Fakulteta štetilo interesima, poslovnom i javnom ugledu Fakulteta.

Član 190.

(1) Poslovnom tajnom smatraju se naročito dokumenti i podaci:

koji sadrže ponude za konkurs ili javno nadmetanje, dok ne budu objavljeni rezultati konkursa odnosno javnog nadmetanja;

koje nadležni organ proglasi poslovnom tajnom;

koje Osnivač povjerljivo saopći Fakultetu.

(2) Dokumente i podatke koji se smatraju poslovnom tajnom može saopćavati drugim licima dekan Fakulteta.

Član 191.

(1) Poslovnu tajnu dužni su da čuvaju svi radnici Fakulteta, koji na bilo koji način saznaju za isprave ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.

(2) Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i po prestanku radnog odnosa na Fakultetu.

XIII OPĆI AKTI FAKULTETA

Član 192.

(1) Osnovni opći akt Fakulteta su Pravila.

(2) Upravni odbor donosi Pravila, kao i njihove izmjene i dopune na prijedlog dekana, većinom glasova od ukupnog broja članova.

Član 193.

(1) Fakultet ima sljedeće opće akte:

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;

Pravilnik o radu Fakulteta;

Pravilnici o sva 3 (tri) ciklusa studija;

Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenika;

Pravilnik o nostrifikaciji i ekvivalenciji inozemnih svjedočanstava o završenim ciklusima obrazovanja

Pravilnik o kućnom redu Fakulteta;

Pravilnik o radu biblioteke;

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti;

Poslovnik o radu Upravnog odbora;

Poslovnik o radu Nastavno-naučnog vijeća.

(2) Prema ukazanoj potrebi, Upravni odbor može donositi i druge opće akte, pored općih akata određenih u ovom članu, a koji nisu vezani za akademska pitanja, odnosno, prema odgovarajućim odredbama Pravila Fakulteta.

(3) Opće akte, određene ovim članom, donosi Upravni odbor na prijedlog dekana većinom glasova ukupnog broja članova.

Član 194.

Izradu nacrta Pravila i drugih općih akata Fakulteta organizira i obezbjeđuje sekretar Fakulteta i dostavlja ih dekanu Fakulteta.

Član 195.

Izmjene i dopune Pravila i drugih općih akata Fakulteta vrše se na način propisan za njihovo donošenje.

Član 196.

Autentično tumačenje odredaba Pravila i drugih općih akata Fakulteta daje Upravni odbor Fakulteta.

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 197.

Fakultet je dužan donijeti opće akte, a koji nisu do sada usvojeni, u roku od 3 (tri) mjeseca od dana stupanja na snagu ovih Pravila.

Član 198.

(1) Do stupanja na snagu ovih Pravila zatražit će se saglasnost Senata Univerziteta u Bihaću.

(2) Pravila stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči Fakulteta, po dobivenoj saglasnosti.

(3) Stupanjem na snagu ovih Pravila ista se dostavljaju Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona.

Član 199.

Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju da važe Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, broj: 02-322-185-137/06 od 20. 05. 2009. godine.

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću

Broj: 01-05-82/2011

Bihać, 31.01.2011.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA IPF-a

Doc. dr. sci. Nedžad Grabus

 

Na XVIII (osamnaestoj) redovnoj sjednici održanoj 07.02.2011. godine, Senat Univerziteta u Bihaću je Odlukom broj: 06-460/2011 od 07.02.2011. godine, dao saglasnost na Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću broj: 01-05-821/2011 od 31.01.2011. godine.

Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću objavljena su na oglasnoj ploči Sekretarijata Islamskog pedagoškog fakulteta, dana 21.02.2011., a stupila na snagu dana 22.02.2011. godine.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA IPF-a

_______________________________

Doc. dr. sci. Nedžad Grabus

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu