Konkurs za izbor i angažman saradnika Ispis E-mail
Obavijesti - Obavijesti
Autor Administrator   
Četvrtak, 20 Decembar 2012 14:31

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

 

Na osnovu člana 149. Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću i odluke Upravnog odbora, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću raspisuje ponovljeni

 K O N K U R S

za izbor i angažman saradnika na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću u akademskoj 2012./2013. godini

  

           

 

Odsjeci: ISLAMSKA VJERONAUKA i SOCIJALNA PEDAGOGIJA I DUHOVNA SKRB

Predmeti

 

Nastavnik

Saradnik

asistent

1.

Sociologija

1 izvršilac (1 čas)

2.

Ljudsaka prava i slobode u islamu

1 izvršilac (2 časa)

3.

Teorija komunikacije i mediji

1 izvršilac (1 čas)

                            

Kandidati treba da prilože slijedeća dokumenta:

1. prijavu na Konkurs

2. biografija sa bibliografijom

3. rodni list

4. dokaz o stručnoj spremi

5. dokaz o ispunjavanju uslova za izbore u zvanja, predviđenih članovima 193. i 194. Statuta Univerziteta u Bihaću

6. dokaz o prosjeku ocjena

Svi kandidati koji se prijavljuju na konkurs treba da prilože odgovarajuće dokaze o visokoj stručnoj spremi i

ostalim uvjetima koji su utvrđeni Zakonom o Univerzitetu u Bihaću i Statutom Univerziteta u Bihaću iz oblasti za koju se prijavljuju.

Pored ispunjavanja uvjeta utvrđenih Zakonom o Univerzitertu i Statutom Univerziteta u Bihaću, kandidati moraju ispunjavati i posebne jedinstvene uvjete definisane stavom 4. člana 124. Pravila Fakulteta.

Dokumenti koji se dostavljaju u prilogu moraju biti original ili ovjerena kopija, inače se neće uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na konkurs slati na adresu:

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću (sa naznakom za Konkurs)

Žegarska aleja bb, 77 000 Bihać

www.ipf.unbi.ba

 

Sekretarijat IPF-a u Bihaću

 

P.S. KONKURS OBJAVLJEN U OSLOBOĐENJU 21.11.2012.

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu