Konkurs za izbor saradnika

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću broj: 06-8897/2014 od 29.12.2014. godine,

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću objavljuje

KONKURS

za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta

 

Konkurs se raspisuje za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za predmete:

1.

Psihologija ličnosti

1 izvršilac

2.

Opća psihologija

1 izvršilac

3.

Razvojna psihologija

1 izvršilac

4.

Pedagoška psihologija

1 izvršilac

5.

Kulturno historijsko naslijeđe BiH

1 izvršilac

 

Zainteresirani kandidati su dužni dostaviti:

- Prijavu na Konkurs;

- Diplomu ili uvjerenje o završenom II ciklusu studija;

- Biografiju;

- Izvod iz matične knjige rođenih i

- Uvjerenje o državljanstvu.

 

Svi kandidati koji se prijavljuju na Konkurs, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, potrebno je da ispunjavaju i posebne uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju (,,Sl. glasnik USK" br. 8/09), Statutom Univerziteta u Bihaću i članom 124. Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumenti koji se dostavljaju u prilogu moraju biti original ili ovjerena kopija.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na Konkurs podnose se lično na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću ili poštom na adresu:

Žegarska aleja br. 14

77 000 Bihać

sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ".

 

Konkurs je objavljen u Oslobođenju, 29.1.2015. četvrtak.