Upis 4. godine studija Ispis E-mail
Obavijesti - Obavijesti
Ponedjeljak, 14 Septembar 2015 14:15

 

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

 

OBAVIJEST O UPISU 4. GODINE STUDIJA I CIKLUSA, ODSJEK ISLAMSKA VJERONAUKA

Obavještavamo svršenike I ciklusa na Odsjeku za islamsku vjeronauku da se mogu prijaviti za upis IV godine vanrednog studija za sticanje 240 ECTS bodova primaju od 14. do 30. septembra 2015. godine. Uz prijavu za upis potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

-       ovjerena kopija diplome I ciklusa,

-       ovjerena kopija dodatka diplome/uvjerenje o položenim ispitima,

-       ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi,

-       rodni list,

-       uvjerenje o državljanstvu,

-      dokaz o izvršenoj uplati u iznosu 20,00 KM na ime obrade dokumenata  na račun br. 3380002210005877, svrha doznake: obrada dokumenata, primalac/primatelj: budžet USK-a, Islamski pedagoški fakultet, vrsta prihoda: 722611, općina: 003, budžetska organizacija:1805007.

Prijave za upis IV godine  predaju se neposredno ili putem pošte na adresu: Sekretarijat Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, Žegarska aleja 14 77000 Bihać.

 

 

Za upis studenata u IV godinu, koji će se obaviti od 01. do 09.10.2015. godine, pored traženih dokumenata potrebno je:

-       INDEX - upisnica (u stud. službi)

-       Upisni materijal (u Stud. službi): matični list, upisni list, semestralni list i obrazac ŠV-20 (x2)

-       Ugovor o studiranju (u Stud. službi)

-       Dvije fotografije (4x5cm)

-       Ljekarsko uvjerenje

-       Kopija lične karte

-       Uplate:

*upisnina godine za vanredni studij iznosi 1,200.00 KM, (moguće je plaćanje u četiri iste rate)

*index 25 KM

*upisni materijal 20 KM

*biblioteka 20 KM (na račun Asocijacije studenata IPF-a).

Napomene:

Studenti koji su završili trogodišnji studij po Nastavnom planu i programu koji se počeo primjenjivati od akademske 2011/2012. imaće u IV g. (orjentaciono) devet (9) predmeta, dok studenti koji su završili studij po NPP koji se počeo primjenjivati od akademske 2007/2008. imaće (orjentaciono) 15 predmeta. Uostalom svakom kandidatu od prijave i predaje dokumenata pa do upisa IV godine izdaće se rješenje o priznatim ispitima na osnovu kojeg će se znati koliko ima priznatih, odnosno koliko će biti predmeta za polaganje (razlika i predmeti iz četvrte g.).

Već odbranjeni diplomski rad oslobađa obaveze izrade novog.

 

Detaljne informacije o upisu mogu se dobiti u Sekretarijatu, Studentskoj službi,  ili putem tel. ++387(0)37 220162, 228161 i www.ipf.unbi.ba


 

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu