Odluka o roku za završetak studija

Nastavno-naučno vijeće Islamskog Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću je temeljem Člana 156. Pravila IPF br. O1-05-82/20 Il od 31.01.20 Il. godine donijelo

ODLUKU

o produženju roka za završetak studija

I

Studenti I ciklusa, odsjek Islamska vjeronauka, koji su upisani 2011. ili 2012. godine, Odlukom NNV broj 03-718-0-7/2018 od 20.12.2017. godine dato je pravo da studij završe do studij sa 30. septembrom 2018. godine. Na zahtjev više studenata taj rok je produžen do 31. oktobra 2018. godine s tim da se prijava za odbranu diplomskog rada mora podnijeti do 28. septembra 2018. godine.

II

Studentima iz tačke love Odluke koji ne završe studij sa 31. oktobrom 2018. godine biće omogućen upis četvrte godine studija.

 

Predsjednik NNV: prof. dr. Fuad Sedić