Dopunski septembarski rok i upis

Na osnovu člana 61. Statuta Univerziteta u Bihaću, a u vezi zahtjeva Unije studenata Univerziteta u Bihaću zaprimljenog pod poslovnim brojem: 05-5073/2018 od 17.09.2018. godine, na XXVIII (dvadesetosmoj) redovnoj sjednici Senata Univerziteta u Bihaću održanoj, dana 27. 09. 2018. godine, donesena je slijedeća

ODLUKA

o odobrenju dopunskog popravnog septembarskog ispitnog roka

za akademsku 2017/2018 godinu

I

Odobrava se dopunski popravni septembarski ispitni rok na Univerzitetu u Bihaću, koji će se održati u periodu od 01. 10. 2018. godine (ponedjeljak) do 20. 10. 2018. godine (subota) za akademsku 2017/2018 godinu, za sve studente I ciklusa studija Univerziteta u Bihaću.

II

Fakulteti Univerziteta u Bihaću će organizirati ispitni rok iz tačke I ove Odluke, a upis studenata u naredne godine studija okončat će se do 31. 10. 2018. godine (srijeda).

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Senata: Prof. dr. Fadil Islamović