Trogodišnji studij Ispis

 

 

Prateći suvremene standarde edukacije nastavnika utemeljene u tok Reforme sistema visokoškolskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, te usmjeravajući se ka zadobijanju pretpostavki uključivanja u ECTS sistem studiranja, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću je pokrenuo programiran, stručno nadziran proces reformiranja studija koji podrazumijeva produžetak trajanja studija na tri godine, uvođenje ECTS sistema studiranja (European Credit Transfer Sistem), kao i uvođenje novih programa koji će obezbijediti kvalitetniju educiranost nastavnika islamske vjeronauke.

Reformirani studij podrazumijeva:

  • sticanje diplome u okviru dodiplomskog studija po ECTS sistemu;
  • obnovljene programe teološkog, pedagoškog, psihološkog, didaktičkog, metodičkog obrazovanja, strukturalno korespondirajuće studiju na srodnim visokoškolskim institucijama u Bosni i Hercegovini;
  • nove programe posredstvom opcionih kolegija koji osposobljavaju profesora islamske vjeronauke za odgojnoobrazovni rad u razredu;
  • nove programe razvoja metodika pojedinih nastavnih disciplina, koji bivaju integrirani putem metodike islamske vjeronauke;
  • obnovljene programe osposobljavanja za istraživanje pojava u odgoju i obrazovanju (teorijsko-praktično metodološko osposobljavanje);
  • nove programe razvijanja 'kulture učenja' (uz upotrebu novih radnih metoda);
  • nove programe razvijanja komunikacijskih vještina, shodno potrebama reformirane škole koja traži umijeće građenja paradigme timskog rada;
  • nove programe kontinuiranog, planskog usavršavanja nastavnika islamske vjeronauke;
  • novi program interdisciplinarnog prožimanja referentnih znanosti za odgoj u vjeri (teologija, humanističke znanosti...), što će svoje opredmećenje imati kroz inventivnost i realizaciju nastavnih predmeta i izrazit studentski angažman u toku studija.

Studij traje šest semestara, a svaki semestar trajat će petnaest sedmica. Polaganje ispita će biti organizirano u tri ispitna roka: januarsko-februarskom, junsko-julskom i septembarskom, a bit će primjenjivano i kontinuirano praćenje napredovanja studenata u skladu s ECTS sistemom (eseji, istraživački projekti, prezentacije, seminarske radnje…).

Nastavni plan i program sadrži: izvod iz Pravila (prikaz općih i stručnih predmeta), predmetno-plansku strukturu po semestrima, opisano praktično osposobljavanje studenata sa radovima u toku studija, te metodološki unificiran opis nastavnih kurseva (obaveznih i izbornih) posredstvom programa predavanja i vježbi, način polaganja ispita i literaturu.

Nakon završetka studija student stiče diplomu u kojoj će stajati da je stekao stručni naziv BAKALAUREAT/BACHELOR  ISLAMSKE  VJERONAUKE.