Muharem Štulanović

redovni profesor

muharem.stulanovic@ipf.unbi.ba

Muharem Štulanović

Muharem Štulanović, doktor pravnih znanosti

Osnovni studij (Fakultet, Grad) Pravnošerijatski fakultet, Riyadh, K.S.A.

Magistarski studij (Fakultet, Grad) Pedagoški fakultet, Riyadh, K.S.A.

Doktorski studij (Fakultet, Grad) Pravni fakultet, Sarajevo.

Rođen je u Rajnovcu kod Velike Kladuše 13. 06. 1955. g., od oca Nuhana i majke Hatidže. Završio je ,,Gazi-Husrev-begovu” medresu, diplomirao na odsjeku Isl. ekonomije 1983.g. Pravnog  fakulteta univerziteta ,,Muhammed b. Su’ud el-islamijje’’ u Riyadhu, KS. Arabija. Nakon toga radi kao imam na području V. Kladuše a onda i u Bos. Novom kao imam i vjerskoprosvjetni referent OIZ-e. Kada je dobio mjesto imama u Njemačkoj, jugoslovenske vlasti mu oduzimaju putnu ispravu bez ikakvog obrazloženja.

Uspijeva ponovo dobiti putnu ispravu 1989. g. i automatski odlazi u Riyadh, KSA., gdje upisuje postdiplomski studij na Pedagoškom fakultetu državnog univerziteta ,,Kralj Sa’ud”, magistrirajući na odsjeku "Fikh & usul" 1994. g. sa temom Pravni aspekt hilafeta kroz komparaciju knjigaEl-Ahkjamus- sultanijjeod El-Maverdija iEl-Gijasiod El-Džuvejnija.

Doktorirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 07.01.2004. na temu: ‘Urf (običaj) kao pomoćni izvor šerijatskog prava sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu.

Godinu i po dana radi u IC - Beč kao imam. Ujedno predaje kao vanjski saradnik na zeničkoj Islamskoj pedagoškoj akademiji. Nakon razbijanja opsade Unsko-sanskog kantona vraća se u Bihać gdje učestvuje kao jedan od inicijatora u osnivanju IPA, članice Bihaćkog univerziteta. Na IPA, a potom i IPF-a, postavljen je za predavača stručnih predmeta Kiraeta i Fikha (islamska jurisprudencija i metodologija islamske jurisprudencije). Nekoliko puta biran je za dekana fakulteta i vršioca dužnosti dekana a trenutno radi kao redovni profesor IPF-a u Bihaću, na njegova dva odsijeka. Na master studiju IPF-a drži predmete: Odgoj, obrazovanje i islamska pravna misao i Komparativno porodično prvo, a bio je nosilac i predmeta na postdiplomskom master studiju: Osnove islamske ekonomije, Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, dok se taj studij izvodio na bosanskom jeziku.

Objavljuje radove u periodici Islamske zajednice: Preporodu, Mu’allimu, Novim horizontima i Saffu. Bio je član savjeta lista Novi horizonti, časopisa za naučnu, kulturnu i duhovnu afirmaciju koji izdaje udruženje građana Selam u Zenici, a tokom školovanja u Medresi bio je član redakcije učeničkog lista Zem-Zem. Član je redakcijskog kolegija Zbornika radova IPF-a, Bihać. Napisao je i izdao, do sada, šest brošura, devetnaest knjiga od kojih je osam univerzitetskih udžbenika, na desetine naučnih i stručnih radova objavljenih u islamskoj periodici IZ-e BiH. Učestvovao je u projektu prevođenja Buharijevog Sahiha, bio član kolegija prevođenja kapitalnog savremenog fikhskog djela dr. Vehbe Ez-Zuhajlija El-Fikhul-islamijju ve edilletuh, član prevodilačkog tima Islam Hause, za prevođenje i recenziranje kapitalnih projekata Vjerske enciklopedije, Rječnika hadisa i Tefsira na bosanski jezik, između velikog broja drugih svjetskih jezika. Trenutno radi na njihovom projektu recenziranja prijevoda na bosanski jezik. Bio je član u različitim nadzornim, upravnim i drugim odborima, mentor ili član u različitim komisijama sva tri ciklusa studija, stručnim i naučnim projektima, većem broju međunarodnih kongresa, stručnih konferencija i skupova, dao veći broj stručnih intervjua u printanim medijima, Tv- (USK-a, Tv5, IT Igman, B. Luka, Pink) i na radiju (Naba, Behar, Bihać). Održao je stotine stručnih predavanja i javnih tribina, okruglih stolova na temu iz šerijata i islamskih znanosti. Gostovao je u mnogim džematima i bosanskim udruženjima kao predavač na različitim druženjima, seminarima, hutbama širom bošnjačke dijaspore u Americi, Austriji, Njemačkoj, Danskoj, Švedskoj, Hrvatskoj, Sloveniji, KSA, Emiratima, itd. Velik broj predavanja je snimljen i objavljen na audio i video kasetama, zatim i na CD-ovima u aranžmanu različitih izdavačkih kuća, građanskih udruženja i humanitarnih organizacija i naravno, u novije doba, na nezaobilaznom mediju You Tube-a.