Dani vakufa 2016

„Dani vakufa 2016“: Održan okrugli sto na temu “Vakufi na području Muftijstva bihaćkog“

 

Jučer je u prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, a u sklopu manifestacije „Dani vakufa“ u BiH, održan okrugli sto na temu “Vakufi na području Muftijstva bihaćkog“. Okrugli sto su organizirali Vakufska direkcija, Muftijstvo bihaćko i Islamski pedagoški fakultet u Bihaću.

U prvom dijelu okruglog stola uvodna obrćanja su imali dekan Islamskog pedagoškog fakulteta, prof. dr. Fuad Sedić, dr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije, prof. Hasan ef. Makić, muftija bihaćki, mr. Adis Muharemović, ministar obrazovanja u Vladi Unsko-sanskog kantona, dr. Izolda Osmanagić, predstavnik Grada Bihaća, Muho Kurtović, direktor Pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona, prof. Dr. Enes Ljevaković, fetvei emin IZ u BiH i muftija sarajevski, prof. dr. Ismet Bušatlić, profesor na Fakultetu Islamskih nauka u Sarajevu . Navedeni su u sklopu svog uvodnog obraćanja ukazali na značaj organiziranja ovakvih skupova sa historijskog aspekta, trenutnog stanja kao i sa aspekta budućnosti i perspektive vakufa. Uvodničari su naročito istakli historijsku važnost vakufa za obrazovanje i razvoj gradova i urbanih sredina.

Okrugli sto je bio podjeljen u dvije sesije a ukupno je izloženo 15 referata. Muftija bihaćki Hasan ef. Makić je imao izlaganja na temu „Obnova porušenih džamija na području Bihaćkog muftijstva“.

Na području Muftijstva bihaćkog egzistira 11 medžlisa i predstavnici medžlisa su izlagali svoje radove na temu vakufa na području svojih medžlisa. Pored predstavnika medžlisa koji su izlagali radove o vakufima na teritoriji svojih medžlisa jedan dio okruglog stola posvećen je vakufima u službi obrazovanja. Na tu temu svoje referate su iznijeli dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću i direktor Medrese Džemaluddin ef. Čaušević u Cazinu.

Zadnji referat koji je iznesen na okruglom stolu jeste referat dr. Senaida Zajimovića, direktora Vakufske direkcije, u kojem je govorio o ulozi Vakufske direkcije u zaštiti i unapređenju vakufske imovine na području Bihaćkog muftiluka.

Navedenih 15 radova će biti objavljeno u Zborniku radova kojeg već tradicionalno Vakufska direkcija objavljuje svake godine nakon završetka manifestacije „Dani vakufa“ u BiH.

Cilj organiziranja ovakvih okruglih stolova jeste prije svega istražiti ulogu i značaj vakufa u razvoju društva, istražiti stanje vakufa u ranijim sistemima, ukazati na trenutno stanje vakufa te mapirati put za unapređenje i razvoj vakufa u BiH.

Na kraju okruglog stola učesnici su usvojili i zaključke. Zaključcima su učesnici konstatirali da je svijest o uvakufljenju i dalje prisutna te da se ista kontinuirano treba razvijati, da je arhivska građa o vakufima razasuta i da istu treba sakupiti, digitalizirati,  da je potrebno kontinuirano raditi na edukaciji uposlenih u Islamskoj zajednici o vakufima, neophodno je vakufsku imovinu stavljati u funkciju ekonomsko finansijskog jačanja Islmaske zajednice, kontinuirano raditi na kultivisanju vakufskih poljoprivrednih parcela, uknjižiti sve one vakufe koji nisu uknjiženi kao vakufi u vlasništvu Islamske zajednice u BiH, upravljanje i raspolaganje vakufskom imovinom vršiti u skladu sa normativnim aktima koja tretiraju ovo pitanje i dr.

Zaključci će također biti objavljeni u sklopu Zbornika radova sa ovog okruglog stola.

U toku izlaganja zaista se moglo primjetiti koliko su izlagači uložili truda prije svega u istraživanje o vakufima i sagledavanje realne mogućnosti investiranja u vakufe kako bi vakuf ekonomski ojačao i postao temelj ekonomskog razvoja i finansijske samostalnosti medžlisa. U tom kontekstu Vakufska direkcija se zahvalila svim učesnicima na njihovom marljivom radu i uloženom trudu uz želju da se ovaj uzajamni rad nastavi kako bi se ispunili ciljevi koji su danas postavljeni pred predstavnike i rukovodioce organa i ustanova Islamske zajednice sa područja Bihaćkog muftiluka.

www.islamskazajednica.ba

Vakufi2016_01.JPG

Vakufi2016_02.JPG

Vakufi2016_03.JPG

Vakufi2016_04.JPG

Vakufi2016_05.JPG

Vakufi2016_06.JPG