Drugi rok za upis studenata na II ciklus - Master studij

 

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

 

DRUGI UPISNI ROK

ZA UPIS STUDENATA U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA (MASTER STUDIJ) NA ISLAMSKOM PEDAGOŠKOM FAKULTETU U BIHAĆU U AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI

I

U akademskoj 2017/2018.  godini Islamski pedagoški fakultet u Bihaću organizirat će drugi ciklus studija, odsjek Islamska vjeronauka (3+2+3), kao i odsjek Socijalna pedagogija i duhovna skrb (4+1+3) na koje će upisati po 20 redovnih-samofinansirajućih studenata.

Studij II ciklusa (master studij) na odsjeku Islamska vjeronauka traje dvije godine ili četiri semestra, odnosno jednu godinu ili dva semestra na odsjeku za Socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb.

II

Studij II ciklusa, odsjek Islamska vjeronauka mogu upisati kandidati koji su završili studij Islamske vjeronauke, Religijske pedagogije ili Teologije na islamskim fakultetima, te kandidati koji su završili studij I ciklusa drugih humanističkih i društvenih nauka, uz polaganje dodatnih ispita koje će odrediti Vijeće za studij II ciklusa.

Na studij II ciklusa, odsjek Socijalna pedagogija i duhovna skrb mogu se upisati kandidati koji su završili studij Socijalne pedagogije i duhovne skrbi ili Socijalne pedagogije, te kandidati koji su završili studij I ciklusa drugih humanističkih i društvenih nauka, uz polaganje dodatnih ispita koje će odrediti Vijeće za studij II ciklusa.

III

Uvjeti za upis:

-          prosjek ocjena najmanje osam (8,00) iz I ciklusa ili niže od toga uz preporuku dva nastavnika iz užeg područja studija,

-          završen prethodni studij (180/240 ECTS bodova), odnosno kandidati koji su završili četverogodišnji studij odgovarajućeg fakulteta po predbolonjskom sistemu školovanja,

-          znanje jednog od službenih jezika Bosne i Hercegovine,

-          ovladanost služenja računarom i sposobnost elektronskog komuniciranja.

IV

Kandidati uz prijavu na Konkurs prilažu slijedeće dokumente:

-          Biografiju (CV)

-          Originalnu diplomu ili uvjerenje o završenom fakultetu

-          Uvjerenje o položenim ispitima u toku studija (dodatak diplomi)

-          Izvod iz matične knjige rođenih

-          Uvjerenje o državljanstvu

-          Izjavu o snošenju troškova Master studija i

-          Dokaz o izvršenoj uplati u iznosu 20,00 KM na ime obrade dokumenata na račun br. 3380002210005877, svrha doznake: obrada dokumenata, primalac/primatelj: Budžet USK-a, Islamski pedagoški fakultet, vrsta prihoda: 722611, općina: 003, budžetska organizacija:1805007.

V

Prijave kandidata s potrebnom dokumentacijom podnose se lično ili putem pošte Sekretarijatu Fakulteta, Žegarska aleja 14, 77000 Bihać u periodu od 01.11. do 30.11.2017. godine svakim radnim danom.

VI

Prijave podnijete mimo propisanog roka ili nepotpune prijave neće se razmatrati. Ukoliko bude veći broj prijavljenih kandidata, prednost će imati kandidati sa većom prosječnom ocjenom iz prethodnog studija. Rang listu primljenih kandidata Fakultet će objaviti na oglasnoj ploči i na web stranici nakon zatvaranja Konkursa. Na objavljenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Nastavno-naučnom vijeću Fakulteta 24 sata nakon njenog objavljivanja, a NNV će u roku od 24 sata obavjestiti kandidate o eventualnim prigovorima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 037 220162.