IPF bogatiji za još jedan udžbenik

U izdanju Islamskog pedagoškog fakulteta objavljen je udžbenik „Socijalna patologija“ autora dr. Hariza Šarića, dr. Sene Družić i mr. Smaile Balić Rahmanović, saradnika i uposlenice Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

Kao što i sam naslov kaže, knjiga tretira socijalnu patologiju, uzroke nastanka i posljedice sociopatoloških ponašanja u savremenom društvu, kao i značaj i ulogu pomagačkih profesija u prevenciji, rehabilitaciji i resocijalizaciji sociopatoloških pojava prezentirajući značajne, savremene i multidiciplinarne pristupe u liječenju prožete etičkim načelima.

U recenziji dr. Alisabri Šabanija, između ostalog stoji:

Knjiga pod nazivom „Socijalna patologija“ predstavlja zanimljivo djelo u području društvenih devijacija koja pruža odgovore na brojna važna pitanja o socijalnim zakonitostima nastanka socijalnopatoloških pojava. Posebno treba istaći obuhvatnost i temeljitost u obradi izabrane teme, ali i pregledan i razumljiv način pisanja. Autori su istražili fenomen socijalnopatoloških pojava i pružili naučne, stručne i praktične smjernice za sistemsko rješavanje neprihvatljivih oblika ponašanja pojedinca, grupa, zajednica i planetarnog društva. Po svojoj strukturi i pristupu, publikacija je napisana na standardan način. Pored teorijskih i multidisciplinarnih razmatranja fenomena socijalnopatoloških, u knjizi su analizirani i interpretirani rezultati više empirijskih istraživanja vezanih za svijet socijalne patologije.

Iako je ova knjiga prvenstveno namijenjena stručnjacima i studentima, ona može biti od koristi i svima onima koji rade sa devijantnim osobama te ostalima koji žele saznati više o svijetu socijalne patologije. Ovom knjigom autori su skrenuli pažnju na neophodnost da kadrovska profilisanost nužno treba da prati potrebe društvenih promjena. Autori predlažu donosiocima odluka u bosanskohercegovačkom društvu i šire neophodnost preventivnog djelovanja kao i profesionalnost u rehabilitaciji i resocijalizaciji osoba koje su zakoračile u svijet socijalne patologije.

Čestitamo našim kolegama uz želje da napišu još mnogo udžbenika!