Previous Next

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću objavio dvije nove naučne publikacije

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću 30.12.2022. godine publicirao je nova dva Zbornika radova Islamskog pedagoškog fakulteta. Prva publikacija predstavlja redovni Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću broj 14, a koji predstavlja značajnu godišnju naučnu publikaciju ovog Fakulteta, koja se objavljuje redovno od 2007. godine. U 14. broju zbornika radova Islamskog pedagoškog fakulteta,  čiji je urednik prof. dr. Hakija Kanurić, objavljeno je 12 novih naučnih i stručnih radova čiji tekstovi pokrivaju oblasti islamistike, pedagogije, psihologije, socijalnog rada i lingvistike, a koji su namijenjeni stručnoj i akademskoj zajednici, kao i široj čitalačkoj publici s obzirom na karakter zanimljivosti i aktuelnosti obrađenih tema.

Druga publikacija predstavlja zbornik radova V naučno stručne konferencije sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Savremeni izazovi i unapređenje kvalitete nastave islamske vjeronauke u osnovnom i srednjem obrazovanju“ koja je održana na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću 26.03.2022. godine, a čiji je urednik doc. dr. Nedim Čirić. Na konferenciji je sudjelovalo preko 80 naučnih i stručnih radnika, kao i vjeroučitelja iz Turske, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine, a prezentirani su radovi od preko 30 izlagača kroz četiri sesije i okrugli stol, iz metodike nastave islamske vjeronauke, religijske pedagogije, pedagogije, psihologije, filozofije, sociologije, prava i lingvistike. Islamski pedagoški fakultet u Bihaću je posebno ponosan što je bio inicijator i organizator održavanja prve konferencije s međunarodnim učešćem o kvaliteti nastave islamske vjeronauke u Bosni i Hercegovini i Jugoistočnoj Evropi, a naročito zbog činjenice da konferencijski zbornik na izvjestan način integrira sadržaje naučnog i duhovnog karaktera. Kontekst radova pripada različitoj normativnoj i idejnoj ambijentalnosti gdje se problematika kvalitete nastave islamske vjeronauke sagledava, prije svega, s pedagoškog i metodičkog, ali i šireg društvenog i humanističkog aspekta.

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću se zahvaljuje autorima radova, poslovnim partnerima i sponzorima koji materijalno pomažu da publikacija Zbornika radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću izlazi kontinuirano.