Javna odbrana magistarskog rada

 

Na osnovu člana 32. stav 1 i 2 Pravilnika o drugom ciklusu na  Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta  u Bihaću zakazana je

JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

Mezit Edin, student II (drugog) ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, odsjek Islamska vjeronauka, branit će magistarski rad na temu „Sunnet Muhammeda, a.s., kao model za organizirani odgojno-obrazovni rad sa omladinom" pred komisijom:

1. dr. sc. Izet Terzić vanr. prof., predsjednik,

2. dr. sc. Fuad Sedić red. prof., mentor i član,

3. dr. sc. Hajrudin Hodžić, zamjenik predsjednika i član i

Hamdija Nesimović sekretar Fakulteta - zapisničar.

Javna odbrana će se održati 21. februara 2017. godine, utorak 13,30 sati u sali Fakulteta i pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati  magistarski rad  u prostorijama Biblioteke Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

 

Dekan: Prof. dr. Fuad Sedić