Javna odbrana magistarskog rada

 

Na osnovu člana 32. stav 1 i 2 Pravilnika o drugom ciklusu na  Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta  u Bihaću zakazana je

JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

Kovačević Husejn, student II (drugog) ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, odsjek Islamska vjeronauka, branit će magistarski rad na temu „Lik učitelja na osnovu etike Kur'ana" pred komisijom:

1. Dr. sc. Muharem Štulanović red. prof., predsjednik,

2. Dr. sc. Izet Terzić vanr. prof., mentor,

3. Dr. sc. Fuad Sedić red. prof., član,

4. Dr. sc. Nusreta Kepeš docent, član i

Hamdija Nesimović sekretar Fakulteta-zapisničar.

Javna odbrana će se održati 16. marta 2016. godine, srijeda 13,00 sati u sali Fakulteta i pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati  magistarski rad  u prostorijama Biblioteke Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

 

Dekan: Prof. dr. Fuad Sedić