Javna odbrana magistarskog rada

 

Na osnovu člana 32. stav 1 i 2 Pravilnika o drugom ciklusu na  Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta  u Bihaću zakazana je

JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

Vojić Fahrudin, student II (drugog) ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, odsjek Islamska vjeronauka, branit će magistarski rad na temu „Ekološki odgoj u intencijama islamskog prava" pred komisijom:

1.      dr. sc.  Izet Terzić vanr. prof., predsjednik,

2.       dr. sc. Sulejman Topoljak red. prof. mentor,

3.       dr. sc. Muharem Štulanović red. prof., zamjenik predsjednika i član i

zapisničar Hamdija Nesimović sekretar Fakulteta.

 

Javna odbrana će se održati 14. marta 2016. godine, ponedjeljak 13,00 sati u sali Fakulteta i pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati  magistarski rad  u prostorijama Biblioteke Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

 

Dekan: Prof. dr. Fuad Sedić