Kalendar nastave u ljetnom semestru i junsko-julskih ispita

 

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE IPF-a

Broj: 03-79-O-1/2017

Datum: 15.02.2017.

 

Na osnovu člana 156. Pravila IPF br. 01-05-82/2011 od 31.01.2011. godine, Nastavno-naučno vijeće Islamskog Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću je na 105. redovnoj sjednici održanoj 15.02.2017. godine, donijelo

 

ODLUKU

o utvrđivanju kalendara nastave u ljetnom semestru 2016/2017. godine i junsko-julskih ispita

I

Ovom odlukom utvrđeno je da predavanja u ljetnom semestru u akademskoj 2016/2017. g. na IPF-u počinju 06. marta, a završavaju se 09. juna.

II

Junski ispiti počinju 28. juna i traju do 03. jula, dok će julski ispiti trajati od 09. do 15. jula.

III

Upis ljetnog semestra trajaće od 16. do 22. februara, a ovjera ljetnog semestra od 12. do 16. juna.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Dostavljeno:

-                     Oglasna tabla i web str. IPF-a,

-                     Studentska služba i

-           a/a

Predsjednik NNV: Prof. dr. Fuad Sedić