Konferencija 2018

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU III NAUČNE KONFERENCIJE
ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA U BIHAĆU
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM NA TEMU
„IZAZOVI I PERSPEKTIVE POMAGAČKIH PROFESIJA"
BIHAĆ,  SUBOTA, 12. MAJ 2018.

U skladu sa Okvirnim zakonom o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučno-istraživačke saradnje Bosne i Hercegovine i Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću o usvajanju Elaborata o opravdanosti održavanja Treće naučne konferecije Izazovi i perspektive pomogačkih profesija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću obavještava naučnu i stručnu javnost da Odsjek za Socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb organizira jednodnevnu konferenciju sa međunarodnim učešćem.

Svi zainteresirani koji žele učestvovati u radu Konferencije trebaju popuniti i poslati PRIJAVNI OBRAZAC na email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Rok za prijavu je 15.04. 2018. godine.

Preuzmite:

Obrazloženje potrebe za organizovanjem konferencije/skupa,

Svjesni činjenice da je u posljednjoj deceniji sve više prisutno socijalnih devijacija djece i omladine u društvu zbog čega je neophodno iznaći kvalitetna i dugoročna riješenja koja bi bila usmjerena na sprečavanju pojavnih oblika i ublažavanju njihovih posljedica, primarna prevencija u suzbijanju socijalno neprilagođenih i društvno-neprihvatljivih oblika ponašanja mora da ima značajnije mjesto u zajednici. Spriječavanje razvoja devijantnih oblika ponašanja u velikoj mjeri doprinosti boljem i moralnom društvu, te manjoj stopi izdvajanja sredstva koja bi bila usmjerena na saniranje štete i finasiranje dodatnih programa koretkvinog i resocijalizacijskog karaktera.

Motiviran potrebama daljeg unapređenja socio-pedagoškog rada u skladu sa novim naučnim dostignućima, te daljim istraživanjima i proučavanjima pojedinih naučnih disciplina, koje se odnose na odgoj djece, mladih i ranjivih kategorija odrasle populacije, Islamski pedagoški fakutelt u Bihaću želi da okupi akademsku, umjetničku i aktivističku zajednicu u zajedničkom promišljanju intervencija i prevencije neželjenih oblika ponašanja sa aspekta humanističkih i društvenih nauka.

Naučna konferencije je namijenjena stručnjacima koji su usmjereni na pružanje podrške porodicama koje imaju djecu s teškoćama u razvoju, poremećajem ponašanja, raznim vidovima ovisnosti, institucijama i pojedincima koji se bave problematikom devijantnih oblika ponašanja kod djece i mladih kao i nevladinim organizacijama i akademskim zajednicama koje imaju za cilj obrazovanje odraslih i edukaciju stručnjaka koji se bave ovom problematikom. Poziv je usmjeren i diplomiranim studentima, da pokažu svoje vještine pisanja, istraživanja i zanimanja za poziv za koji se obrazuju.

Islamski pedagoški fakultet sa Odsjekom Socijalne pedagogije i duhovne skrbi učinit će sve da ovaj veliki skup bude zanimljiv, inspirativan i da sudionici dobiju korisne informacije, ostvare međusobne kontakte, te razmijene znanja i iskustva. Polazeći od ovih činjenica, Odsjek za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb Islamskog pedagoškog fakulteta, Univerziteta u Buhaću i suorganizatori Konferencije smatraju da je neophodno sa naučnog aspekta dati doprinos u osvjetljavanju ovog složenog društvenog fenomena.

Cilj konferencije

Odsjek za Socijalnu pedagogiju i duhovnu skrbu, Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću je domaćin ovogodišnje, Treće Međunarodne konferencije Izazovi i perspektive pomagačkih profesija. Cilj konferencije je predstaviti rad stručnjaka koji se bave odgojno-obrzovnom praksom, prevencijom poremećaja ponašanja i resocijalizacijom, duhovnom terapijom i liječenjem devijantnih i ovisničkih oblika ponašanja. Tokom konferecije javnost će biti upoznata s pojmovima, načinima i metodama poučavanja djece i mladih i odraslih poremećajem u ponašanju od strane socijalnih pedagoga i duhovnog skrbnika kao i drugih pomagačkih profesija u zadnici. Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa novim postupcima koje je poželjno koristiti tokom prilagođavanja nastavnih sadržaja u školskim programima, primjenjujući odgovarajuće metode, sredstva i oblike rada s naglaskom na primjenu participativnih strategija u radu sa učenicima.

Konferencijom želimo također istaknuti značaj prevencije devijantnih oblika ponašanja iz ugla nekoliko naučnih disciplina (kriminologija, penologija, pedagogija, psihologija, pravo, religija, specijalna pedagogija, socijalni rad, itd. ) i ukazati na dosadašnja pozitivna iskustva i primjere dobre pakse rada sa djecom i mladima koji imaju poremećaj ponašanja, kako i onih iz BiH  tako i iz regiona.

Skup ima namjeru da doprinese prezentiranju novih naučnih saznanja i naučnoistraživačkih rezultata, te da se javnost upozna sa inovacijama socio-pedagoškog, koretivnog i tretmanskog prisupa koji je u skladu sa evropskim kontekstom i sistemom edukacije. Konferencija će omogućiti prikaz i najnovijih dijagnostičkih i terapijskih mogućnosti u radu sa djecom koja imaju poremećaje ponašanja i patologiju identiteta mladih kao osnovne karakteristike poremaćaja ličnosti u periodu adolescencije.

Posebni ciljevi Koncerencije

Posebni ciljevi su usmjereni ka jačanju profesionalnih kompetencija zaposlenih u odgojno-obrazovnim ustanovama, ustanovama za socijalnu skrb i visokoškolskim ustanovama koje obrazuju budući kadar za primjenu savremenih teorijskih pristupa i rezultata empirijskih istraživanja kao doprinos kvalitetu odgoja i obrazovanja, prevenciju, resocijalizaciju poremećaja u ponašanju djece i mladih. Značajan doprinos svakako će biti u prikupljanju novih modela rada u institucionalnim oblicima psihosocijalnog tretmana i pružanje pomoći pacijenitima tokom hospitacije i njihove resocijalizacije u zajednicu nakon napuštanja institucija.

Program Skupa

Program konferencije je interdisciplinaran, koji je namijenjen autorima iz raznih naučnih oblasti koji se bave problematikom odgoja i obrazovanja, prevencijom poremećaja ponašanja, resocijalizacijom i tretmanom osoba i njihovim liječenjem. Skupu mogu doprinjeti radovi edukatora-rehabilitatora, ljekara, pedagoga, psihologa socijalnih radnika, prosvjetnih radnika, diplomirani studenati, predstavnici osoba s invaliditetom, predstavnici organizacija civilnog društva i predstavnici ustanova koje se bave profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem, predstavnici vjerskih zajednica i mnogi drugi kojima je bliska ova tematika.

Na Skupu će se prezentirati radovi iz okvirnih područja u nekoliko tematskih cjelina koje obuhvaćaju disciplinarne i interdisciplinarne perspektive o globalnom problemu devijantnih oblika ponašanja, ovisno o broju prihvaćenih radova.

Tematska oblasti

 • Specijalna pedagogija, Socijalna pedagogija, Inkluzija, Andragogija;
 • Psihologija; Medicina, Psihoterapija, Zdravstvena pedagogija,
 • Socijalni rad i socijalna politika;
 • Religija i etika, duhovna skrb.

Neke od predloženih podtema

 • Integrirani kurikulum kao odgovor na izazove savremene odgojne prakse;
 • Značaj duhovnog i moralnog odgoja za kvalitet života djece i mladih.
 • Glavni uzročnici pojave delinkventnog ponašanja,
 • Uloge i odgovornost ogajatelja /nastavnika/stručnih saradnika u procesu unapređenja kvaliteta odgoja i obrazovanja;
 • Istraživanje efekata savremenih pristupa odgoju i prevenciji devijantnih oblika ponašanja
 • Uloga pomagačkih profesija u poticanju prosocijalnog razvoja djece u dječjem vrtiću,
 • Odnos učenika prema učenicima vršnjacima sa delinkventnim ponašanjem,
 • Uloga i doprinos socijalnog pedagoga u radu u bolničkim školskim odjelima,
 • Unapređenje kvalitete života djece i mladih osoba.
 • Odnos škole, društva prema učenicma sa delinkventnim ponašanjem
 • Programi podrške roditeljstvu,
 • Saradnja odgajatelja /nastavnika/stručnih saradnika i porodice kao podrška cjelovitom razvoju djece i mladih
 • Socijalnopedagoški programi za rad s djecom, roditeljima i učiteljima,
 • Nasilje u porodici - problem javnog zdravstva i ljudskih prava
 • Tretman traume zlostavljane djece
 • Prava učenika s dvostrukim posebnim potrebama;
 • Međunarodni mehanizmi za suzbijanje ovisnosti;
 • Uzroci pojave poremećaja u prehrani;
 • Kreiranje rješenja u zajednici za učinkovitu psihosocijalnu podršku žrtvama nasilja starije životne dobi;
 • Iskustva sa samoranjavanjem i pokušajem suicida;
 • Dobre prakse učinkovitih programa za primarnu prevenciju maloljetničkog prestupništvo;
 • Institucionalni oblik psihosocijalnog tretmana i pružanje pomoći pacijenitima tokom hospitacije;
 • Dehumanizacija u ratu i status žrtava
 • Društvene mreže;
 • Putevi za smanjenje rizika od depresije i samoubojstva;
 • Poticajno školskog ozračje kao faktora zaštite,
 • Trgovanje ljudima - borba protiv skrivenog zločina u suvremenom društvu;
 • Strategija socijalno-pedagoškog rada za djecu s poremećajima u ponašanju;
 • Sudski postupci prilagođeni maloljetnicima;
 • Zloupotreba medija;
 • Razvoj i poremećaji identiteta u adolescenciji;

U progamu mogu biti uključene i slobodne teme koje su direktno ili indirektno vezane za temu skupa a koje su u vezi sa  drugim disciplinama iz oblasti društvenih i humanističkih nauka.

 

OPĆA UPUSTVA

Dostavljanje prijava i važni datumi

 • Prijave s apstraktom trebaju biti dostavljene Programskom odboru najkasnije do 15. 04. 2018. godine na prijavnom obrazcu koji je dat u prilogu
 • Apstrakti se dostavljaju na email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. na maternjem i engleskom jeziku,
 • Apstrakt sadrži ne manje od 300 i ne više od 500 riječi,
 • Apstrakti se piše u Microsoft Word-u, veličina papira A4, uspravno, font 12, prored teksta 1, margine normalne (2,5 cm obostrano)
 • Obavještenja/potvrde o prihvaćanju apstrakata, zajedno s pozivom za pripremu konačnog rada i prezentaciju na konferenciji bit će dostavljeni do 15. aprila. 2018. godine.
 • Rok do kojeg se radovi mogu slati je 30.04.2018.godine. Na jednom dostavljenom radu se mogu prijaviti najviše dva autora. Posebno naglašavamo da je uz rad potrebno dostaviti izjavu o autorstvu i originalnosti rada. Rad mora pratiti upute pisanja, koje su date u prilogu u naznačenom formatu.
 • Redakcioni odbor Skupa izvršit će izbor radova i referata, te o tome obavijestiti autore.
 • Obavještenje o prihvatanju rada za objavljivanje: 1. 06. 2018. godine (nakon izvještaja Programskog odbora Konferencije o učešću autora na konferenciji i odabiru recenziranih radova za objavu u Zborniku
 • Na konferenciji se može sudjelovati kao aktivni sudionik (autori radova) i pasivni sudionik (sudionici koji nemaju svoj rad, ali žele sudjelovati na Konferenciji).

 

Izlaganje rada na Skupu

Za pojedinačno izlaganje na Skupu predviđeno je maksimalno 15 minuta dok je vrijeme predviđeno za diskusiju u trajanju od pet minuta u zavisnosti od broja prihvaćenih radova za izlaganje. Svi aktivni sudionici moraju pripremiti svoje izlaganje u obliku PowerPoint prezenetacije, osim Poster prezentacije.

Organizacija skupa

Red. prof. dr. Fuad Sedić, predsjednk organizacionog odbora, red.  prof. dr. Muharem Štulanović, red. prof. dr. Sulejman Topoljak, vanredni prof. dr. Izet Terzić, vanredna profesorica dr. Nusreta Kepeš, doc. dr. Hajrudin Hodzić,  vanr. prof. dr. Fehim Rošić,  dr. sc. Vildana Aziraj-Smajić, doc. dr. Sena Družić, dr. sc. Nedim Čirić , Smaila Balić,  vanr. prof. dr. Osman Ramić, mrs. sc. Jasmina Tevšić, , mr. sc. Dijana Sulejmanović, doc. dr. Hakija Kanurić, doc. dr. Rifet Šahinović, doc. dr. Hamid Indžić, mr.sc. Anita Ramulić, tehnička podrška Sedić Muamer i sekretar IPF Hamdija Nesimović

Naučni odbor

Redovni prof. dr. Fuad Sedić, predsjednk Naučnog odbora, vanr. prof. dr. Nusreta Kepeš, redovni prof. dr. Hariz Šarić, vanredni prof. dr. Muharem Adilović, prof. dr. Izet Pehlić, redovni prof. dr. Nusret Isanović, vanredni prof. dr. Aziz Hasanović, redovni prof. dr. Nedzad Grabus, vanr. prof.  dr. Elvira Islamović, redovni prof. dr. Sulejman Kendić, redovni profesor dr. Nevzet Veladžić, vanredni, red. prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić, prof. dr. Emin Mesić, prof.dr. Muhamed Omerović, red. pof. dr. Refik Ćatić, redovni prof. dr. Mirsad Velažić, vanredni prof. dr. Aladin Husić,  Mr. Ermin ef. Vučkić, akademik prof. dr. Mujo Demirović. dr.sc. Nedim Čirić, mr. sc. Dzevdet Šošić,

Učesnici Skupa

Učesnici Skupa bit će naučnici, profesori univerziteta, fakulteta, stručnjaci pedagoških zavoda i instituta, izdavačkih kuća, predstavnici ministarstava obrazovanja, roditelji, kao i ostali specijalizirani stručnjakinje i stručnjaci s višegodišnjim iskustvom u različitim područjima i koji su uključeni u prevenciju i suzbijanje devijantnih oblika ponašanja i psihoterapijski rad sa žrtvama nasilja i rada u zajednici. Veliki doprinos mogu dati i specijalisti i specijalizanti dječje i adolescente psihijatrije, pedijatrije, obiteljske, školske medicine, javnog zdravstva, liječnici, rehabilitatori, logopedi, školski pedagozi, nastavnici kao i svi drugi  zainteresirani stručnjacima za ovu temu.

Programski savjet Skupa

Programski savjet Skupa čine profesori (redovni, vanredni, docenti) članovi Naučnonastavnog vijeća Islamskog pedaoškog fakulteta u Bihaću, Univerziteta u Bihaću,  profesori i naučnici potencijalni učesnici Skupa iz BiH i drugih zemalja. Naučno-nastavno vijeće IPF, kao Programski savjet Skupa, donosi u prilogu: Obavijest o održavanju Skupa, Prijavu za učešće, Uputstvo autorima sa standardima za pripremu rada, Izjavu o autorstvu i Izjavu o lektorisanju rada. U skladu sa programom rada Organizacioni odbor će tokom konferecije korisiti sljedeči način rada:

Plenarna sjednica Konferencije/skupa

Na plenarnoj sjednici učesnici rade u vidu zajedničkog zasjedanja. Primjenit će se prilikom otvaranja, zatvaranja, za razmatranje zajedničkih tema na konferenciji/skupu ili za cio tok konferencije/skupa. U panel prezentacija će biti i gosti predavači po pozivu, koji nisu uvršteni u plenarni i rad sekcija konferencije/skupa.

Tematkse sekcije

Tematske sekcije u kome će određeni broj učesnika raditi u vidu odvojenog zasjedanja. Primjenivat će se za razmatranje tema iz određenog područja rada konferencije/skupa koje tretiraju socijalne devijacije iz ugla nekoliko naučnih disciplina (pedagogija, psihologija, religija, pravo, kriminologija, penologija, sociologija, socijalni rad,). Svaka sekcija će biti vođena od strane stručnog voditelja iz odrađene naučne oblasti. Osim sekcija u kojima će sudjelovati akademski stručni kadar, planirana je i  studentska sekcija u kojoj će studenti imati priliku da prezentuju svoje diplomske radnje i istraživanja.

Okrugli sto ili tribina

Okrugli sto ili tribina u kojima će zainteresovani učesnici i predstavnici vlasti, u vidu neformalno vođene diskusije, razmatrati posebnu temu koja se odnosi na problem, položaj i pitanje diplomiranih Socijalnih pedagoga kao i pitanje barcherlor Socijalnih pedagoga i duhovnih skrbnika u tri bosanskohercegovačka grada u odnosu na fakultete ove struke u regiji. Studij Socijalne pedagogije i duhovne skrbi (SPDS) na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, obrazuje prve generacije socijalnih pedagoga i duhovnih skbnika, shodno evropskoj reformi visokog obrazovanja (Bolonjski proces). Prve generacije svršenka Odsjeka SPDS u akademskoj 2017./ 2018. godini nastavljaju započeti proces obrazovanja na master studiju. Ovo je u zadnjoj deceniji postao gorući problem jer se ovaj poziv, koji je prepoznat u zemljama regije kao i susjednim zemljama,  tretira kao dificitaran  kadar i mnogi svršenici ovih fakulteta odlaze iz naše zemlje kako bi sebi obezbijedili siguran posao iz razgloga što država nije omoućila njihhovo zapošljavanje. Na drugoj strani,  osnovne i srednje škole suočene su sa velikim problemima maloljetničkog prestupništva, sa djecom problematičnog ponašanja kao i sa djecom koja imaju poteškoće u razvoju koje su kombinirana sa poremećajima u ponašanju. Zakon socijalnog pedagoga nije prepoznao u pedagoškim standadima i normativima, u insititucijama koje se bave socijalnom skrbi vulnerabilnih skupina djece i odraslih, ovog profila nema u sistematizacijama radnih mjesta dok na tom radnom mjestu rade osobe koje nisu stručne i koje nemaju dovoljno kompetencija da se suoče sa problematikom koja je prisutna u našem društvu. Društvo vapi za rješenjima maloljetnka koji su u sukobu sa zakonom, mladima koji su u kontaktu drogom i drugim psiho-aktivnim supstancima. Roditelji su zbunjeni i u nedoumici kako da pomognu svojoj djeci. Međutim, humanističke i društvene nauke posjeduju i teorije i metode da uspješno odgovore na ove izazove. Sagledavanje postojećih studijskih odsjeka Socijalne pedagogije u Zenici, Tuzli i Bihaću, kao i neriješena zakonska regulativa koja na stotine svršenika sa ova tri fakulteta stavlja u nezavidnu poziciju polazne su osnove za traženje i kvalitetnijih rješenja koji će moći odgovoriti složenim zahtjevima društva  uz ostvarenu adekvatnu zakonsku regulativu. Ova tribina ima za cilj da ponudi rješenja zakonodavcima u iznalaženju statusnih rješenja kako da bi  profil socijalnog pedagoga bio uposlen u odgojno -obrazvone institucije kao i u intitucije koje se bave socijalnim pitanjima odgoja i preodgoja djece i mladih kao i odraslih osoba.

Poster prezentacija

Prezentacija poster istrazivačkih radova bit će biti izložena u foajevu Fakulteta gdje će učesnici moći sudjelovati u diskusiji sa autorima i eventualno kupiti neku od objavljenih knjiga. Prijava treba sadržavati ispunjeni obrazac za prijavu poster-prezentacije. Prijave se šalju e-mailom na adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Poruku naslovite "Prijava poster-prezentacije". Veličina dokumenta koji ćete slati e-mailom ne smije premašivati 2 MB. Osim postera, e-mailu treba priložiti sliku postera u *.jpg formatu. Dimenzije slike trebaju biti 198 piksela x 283 piksela, a razlučivost 72 piksela po inču. Dokument naslovljen PREZIME-poster.jpg.  Poster prezentacije autori donose na Skup. Materijal za postavljanje postera biće obezbijeđen. Autori postera mogu pripremiti kopije saopštenja koje će dijeliti učesnicima skupa.

Upute za izradu postera:

 • Tekst postera treba biti na jednom od tri zvanična jezika u BiH ili engleskom jeziku. Tekst treba biti napisan, odnosno preveden prema profesionalnim standardima.
 • Dimenzije postera trebaju biti 100 cm x 70 cm. Poster treba biti postavljen vertikalno (portret).
 • Pri vrhu postera treba navesti naslov, autora ili autore, naziv ustanove i e-mail adresu autora.
 • Pri dnu postera treba pisati: III Međunarodna konferencija
 • Fotografije trebaju biti jasne i oštre.
 • Slike trebaju biti numerirane.
 • Prilikom odabira vrste i veličine slova vodite računa o tome da poster mora biti čitljiv s udaljenosti od dva metra. Nemojte koristiti bilješke; umjesto njih koristite uglate zagrade i navedite reference na kraju teksta.

Publikacije

 • Program Konferencije,
 • Knjigu apstrakata svih prihvaćenih i prezentovanih radova (s ISBN brojem).
 • Nakon konferencije, u skladu s datim uputstvima i uslovima, pozitivno recenzirani radovi će biti objavljeni u vanrednom i/ili redovnom broju Zbornika IPF koji je indeksiran u CEEOL-ovoj naučnoj bazi podataka.

Nagrade

Članovi organizacionog odbora biraju tri rada koji će biti nagrađeni publikacijama koje su izdate od strane IPF Bihać a koji su ocjenjeni prema sljedećim kriterijima:

 • nagradu za najbolji izvorni naučni rad
 • nagradu za najbolji pregledni rad
 • nagrada za najbolju poster prezentaciju

Troškovi naučnog skupa:

Učesnici Skupa sami će snositi troškove putovanja i boravka u Bihaću, tokom održavanja Skupa. Troškove pripremanja i održavanja Skupa Fakultet je predvidio u okviru planiranih sredstava za realizaciju projekata naučnoistraživačkog rada IPF, uz podršku Univerziteta u Bihaću Ministarstva za nauku, obrazovanje, USK, Federalnog ministarstva obrazovanja, Rijaseta islamske zajednice, kao i donacija pojedinih društvenih subjekata i institucija.  Obzirom da se očekuje izuzetno velika posjećenost Konferencije, otvorena je mogućnost pokroviteljstva odnosno sponzorstva gdje bi zainteresirani mogli predstaviti svoje proizvode i usluge prije i u toku održavanja konferencije.

Informacije

Za sve informacije zainteresirani učesnici Skupa mogu se obratiti na adresu Islamskom Pedagoškog fakulteta u Bihaću  Žegarska aleja 14, 77 000 Bihać, Unsko-sanski kanton, BiH

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

00 387 37 220162 (sekretar)

00 387 37 228160 (fax)

Kontakt osoba konferencije- Kepeš Nusreta 061182589

http://www.ipf.unbi.ba

 

Kotizacija

Za sve učesnike koji se prijave do 15. aprila 2018. godine kotizacija se na plaća.

Zbog ograničenog broja učesnika, za sve one koji se prijave od 15.04 - 30.04. 2018. kotizacija je 30 eura (60 KM).

U cijenu kotizacije uračunato je praćenje svih sekcija konferencije, osvježenje u toku pauza, obrok tokom trajanja skupa, cerfitikat o učešću, Knjiga sažetaka sa konferencije i ostali radni materijali, koji će biti uručen svim učesnicima na dan održavanja konferencije. Zbornik radova III Međunarodne koferencije, će biti naknadno dostavljen svim učesnicima koji imaju objavljen rad. Isti će biti objavljen i na web stranici Fakulteta. Kotizacije su oslobođeni studenti, nezaposlene osobe i penzioneri.