Konkurs za angažman nastavnika

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

Na osnovu Odluke NNV-a IPF-a br. 03-789-O-4/21  od 07.10.2021. godine i Odluke Senata Univerziteta u Bihaću br. 06-4858/2021 od 03.11.2021. godine Islamski pedagoški fakultet u Bihaću raspisuje

JAVNI KONKURS

za angažman nastavnika za akademsku 2021/2022. godinu na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću

Raspisuje se javni konkurs za angažman nastavnika za akademsku 2021/2022. godinu na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću i to:

R.b.

PREDMET

Odsjek

Nastavnik

Sati

1.

Socijalna pedagogija

Socijalna pedagogija i duhovna skrb i Islamska vjeronauka

1

3

2.

Zdravstveni odgoj i edukacija

Socijalna pedagogija i duhovna skrb

1

3

Potrebna dokumentacija:

-          Prijava na Konkurs

-          Biografija

-          Bibliografija

-          Izvod iz matične knjige rođenih-original ili ovjerena kopija (ne stariji od 6 mjeseci)

-          Uvjerenje o državljanstvu - original ili ovjerena kopija (ne stariji od 6 mjeseci)

-          Diplome: I, II i III ciklusa - original ili ovjerena kopija

-          Uvjerenje o položenim ispitima na I, II i III ciklusu studija sa prosjekom ocjena (original ili ovjerena kopija)

-          Rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko je stečena u inostranstvu (original ili ovjerena kopija)

-          Odluka o izboru u odgovarajuće naučno-nastavno zvanje ukoliko je biran (original ili ovjerena kopija)

-          Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak - original ili ovjerena kopija (ne starije od 3 mjeseca)

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa na web stranici Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, odnosno Obavijesti u dnevnim novinama “Večernji list BH” Mostar.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) dostaviti lično u periodu od 9-15 sati svakim radnim danom ili putem pošte na adresu Fakulteta: Islamski pedagoški fakultet, Ul. Žegarska aleja 14, 77000 Bihać.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.