Konkurs za angažman nastavnika

Na osnovu Odluke NNV-a IPF-a br. 03-46-O-7/22 od 19.01.2022. godine i Odluke Senata Univerziteta u Bihaću br. 06-429/2022 od 28.01.2022. godine Islamski pedagoški fakultet u Bihaću raspisuje:

JAVNI KONKURS

za angažman nastavnika za akademsku 2021/2022. godinu na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću

Raspisuje se javni konkurs za angažman nastavnika za akademsku 2021/2022. godinu na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću i to:

PREDMETI

NASTAVNIK

SARADNIK

Metode igrom i kreativna terapija

1

-

Metodika islamske vjeronauke I

1

-

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava na Konkurs
  • Biografija
  • Bibliografija
  • Izvod iz matične knjige rođenih-original ili ovjerena kopija (ne stariji od 6 mjeseci)
  • Uvjerenje o državljanstvu - original ili ovjerena kopija (ne stariji od 6 mjeseci)
  • Diplome: I, II i III ciklusa - original ili ovjerena kopija
  • Uvjerenje o položenim ispitima na I, II i III ciklusu studija sa prosjekom ocjena (original ili ovjerena kopija)
  • Rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko je stečena u inostranstvu (original ili ovjerena kopija)
  • Odluka o izboru u odgovarajuće naučno-nastavno zvanje ukoliko je biran (original ili ovjerena kopija)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak - original ili ovjerena kopija (ne starije od 3 mjeseca)

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa na web stranici Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, odnosno Obavijesti u dnevnim novinama “Večernji list BH” Mostar.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) dostaviti lično u periodu od 9-15 sati svakim radnim danom ili putem pošte na adresu Fakulteta: Islamski pedagoški fakultet, Ul. Žegarska aleja 14, 77000 Bihać.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.