Konkurs za angažman nastavnika i saradnika

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

 

Na osnovu Odluke NNV-a IPF-a br. 03-209-O-1/21 donesene na sjednici održanoj 18.03.2021. godine i Odluke Senata Univerziteta u Bihaću br. 06-1529/202 od 26.03.2021. godine Islamski pedagoški fakultet u Bihaću raspisuje:

PONOVLJENI JAVNI KONKURS
za angažman nastavnika i saradnika u ljetnom semestru akademske 2020/2021. godine

 

Raspisuje se ponovljeni Konkurs za angažman nastavnika i saradnika na Islamskom pedagoškom fakultetu za ljetni semestar akademske 2020/2021. godinu kako slijedi:

PREDMETI
NASTAVNIK
SARADNIK
Uvod u nauku i metodologiju fikha
-
1
Šerijatsko porodično pravo
-
1
Engleski jezik I
1
1
Njemački jezik II
1
-
Psihologija ličnosti
1
-
Socijalna psihologija
1
-

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju-prečišćeni tekst ("Službeni glasnik USK-a" broj: 24/17), Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću-www.unbi.ba) te članom 4. Pravilnika o radu Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

I - Zainteresirani kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju za angažman:

1. Prijavu na Konkurs,

2. Biografija sa bibliografijom,

3. Diplome:  I i II ciklus studija za saradnička zvanja, a III ciklus studija za nastavnička zvanja-ovjerene kopije

4. Dokaz o položenim ispitima sa ocjenama/prosjek ocjena – original ili ovjerena kopija,

5. Rješenje o nostrifikaciji diplome (ukoliko je diploma stečena u inostranstvu)-original ili ovjerena kopija

6. Dokaz o izboru u zvanje na predmet (oblasti) na koji se prijavljuju ukoliko kandidat posjeduje izbor u zvanje – ovjerena kopija,

7. Izvod iz matične knjige rođenih

8. Uvjerenje o državljanstvu – (ne starije od 6 mjeseca),

9. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak - original ili ovjerena kopija (ne starije od 6 mjeseca)

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa na web stranici Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, odnosno Obavijesti u dnevnim novinama “Večernji list BH” Mostar.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) dostaviti lično u periodu od 9-15 sati svakim radnim danom ili putem pošte na adresu Fakulteta: Islamski pedagoški fakultet, Ul. Žegarska aleja bb, 77000 Bihać.

Konkurs za angažman se raspisuje bez zasnivanja radnog odnosa.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.