Konkurs za izbor dekana

 

Na osnovu člana 33. Zakona o Univerzitetu u Bihaću ("Sl. glasnik USK", broj: 16/09), članova 108. i 109. Statuta Univerziteta u Bihaću i Odluke Upravnog odbora Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, broj: 03-559-56-7/14 od 03.06.2014. godine, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, raspisuje

KONKURS

za izbor dekana Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

I

Za dekana Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opće uslove:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) da je stariji od 18 godina,

c) da se protiv kandidata za dekana ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana.

 

Pored općih uslova, kandidat treba da ispunjava slijedeće posebne uslove:

a) da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog/vanrednog profesora ili docenta, koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom i Statutom Univerziteta u Bihaću,

b) da je  u radnom odnosu na IPF u Bihaću s punim radnim vremenom, odnosno da potpiše izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos;

c) da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili neke organizacije povezane s političkom partijom.

Pored uslova iz prethodnog stava, kandidat za dekana mora ispunjavati i posebne jedinstvene uvjete:

a)      da poštuje vrijednosti islama i živi po propisima islama,

b)      da poštuje kodeks ponašanja na Fakultetu i

c)      da poštuje i njeguje bosanskomuslimansku tradiciju.

Dekan se bira na mandatni period od 4 (četiri) godine.

II

Za dekana se bira kandidat koji ima sposobnost da rukovodi Fakultetom, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

III

Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu.

2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

3. Izvod iz matične knjige rođenih;

4. Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju postupka za krivično djelo i uvjerenje o nevođenju postupka za privredni prijestup ( ne starije od 3 mjeseca);

5. Odluku o posljednjem izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog/vanrednog profesora ili docenta;

6. Uvjerenje o radnom odnosu na IPF u Bihaću s punim radnim vremenom, odnosno potpisanu izjavu ovjerenu kod nadležnog organa ili notara da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos;

7. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom ovjerenu kod nadležnog organa ili notara;

8. Program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

Ako je diploma o naučnom stepenu doktora nauka stečena u inostranstvu, kandidat obavezno dostavlja i rješenje o nostrifikaciji iste.

IV

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom, prezentirat će svoj program rada i razvoja na izbornoj sjednici Upravnog odbora Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

V

Prijave sa svim potrebnim dokazima, dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Oslobođenje".

Prijava na konkurs s potrebnim prilozima dostavlja se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, na adresu:

Univerzitet u Bihaću, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću,

Ul. Žegarska aleja bb, 77 000 Bihać

s obaveznom  naznakom NE OTVARATI

(Prijava na konkurs za izbor dekana Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.