Konkurs za izbor dekana

Na osnovu člana 108. i 109. Statuta Univerziteta u Bihaću, člana 149. Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću i Odluke Upravnog odbora broj: 03-918-O-4/22 donesene 21.11.2022. godine, raspisuje se

KONKURS

za izbor dekana Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću

I

Za dekana Fakulteta može biti izabran kandidat koji ispunjava slijedeće opće uslove:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) da je stariji od 18 godina,

c) da se protiv kandidata za dekana ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana.

Pored općih uslova, kandidat treba da ispunjava slijedeće posebne uslove:

a) da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog/vanrednog profesora ili docenta,

b) da je  u radnom odnosu na Fakultetu ili da će nakon imenovanja/izbora zasnovati radni odnos s punim radnim vremenom;

c) da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili neke organizacije povezane s političkom partijom.

Pored uslova iz prethodnog stava, kandidat za dekana mora ispunjavati i posebne jedinstvene uvjete:

a)     da poštuje vrijednosti islama i živi po propisima islama,

b)     da poštuje kodeks ponašanja na Fakultetu i

c)     da poštuje i njeguje bosanskomuslimansku tradiciju.

Dekan se bira na mandatni period od 4 (četiri) godine.

II

Za dekana se bira kandidat koji ima sposobnost da rukovodi Fakultetom, što će dokazati dostavljanjem Programa rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

III

Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu.

2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

3. Izvod iz matične knjige rođenih;

4. Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju postupka za krivično djelo i uvjerenje o nevođenju postupka za privredni prijestup (ne starije od 3 mjeseca);

5. Odluku o posljednjem izboru u naučno-nastavno zvanje;

6. Uvjerenje o radnom odnosu na Fakultetu ili potpisanu izjavu ovjerenu kod nadležnog organa ili notara da će nakon imenovanja/izbora zasnovati radni odnos s punim radnim vremenom;

7. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom ovjerenu kod nadležnog organa ili notara;

8. Program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

Ako je diploma o naučnom stepenu doktora nauka stečena u inostranstvu, kandidat obavezno dostavlja i rješenje o njenoj nostrifikaciji.

IV

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom, prezentirat će svoj program rada i razvoja na izbornoj sjednici Upravnog odbora Fakulteta.

V

Prijave sa potrebnim prilozima u zatvorenoj koverti, dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa putem preporučene pošte ili lično na adresu:

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću,

Ul. Žegarska aleja 14, 77 000 Bihać

s obaveznom  naznakom NE OTVARATI

(Prijava na konkurs za izbor dekana Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.