Konkurs za izbor i zasnivanje radnog odnosa

Na osnovu člana 131. alineja 2 Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću Upravni odbor Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću raspisuje:

JAVNI KONKURS
za izbor i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i saradnika na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

Raspisuje se javni konkurs za izbor i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i saradnika na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću kako slijedi:

 1. Nastavnik (sva nastavnička zvanja) za matičnu oblast: Sociologija, Grana: Socijalni rad - 1 izvršilac na određeno vrijeme
 2. Saradnik-viši asistent za matičnu oblast: Obrazovne nauke, Grana: Pedagogija, Didaktika - 1 izvršilac na određeno vrijeme
 3. Saradnik-viši asistent za matičnu oblast: Obrazovne nauke, Grana: Integrativna – socijalna pedagogija - 1 izvršilac na određeno vrijeme
 4. Saradnik-viši asistent za matičnu oblast: Filozofija, etika i religija, Grana: Islamsko vjerovanje i komparativne religije - 1 izvršilac na određeno vrijeme

Potrebna dokumentacija: 

 1. Prijava na Konkurs
 2. Biografija
 3. Bibliografija
 4. Izvod iz matične knjige rođenih-original ili ovjerena kopija (ne starije od 6 mjeseci)
 5. Uvjerenje o državljanstvu - original ili ovjerena kopija (ne stariji od 6 mjeseci)
 6. Diplome: doktorsku, magistarsku i diplomu VII stepena/240 ECTS bodova (za nastavnika - sva zvanja) original ili ovjerena kopija (za prijem u radni odnos)
 7. Diploma magistarska i diploma VII stepena/240 ECTS bodova (za višeg asistenta)- original ili ovjerena kopija
 8. Rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko je stečena u inostranstvu-original ili ovjerena kopija
 9. Uvjerenje o položenim ispitima na I i II ciklusu studija sa prosjekom ocjena-original ili ovjerena kopija
 10. Odluka o izboru u odgovarajuće naučno-nastavno zvanje-original ili ovjerena kopija
 11. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak-original ili ovjerena kopija (ne starije od 3 mjeseca)
 12. Kandidat koji bude izabran prije potpisivanja Ugovora o radu dostavlja ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova za koje se prijavio što je u skladu sa odredbama Zakona o radu.

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik USK-a" broj: 8/09), Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću-www.unbi.ba) te članom 4. Pravilnika o radu Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Zaprimljena dokumentacija se ne vraća nakon sprovedene konkursne procedure.

Napomena: Islamski pedagoški fakultet zadržava pravo izmjene i poništenja dijelova konkursa.

Prijave na konkurs slati u zatvorenoj koverti sa naznakom ''PRIJAVA NA KONKURS'', na adresu:

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću

Ul. Žegarska aleja br. 14 Bihać 77000