Konkurs za izbor/napredovanje

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću broj: 06-1222/2019 od 28.2.2019. godine Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje

JAVNI KONKURS
za izbor/napredovanje u naučno-nastavna zvanja

 

- Polje: Psihologija, Grana: Opća psihologija, docent/izbor - 1 (jedan) izvršilac

- Polje: Komunikologija, Grana Mediji i komunikacije, docent/izbor - 1 (jedan) izvršilac.

Zainteresirani kandidati za izbor /napredovanje u zvanja dužni su dostaviti:

- Prijavu na Javni konkurs,

- Diplome: doktorsku, magistarsku i diplomu VII stepena/240 ECTS bodova - original ili ovjerene kopije

- Rješenje o nostrifikaciji diplome (ukoliko je diploma stečena u inostranstvu)

- Biografiju,

- Bibliografiju,

- Izvod iz matične knjige rođenih - original ili ovjerena kopija,

- Uvjerenje o državljanstvu - original ili ovjerena kopija ( ne starije od 3 mjeseca),

- Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca),

- Dokazi o prethodnim izborima u odgovarajuća nastavnička/saradnička zvanja - original ili ovjerena kopija.

Konkurs se raspisuje za izbor/napredovanje u odgovarajuće naučno-nastavno zvanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik USK-a", broj: 8/09, 9/10, 4/11, 6/13 i 6/17) i Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću - www.unbi.ba).

OGLAŠAVANJE I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijavu na Javni konkurs, odnosno sve tražene dokumente dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja, neposredno na protokol Fakulteta ili putem pošte preporučeno na adresu:

Islamski pedagoški fakultet

Ul. Žegarska aleja br. 14

77000 Bihać

s naznakom

„Prijava na Javni konkurs za izbor/napredovanje u naučno-nastavna zvanja".

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.