Konkurs za izbor nastavnika

Na osnovu člana 131. alineja 2 Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, Upravni odbor Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor nastavnika na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta uBihaću

Raspisuje se javni konkurs za izbor nastavnika na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću:

 1. Nastavnik (sva nastavnička zvanja) za predmete: Fikh, Porodično pravo, Ibadat, Odgoj, obrazovanje i islamska pravna misao - 1 izvršilac

Potrebna dokumentacija:

 1. Prijava na Konkurs
 2. Biografija
 3. Bibliografija
 4. Izvod iz matične knjige rođenih-original ili ovjerena kopija (ne stariji od 6 mjeseci)
 5. Uvjerenje o državljanstvu - original ili ovjerena kopija (ne stariji od 6 mjeseci)
 6. Diplome: I, II i III ciklusa - original ili ovjerena kopija
 7. Uvjerenje o položenim ispitima na I, II i III ciklusu studija sa prosjekom ocjena (original ili ovjerena kopija)
 8. Rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko je stečena u inostranstvu (original ili ovjerena kopija)
 9. Odluka o izboru u odgovarajuće naučno-nastavno zvanje ukoliko je biran (original ili ovjerena kopija)
 10. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak - original ili ovjerena kopija (ne starije od 3 mjeseca)
 11. Kandidat koji bude izabran prije potpisivanja Ugovora o radu dostavlja ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova za koje se prijavio što je u skladu sa odredbama Zakona o radu.

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik USK-a" broj: 8/09), Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću-www.unbi.ba) te članom 4. Pravilnika o radu Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

Konkurs je aktivan od 07.10. i traje 15 dana (ističe 21.10.2020.).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Zaprimljena dokumentacija se ne vraća nakon sprovedene konkursne procedure.

Konkursna komisija će izvršiti pregledanje svih prijava koje stignu u propisanom roku, sastaviti izvještaj i listu s užim izborom najboljih kandidata, koji ispunjavaju uslove Konkursa, obaviti intervju s kandidatima s liste s užim izborom, utvrditi prijedlog rang liste s najboljim kandidatima i dostaviti je Upravnom odboru na dalje postupanje.

Kandidati koji ne budu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema, bit će pismeno obaviješteni.

Napomena: Islamski pedagoški fakultet zadržava pravo izmjene i poništenja konkursa.

Prijave na konkurs slati u zatvorenoj koverti sa naznakom ''PRIJAVA NA KONKURS'', na adresu:

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću
Ul. Žegarska aleja br. 14
77000 Bihać