Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

 

Na osnovu člana 149. Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću raspisuje ponovni

KONKURS/NATJEČAJ

za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika u akademskoj 2016/2017. godini

Br.

Grana

Nastavnik/

izvršilac

Saradnik/

izvršilac

1.

Zdravstvena njega i zaštita zdravlja*

1

1

2.

Kineziologija*

-

1

3.

Medicina*

-

1

4.

Arapski jezik

1

-

5.

Kur'anske nauke

1

1

6.

Hadiske nauke

1

1

7.

Islamsko vjerovanje

1

1

8.

Komparativne religije

1

-

9.

Islamsko-pravne nauke

1

-

10.

Opća pedagogija

1

1

11.

Integrativna pedagogija

1

1

12.

Didaktika

1

-

13.

Psihologija

1

-

14.

Religijskaetika*

1

1

15.

Socijalni rad*

-

1

16.

Statistika*

1

-

17.

Islamska kultura i civilizacija

1

-

*   Izborni predmet (u slučaju da bude izabran od strane studenata)

 

Zainteresirani kandidati su dužni dostaviti:

- Prijavu na Konkurs;

- Diplome: doktorsku, magistarsku i dodiplomsku - ovjerenu kopiju;

- Rješenje/a o nostrifikaciji gore navedene/ih diplome/a ovjerenu/e kopiju/e;

- Biografija;

- Bibliografija;

- Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci), ovjerenu kopiju;

- Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci), ovjerenu kopiju;

- Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (od Suda - ne starije od 3 mjeseca) ), ovjerenu kopiju;

- Uvjerenje o prosjeku ocjena I i II ciklusa studija.

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju (Sl.Glasnik USK», broj 8/09), Statutom Univerziteta u Bihaću (www.unbi.ba) i Pravilima IPF, član 124. stav 4. (www.ipf.unbi.ba).

Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavu na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću (sa naznakom za „PRIJAVA NA KONKURS"

Žegarska aleja br. 14

77 000 Bihać

Kontakt telefon broj: 037/220-162.

Konkursni materijali se neće vraćati kandidatima.

Konkurs objavljen u dnevnom listu Oslobođenje dana 22.09.2016. godine.