Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora (napredovanje)

Na osnovu Odluke NNV-a IPF-a br. 03-38-O-5/22 od 13.01.2023. godine donesene na sjednici održanoj 13.01.2023. godine i Odluke Senata Univerziteta u Bihaću br. 06-438/2023 od 02.02.2023. godine Islamski pedagoški fakultet u Bihaću raspisuje:

JAVNI KONKURS

za izbor u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora (napredovanje)

Raspisuje se javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora (napredovanje) na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću:

 • Izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika – vanredni profesor za polje/matična oblast:Historija, grana Histotija, predmet Savremena povijest Bosne i Hercegovine, Historija Bosne i Hercegovine, 1 izvršilac

Potrebna dokumentacija:

 1. Prijava na Konkurs
 2. Biografija
 3. Bibliografija
 4. Izvod iz matične knjige rođenih-original ili ovjerena kopija
 5. Uvjerenje o državljanstvu - original ili ovjerena kopija (ne stariji od 6 mjeseci)
 6. Diplome: I, II i III ciklusa - original ili ovjerena kopija
 7. Uvjerenje o položenim ispitima na I, II i III ciklusu studija sa prosjekom ocjena (original ili ovjerena kopija)
 8. Rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko je stečena u inostranstvu (original ili ovjerena kopija)
 9. Odluka o izboru u naučno-nastavno zvanje (original ili ovjerena kopija)
 10. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak - original ili ovjerena kopija (ne starije od 3 mjeseca)

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik USK-a" broj: 8/09), Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću-www.unbi.ba) te članom 4. Pravilnika o radu Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

Konkurs je aktivan od 18.02.2023. godine.

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa na web stranici  Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, odnosno Obavijesti u dnevnim novinama “Večernji list BH” Mostar.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Zaprimljena dokumentacija se ne vraća nakon sprovedene konkursne procedure.

Napomena: Islamski pedagoški fakultet zadržava pravo izmjene i poništenja konkursa.

Prijave na konkurs slati u zatvorenoj koverti sa naznakom ''PRIJAVA NA KONKURS'', na adresu:

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću
Ul. Žegarska aleja br. 14
77000 Bihać