Konkurs za ponovni izbor-reizbor u naučno-nastavno zvanje

Na osnovu Odluke NNV-a IPF-a br. 03-280-O-6/22 od 14.04.2022. godine donesene na sjednici održanoj 14.04.2022. godine i Odluke Senata Univerziteta u Bihaću br. 06-2453/2022 od 25.05.2022. godine Islamski pedagoški fakultet u Bihaću raspisuje:

JAVNI KONKURS

za ponovni izbor-reizbor u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora

 

Raspisuje se javni konkurs za ponovni izbor-reizbor u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću:

1. Ponovni izbor-reizbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika – vanredni profesor za polje/matična oblast: Društvene nauke / Pedagogija, grana Didaktika, Integrativna-socijalna pedagogija, i predmet Zdravstvena pedagogija, 1 izvršilac

Potrebna dokumentacija:

1. Prijava na Konkurs

2. Biografija

3. Bibliografija

4. Izvod iz matične knjige rođenih-original ili ovjerena kopija

5. Uvjerenje o državljanstvu - original ili ovjerena kopija (ne stariji od 6 mjeseci)

6. Diplome: I, II i III ciklusa - original ili ovjerena kopija

7. Uvjerenje o položenim ispitima na I, II i III ciklusu studija sa prosjekom ocjena (original ili ovjerena kopija)

8. Rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko je stečena u inostranstvu (original ili ovjerena kopija)

9. Odluka o izboru u naučno-nastavno zvanje (original ili ovjerena kopija)

10. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak - original ili ovjerena kopija (ne starije od 3 mjeseca)

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik USK-a" broj: 8/09), Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću-www.unbi.ba) te članom 4. Pravilnika o radu Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

Konkurs je aktivan od 14.06.2022. godine.

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa na web stranici Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, odnosno Obavijesti u dnevnim novinama “Večernji list BH” Mostar.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Zaprimljena dokumentacija se ne vraća nakon sprovedene konkursne procedure.

Napomena: Islamski pedagoški fakultet zadržava pravo izmjene i poništenja konkursa.

Prijave na konkurs slati u zatvorenoj koverti sa naznakom ''PRIJAVA NA KONKURS'', na adresu:

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću Ul. Žegarska aleja br. 14 77000 Bihać