Konkurs za prijem u radni odnos i izbor u naučno-nastavna zvanja

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću broj: 06-4974/2019 od 10.10.2019. godine i Odluka Rijaseta IZ-e br. 05-08-2-6450/19, br. 05-08-2-6451/19 i br. 05-08-2-6452/19 od 06.12.2019. Islamski pedagoški fakultet u Bihaću objavljuje

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos i izbor u naučno-nastavna zvanja

 • PRIJEM U RADNI ODNOS NASTAVNIKA

 

 1. Naučna oblast: PEDAGOGIJA sva nastavnička zvanja   

          1 izvršilac na određeno vrijeme tj. na period na koji je nastavnik izabran.

 

 • IZBOR U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE SARADNIKA – VIŠI ASISTENT BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
 1. Grana: Kur'anske nauke i predmet Evropa i islam                   viši asistent 1 izvršilac           
 2. Predmeti: Osnovi tefsira  i Tefsirske teme                               viši asistent         1    izvršilac

 

Potrebna dokumentacija: 

 1. Prijava na Konkurs
 2. Biografija
 3. Bibliografija
 4. Izvod iz matične knjige rođenih-original (ne starije od 6 mjeseci)
 5. Uvjerenje o državljanstvu - original (ne stariji od 6 mjeseci)
 6. Diplome: doktorska, magistarska i diploma VII stepena/240 ECTS bodova (za nastavnika - sva zvanja) original ili ovjerena kopija (za prijem u radni odnos)
 7. Diploma magistarska i diploma VII stepena/240 ECTS bodova (za višeg asistenta)
 8. Rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko je stečena u inostranstvu-original ili ovjerena kopija
 9. Uvjerenje o položenim ispitima na I i II ciklusu studija sa prosjekom ocjena-original ili ovjerena kopija
 10. Odluka  o izboru u odgovarajuće  naučno-nastavno zvanje-original ili ovjerena kopija (za prijem u radni odnos)
 11. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak-original ili ovjerena kopija (ne starije od 3 mjeseca)
 12. Kandidat koji bude primljen u radni odnos prije potpisivanja Ugovora o radu dostavlja ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na koje je izabran u skladu sa odredbama Zakona o radu.

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik USK-a" broj: 8/09), Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću-www.unbi.ba) te članom 4. Pravilnikom o radu Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Zaprimljena dokumentacija se ne vraća nakon sprovedene konkursne procedure.

Napomena: Islamski pedagoški fakultet u Bihaću zadržava pravo izmjene i  poništenja dijelova konkursa.

Prijave na konkurs slati u zatvorenoj koverti sa naznakom ''PRIJAVA NA KONKURS'', na adresu:

Islamski pedagoški fakultet

Ul. Žegarska aleja br. 14, 77000 Bihać