Konkurs za prijem u radni odnos

 

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću raspisuje

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Saradnik u naučno-nastavnom zvanju višeg asistenta za  matičnu oblast: Obrazovne nauke, grana Pedagogija -  1 izvršilac na određeno vrijeme (1 godina ½ norme)

Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije:

1. Prijavu na Konkurs

2. Biografiju

3. Bibliografiju

4. Izvod iz matične knjige rođenih

5. Uvjerenje o državljanstvu

6. Diplome: doktorsku, magistarsku i diplomu VII stepena/240 ECTS bodova

7. Rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko je stečena u inostranstvu

8. Uvjerenje o položenim ispitima na I i II ciklusu studija sa prosjekom ocjena

8. Odluku  o izboru u  naučno-nastavno zvanje višeg asistenta

9. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca)

10. Kandidat koji bude izabran prije potpisivanja Ugovora o radu dostavlja ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na koje je izabran.

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik USK-a" broj: 8/09) i Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću-www.unbi.ba).

Prijave, odnosno tražene dokumente dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja, lično ili poštom preporučeno na adresu:

Islamski pedagoški fakultet

Ul. Žegarska aleja br. 14, 77000 Bihać

sa naznakom:

„Prijava za prijem u radni odnos"

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Zaprimljena dokumentacija se ne vraća ni nakon sprovedene konkursne procedure.