KONKURS za upis studenata u I godinu

 

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

K  O  N  K  U  R  S

za upis studenata u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini

PRVI UPISNI ROK

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

 

STUDIJ-ODSJEK

Redovni studij

Samofinansirajući

studij

Vanredni studij

1

Islamska vjeronauka

25

0

20

2

Socijalna pedagogija i duhovna skrb

30

10

20

Za upis na redovan studij mogu konkurisati kandidati oba spola, svršenici medresa i drugih četvorogodišnjih srednjih škola koji nisu stariji od 23 godine.

Za odsjek Islamska vjeronauka učenici generacije i učenici s odličnim uspjehom oslobođeni su prijemnog ispita. Ostali prijavljeni kandidati polažu prijemni, a on se sastoji od testa općeg znanja i individualnog razgovora.

Za odsjek Socijalna pedagogija i duhovna skrb samo učenici generacije su oslobođeni prjemnog ispita. Prijemni se sastoji od testa općeg znanja i intervjua. Na formiranje bodovne liste za prijem kandidata utječe opći uspjeh u srednjoj školi i rezultati ostvareni na prijemnom ispitu.

Uz prijavu za upis, koja se nalazi na web stranici Fakulteta (sa naznakom studijskog odsjeka) priložiti:

- diplomu o završenoj srednjoj školi (original),

- svjedočanstva o završenim razredima srednje škole, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji su završili srednju školu u inostranstvu (original),

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci) i

- dokaz o izvršenoj uplati u iznosu 20,00 KM na ime obrade dokumenata  na račun br. 3380002210005877, svrha doznake: obrada dokumenata, primalac/primatelj: budžet USK-a, Islamski pedagoški fakultet, vrsta prihoda: 722611, općina: 003, budžetska organizacija: 1805007.

 

Prijave na konkurs  predaju se od 02. do 12. jula, neposredno ili putem pošte na adresu: Sekretarijat Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, Žegarska aleja bb 77000 Bihać.

Prijemni ispiti će se održati 15.07.2014. (utorak, 10,00 sati), a rezultati će biti objavljeni tri dana kasnije.

Primljeni kandidati na odsjek Islamska vjeronauka, koji su završili srednju školu sa odličnim ili vrlo dobrim uspjehom imaće besplatan smještaj i ishranu u Internatu Fakulteta.

Detaljne informacije o upisu mogu se dobiti u Sekretarijatu, Studentskoj službi,  ili putem tel. ++387(0)37 220162, 228161 i www.ipf.unbi.ba

Sekretarijat Fakulteta

Cjelokupan konkurs Univerziteta kao i Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata možete preuzeti ovdje.