KONKURS za upis studenata u I godinu

 

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

K  O  N  K  U  R  S

za upis studenata u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2016/2017. godini

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

 

STUDIJ-ODSJEK

Redovni studij

Redovni samofinansirajući

studij

Vanredni studij

1

Islamska vjeronauka (4+1)

25

-

10

2

Socijalna pedagogija i duhovna skrb (4+1)

30

10

10

 

Pravo učešća na KONKURSU imaju državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom odgovarajućom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Za odsjek Islamska vjeronauka učenici generacije i učenici s odličnim uspjehom oslobođeni su prijemnog ispita. Ostali prijavljeni kandidati polažu prijemni, a on se sastoji od testa općeg znanja i individualnog razgovora.

Za odsjek Socijalna pedagogija i duhovna skrb samo učenici generacije su oslobođeni prjemnog ispita. Prijemni se sastoji od testa općeg znanja i intervjua. Na formiranje bodovne liste za prijem kandidata utječe opći uspjeh u srednjoj školi i rezultati ostvareni na prijemnom ispitu.

Uz prijavu za upis, koja se nalazi na web stranici Fakulteta (sa naznakom studijskog odsjeka) priložiti:

- diplomu o završenoj srednjoj školi (original),

- svjedočanstva o završenim razredima srednje škole, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji su završili srednju školu u inostranstvu (original),

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih i

- dokaz o izvršenoj uplati u iznosu 20,00 KM na ime obrade dokumenata  na račun br. 3380002210005877, svrha doznake: obrada dokumenata, primalac/primatelj: budžet USK-a, Islamski pedagoški fakultet, vrsta prihoda: 722611, općina: 003, budžetska organizacija: 1805007.

 

Prijave na konkurs  predaju se od 24. juna do 10. jula (radnim danima od 10 do 14 sati, neposredno ili putem pošte na adresu: Sekretarijat Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, Žegarska aleja 14 77000 Bihać.

Prijemni ispiti će se održati 13.07.2016. (SRIJEDA, 10,00 sati), a rezultati će biti objavljeni najkasnije tri dana nakon prijemnog ispita.

Za primljene kandidate na odsjek Islamska vjeronauka, koji su završili srednju školu sa odličnim ili vrlo dobrim uspjehom Fakultet će osigurati stipendiju s kojom će se snositi godišnji troškovi smještaja i ishrane u Studentskom domu Fakulteta. I studenti odsjeka SPDS mogu aplicirati za stipendiju u skladu sa mogućnostima Fakulteta.

Detaljne informacije o upisu mogu se dobiti u Sekretarijatu, Studentskoj službi,  ili putem tel. **387(0)37 220162, 228161 i www.ipf.unbi.ba

.
Cjelokupan Konkurs Univerziteta kao i Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata možete preuzeti ovdje.