Konkurs za upis studenata u I godinu 2017/2018

 

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

K  O  N  K  U  R  S

za upis studenata u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

 

STUDIJ-ODSJEK

Redovni studij

Redovni samofinansirajući

studij

Vanredni studij

1

Islamska vjeronauka (4+1)

20

-

5

2

Socijalna pedagogija i duhovna skrb (4+1)

25

5

5

 

Pravo učešća na KONKURSU imaju državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom odgovarajućom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Za odsjek Islamska vjeronauka učenici generacije i učenici s odličnim uspjehom oslobođeni su prijemnog ispita. Ostali prijavljeni kandidati polažu prijemni, a on se sastoji od testa općeg znanja i individualnog razgovora.

Za odsjek Socijalna pedagogija i duhovna skrb samo učenici generacije su oslobođeni prijemnog ispita. Prijemni se sastoji od testa općeg znanja i intervjua. Na formiranje bodovne liste za prijem kandidata utječe opći uspjeh u srednjoj školi i rezultati ostvareni na prijemnom ispitu.

Uz prijavu za upis, koja se nalazi na web stranici Fakulteta (sa naznakom studijskog odsjeka) priložiti:

-  diplomu o završenoj srednjoj školi (original),

- svjedočanstva o završenim razredima srednje škole, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji su završili srednju školu u inostranstvu (original),

-  uvjerenje o državljanstvu,

-  izvod iz matične knjige rođenih i

- dokaz o izvršenoj uplati u iznosu 20,00 KM na ime obrade dokumenata  na račun br. 3380002210005877, svrha doznake: obrada dokumenata, primalac/primatelj: budžet USK-a, Islamski pedagoški fakultet, vrsta prihoda: 722611, općina: 003, budžetska organizacija: 1805007.

Prijave na konkurs  predaju se od 21. juna do 05. jula (radnim danima od 10 do 14 sati, neposredno ili putem pošte na adresu: Sekretarijat Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, Žegarska aleja 14 77000 Bihać.

Prijemni ispiti će se održati 06.07.2016. (ČETVRTAK, 10,00 sati), a rezultati će biti objavljeni sutradan u petak 07. jula do kraja radnog vremena.

Za primljene kandidate na odsjek Islamska vjeronauka, koji su završili srednju školu sa odličnim ili vrlo dobrim uspjehom Fakultet će osigurati stipendiju s kojom će se snositi godišnji troškovi smještaja i ishrane u Studentskom domu Fakulteta.

Dodatne informacije o upisu mogu se dobiti u Sekretarijatu, Studentskoj službi,  ili putem tel. **387(0)37 220162, 228161 i www.ipf.unbi.ba

Sekretarijat Fakulteta