Konkurs za zasnivanje radnog odnosa saradnika

Na osnovu člana 131. alineja 2 Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću Upravni odbor Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću raspisuje:

JAVNI KONKURS
za zasnivanje radnog odnosa saradnika na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

Raspisuje se javni konkurs zasnivanje radnog odnosa saradnika u zvanju asistenta na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću kako slijedi:

  • Saradnika (asistent) za naučnu granu Hadiske nauke na predmetima: Sira, Hadiski tekstovi, Metode poslaničkog odgoja, Hadiske teme i Osnovi hadisa -1 izvršilac na određeno vrijeme (period trajanja izbora u zvanje)

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju-prečišćeni tekst ("Službeni glasnik USK-a" broj: 24/17), Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću-www.unbi.ba) te članom 4. Pravilnika o radu Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Procedura za prijem u radni odnos okončava se davanjem saglasnosti od strane Osnivača.

I - Zainteresirani kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Prijava na Konkurs
  2. Biografija sa bibliografijom
  3. Diplome: I (original ili ovjerena kopija)
  4. Izvod iz matične knjige rođenih
  5. Uvjerenje o državljanstvu - original ili ovjerena kopija (ne stariji od 6 mjeseci)
  6. Dokaz o položenim ispitima s ocjenama/ prosjek ocjena na I  ciklusu studija (original ili ovjerena kopija)
  7. Rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko je stečena u inostranstvu (original ili ovjerena kopija)
  8. Odluka o izboru u odgovarajuće naučno-nastavno zvanje ukoliko je biran/na (original ili ovjerena kopija)
  9. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak - original ili ovjerena kopija (ne starije od 6 mjeseca)

10. Kandidat koji bude izabran prije potpisivanja Ugovora o radu dostavlja ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova za koje se prijavio što je u skladu sa odredbama Zakona o radu.

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa na web stranici Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, odnosno Obavijesti u dnevnim novinama “Večernji list BH” Mostar.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) dostaviti lično u periodu od 9-15 sati svakim radnim danom ili putem pošte na adresu Fakulteta: Islamski pedagoški fakultet, Ul. Žegarska aleja bb, 77000 Bihać.

Napomena: Islamski pedagoški fakultet zadržava pravo izmjene i poništenja konkursa.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Zaprimljena dokumentacija se ne vraća nakon sprovedene konkursne procedure.