Master studij - anketa o zainteresiranosti

Broj: 01-386-223-163/09

Datum: 02.06.2009.

  

PREDMET: Anketa o zainteresiranosti za upis II ciklusa-master studija

  

Svim zainteresiranim za upis II ciklusa-master studija

          

Shodno zaključku Upravnog odbora Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću obavještavamo sve kandidate koji su zainteresirani za upis II ciklusa-master studija da se putem e-maila, telefona ili direktnim putem prijave, do 30. juna 2009. godine, kako bi Fakultet na vrijeme mogao poduzimati određene aktivnosti radi otpočinjanja priprema za upis i odvijanje nastavnog procesa u II ciklusu studiranja na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću.

Orijentaciono, ukupna finansijska obaveza kandidata, s obzirom da je studij samofinansirajući, bila bi oko 6.500,00 KM s tim što bi se uplata vršila u ratama tokom četiri semestra.

   

Objavljeno:                                                                 

  • - Web stranica fakulteta i
  • - Oglasna tabla. 

Studentska služba IPF-a