Odbrana magistarskog rada: Abdulkadir Indžić

Broj: 05-848-1/2019
Datum: 30.12.2019.

Na osnovu člana 32. stav 1 i 2 Pravilnika o drugom ciklusu studija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću i u skladu s Rješenjem o odobravanju odbrane magistarskog rada br. 03-818-R-1/2019 od 19.12.2019. godine, zakazuje se

JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

INDŽIĆ ABDULKADIR, student II (drugog) ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, odsjek Islamska vjeronauka, branit će magistarski rad na temu "Religijske zajednice u BiH kroz prizmu dijaloga i tolerancije", pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr. Muharem Štulanović, predsjednik
2. Prof. dr. Izet Terzić, mentor i
3. Prof. dr. Fuad Sedić, clan i
Hamdija Nesimović sekretar Fakulteta - zapisničar.

Javna odbrana će se održati 29. januara 2020. godine (srijeda u 13 sati) u sali Fakulteta i pristup odbrani je slobodan.
Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama Biblioteke Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

Dekan: Doc. dr. Hajrudin Hodžić