Odbrana magistarskog rada: Amir Đulić

Broj: 05-282/22

Datum: 14.04.2022.godine

Na osnovu člana 32. stav 1. i 2. Pravilnika o drugom ciklusu studija na  Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta  u Bihaću i u skladu sa Odlukom broj 03-280-O-8/22 od 14.04.2022. godine zakazuje se:

 JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

Amir Đulić, student II (drugog) ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, odsjek Islamska vjeronauka, branit će magistarski rad na temu: "Cjeloživotno učenje u kontekstu održivog razvoja“, pred Komisijom u sastavu:

1)      Dr.sc. Muharem Štulanović, redovni profesor, predsjednik

2)      Dr.sc. Fatima Muhamedagić, mentor i član

3)      Dr.sc. Izet Pehlić, redovni profesor, komentor i član

4)      Dr.sc. Sulejman Topoljak, redovni profesor, član.

Javna odbrana će se održati 29. aprila 2022. godine (petak u 15 sati) u sali Fakulteta i pristup odbrani je slobodan uz obavezno pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama Biblioteke Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

Dekan: Prof. dr. Hajrudin Hodžić