Odbrana magistarskog rada: Edina Krupić

Broj: 05-442/2019
Datum: 26.08.2019.


Na osnovu člana 32. stav 1 i 2 Pravilnika o drugom ciklusu studija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću i u skladu sa Rješenjem o odobravanju odbrane magistarskog rada br. 03-412-R-1/2019 od 16.07.2019. godine, zakazuje se


JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA


KRUPIĆ EDINA, student II (drugog) ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, odsjek Islamska vjeronauka, branit će magistarski rad na temu „Teorijska analiza odnosa darovitosti i socijalne kompetentnosti učenika osnovnoškolskog uzrasta", pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr. Fuad Sedić predsjednik,
2. Prof. dr. Nusreta Kepeš mentor i
3. Prof. dr. Elvira Islamović član i
Hamdija Nesimović sekretar Fakulteta-zapisničar.

Javna odbrana će se održati 26. septembra 2019. godine (četvrtak u 14 sati) u sali Fakulteta i pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama Biblioteke Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.