Odbrana magistarskog rada: Hasan Santur

Broj: 05-762/21

Datum: 29.09.2021. godine

Na osnovu člana 32. stav 1. i 2. Pravilnika o drugom ciklusu studija na  Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta  u Bihaću i u skladu sa Odlukom broj 03-729-O-8/21 od 20.09.2021. godine zakazuje se:

JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

Hasan Santur, student II (drugog) ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, odsjek Islamska vjeronauka, branit će magistarski rad na temu: “Socijalni riziko – faktori međuvršnjačkog nasilja na području Istarske županije”, pred Komisijom u sastavu:

 

  • Dr.sc. Nusreta Kepeš, vanredni profesor (predsjenik)
  • Dr.sc. Hariz Šarić, redovni profesor (mentor i član)
  • Dr.sc. Sena Družić, docent (član)

Javna odbrana će se održati 18. oktobra 2021. godine (ponedjeljak u 11 sati) u sali Fakulteta i pristup odbrani je slobodan uz obavezno pridržavanje higijensko- epidemioloških mjera.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama Biblioteke Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

Dekan: Prof. dr. Hajrudin Hodžić