Odbrana magistarskog rada: Husein Pehlić

Broj: 05-613/21

Datum: 13.07.2021. godine

Na osnovu člana 32. stav 1. i 2. Pravilnika o drugom ciklusu studija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću i u skladu sa Rješenjem o odobravanju odbrane magistarskog rada broj 03-613-R-1/2021 godine zakazuje se:

JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

Pehlić Husein, student II (drugog) ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, odsjek Islamska vjeronauka, branit će magistarski rad na temu: „ Utjecaj Kur'ana na odgoj mladih u savremenom dobu“, pred Komisijom u sastavu:

 

1. dr.sc. Hakija Kanurić, docent (predsjednik Komsije),

2. dr.sc. Izet Terzić, vanredni profesor (mentor i član),

3. dr. sc. Hajrudin Hodžić, vanredni profesor (član)

 

Javna odbrana će se održati 29. jula 2021. godine (četvrtak u 14 sati) u sali Fakulteta i pristup odbrani je slobodan uz obavezno pridržavanje higijensko- epidemioloških mjera.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama Biblioteke Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

Dekan: Prof. dr. Hajrudin Hodžić