Odbrana magistarskog rada: Nedžad Nuhić

Broj: 05-337/2019

Datum: 18.06.2019.

Na osnovu člana 32. stav 1 i 2 Pravilnika o drugom ciklusu studija na  Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta  u Bihaću i u skladu sa Rješenjem o odobravanju odbrane magistarskog rada br. 03-334-R-1/2019 od 18.06.2019. godine, zakazuje se

 

JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

NUHIĆ NEDŽAD, student II (drugog) ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, odsjek Islamska vjeronauka, branit će magistarski rad na temu „Islamska terminologija u njemačkim islamskim vjerskim udžbenicima“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr. Izet Terzić, predsjednik
  2. Doc. dr. Hatidže Burnić, mentor i
  3. Doc. dr. Hajrudin Hodžić, član i

Hamdija Nesimović sekretar Fakulteta-zapisničar.

Javna odbrana će se održati 18. jula 2019. godine (četvrtak u 14 sati) u sali Fakulteta i pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama Biblioteke Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

Dekan: Doc. dr. Hajrudin Hodžić