Odbrana magistarskog rada: Senaid Haskić

Broj: 05-888/21
Datum: 27.10.2021.godine

Na osnovu člana 32. stav 1. i 2. Pravilnika o drugom ciklusu studija na  Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta  u Bihaću i u skladu sa Odlukom broj 03-859-O-5/21 od 21.10.2021. godine zakazuje se:

JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

Senaid Haskić, student II (drugog) ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, odsjek Islamska vjeronauka, branit će magistarski rad na temu: “ “Učenje i poučavanje u kontekstu savremenih tokova obrazovanja“, pred Komisijom u sastavu:

1. dr.sc. Izet Pehlić, redovni profesor (predsjednik Komsije),

2. dr.sc. Šejla Bjelopoljak, docent  (mentor i član),

3. dr. sc. Muharem Štulanović, redovni profesor (komentor i član)

4. dr.sc. Fuad Sedić, redovni profesor (član)

Javna odbrana će se održati 12. novembra 2021. godine (petak u 14i30 sati) u sali Fakulteta i pristup odbrani je slobodan uz obavezno pridržavanje higijensko- epidemioloških mjera.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama Biblioteke Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

 

Dekan: Prof. dr. Hajrudin Hodžić