Previous Next

Predavanje povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću održano je gostujuće predavanje prof. dr. Nevzeta Veladžića na temu: „Ljudska prava kao civilizacijska tekovina“. U toku predavanja profesor je ukazao na historijski razvoj ljudskih prava i sloboda sa posebnim aspektom na Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima (1948) i Europsku deklaraciju o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Naime u svijetu se 10. decembar, Međunarodni dan ljudskih prava, obilježava kao revolucionarni momenat obilježen donošenjem Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima (1948) proglašene od strane Ujedinjenih nacija. Nakon toga ukazalo se na konstantno kršenje ljudskih prava u svijetu i načine prevazilaženja istih i značaj Europskog suda za ljudska prava kroz „kontrolnu funkciju“ primjene Europske konvencije za ljudska prava od strane dražava članica. Nadalje profesor Veladžić je ukazao na značaj razlikovanja termina „civilna prava“ i „ljudska prava“ predstavljena kroz prizmu Univerzalne deklaracije o ljudskim pravim. Nakon predavanja upriličena je zajednička konstruktivna diskusija profesora i studenata na pomenutu temu. Zahvaljujemo se prof.dr. Nrvzetu Veladžiću na izdvojenom vremenu te ugodnom predavanju.