Rok za regulisanje statusa za sve studente

 

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE IPF-a

Broj: 03-492-O-6/2016

Datum: 15.07.2016.

 

Nastavno-naučno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću je na 102. redovnoj sjednici održanoj 15. 07.2016. godine, donijelo

 

ODLUKU

o  regulisanju statusa studenta

I

Produžava se rok studentima I i II ciklusa da regulišu svoj status (upis nove ili obnova godine) do 15. oktobra 2016. godine.

II

Studenti I i II ciklusa koji u predviđenom roku ne regulišu upis gube status studenta Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, shodno Članu 168. Statuta Univerziteta u Bihaću i Članu 94. stav c) Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

III

Studenti I ciklusa troškove upisa ili obnove plaćaju prema Odluci o visini troškova školarine za studente I ciklusa, koju je donio Senat UNBI, dok studenti II ciklusa pri obnovi godine uplaćaju 20 KM za upisni materijal i 20 KM za Biblioteku IPF-a.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na oglasnoj tabli i web stranici Fakulteta.

 

 

Predsjednik NNV: Prof. dr. Fuad Sedić