Rok za završetak studija za imatrikulante

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE IPF-a

Broj: 03-492-O-7/2016

Datum: 15.07.2016.

 

Nastavno-naučno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću je na 102. redovnoj sjednici održanoj 15. 07.2016. godine, donijelo

 

ODLUKU

o završetku studija za studente koji su upisali studij prije 2011. godine

I

Studentima koji su upisali studij prije 2011. godine, omogućava se da mogu prijaviti diplomski rad najkasnije do 22. septembra 2016. godine, iako imaju nepoloženih ispita iz zadnje godine studija, kako bi na taj način završili studij u predviđenom roku, a najkasnije do 15. oktobra 2016. godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na oglasnoj tabli i web stranici Fakulteta.

 

Predsjednik NNV: Prof. dr. Fuad Sedić