Upis primljenih studenata

Upis studenata primljenih u prvu godinu prvog ciklusa studija Odsjeka socijalne pedagogije i duhovne skrbi može se obaviti od 13.09.2021. do 21.09.2021. godine, radnim danom od 11 do 13 sati.

Studenti koji su primljeni na I godinu studija Odsjeka islamske vjeronauke naknadno će biti obaviješteni o terminu upisa.

Studenti koji su primljeni u prvi semestar trebaju lično doći da se upišu, a za upis je, pored dokumenata traženih konkursom (ukoliko su dostavljene kopije, obavezno dostaviti originale dokumenata), potrebno sljedeće:

- Dvije iste lične fotografije (4x5cm)

- Uvjerenje o državljanstvu

- Ljekarsko uvjerenje

- Kopija CIPS prijave

- Uplate:

-index 25 KM
-upisni materijal 20 KM
-biblioteka 20 KM
-upisnina za redovan studij (200 KM) ili prva rata upisnine za redovan-samofinansirajući ili vanredni studij (moguće je plaćati u četiri iste mjesečne rate)

BROJEVI RAČUNA:

-Upisnina i upisni materijal: Primalac: Budžet USK – IPF Bihać, račun primaoca: 3380002210005877, vrsta prihoda: 722631, općina: 003, budžetska organizacija: 1805007

-Uplata za indeks: Primalac: Univerzitet u Bihaću, račun primaoca: 3380002210005877, vrsta prihoda: 722613, općina: 003, budžetska organizacija: 1805001, poziv na broj: 1111500000

-Uplata za biblioteku: Primalac: IPF Bihać, račun primaoca: 1605600056155956

Upisni materijal se preuzima u studentskoj službi.

Dobro nam došli!