Prijave priloga

zbornik@ipf.unbi.ba

Uvjeti za predaju priloga

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.
 • Prijavljeni članak nije prethodno objavljivan niti se nalazi u recenzijskom postupku pri nekom drugom časopisu. U suprotnom, molimo to obrazložiti pod "komentari uredniku".
 • Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word ili RTF formatu.
 • URL adrese za mrežno dostupne bibliografske čestice su priložene.
 • Tekst sadrži jednostruki razmak; koristi se font 12; preferira se kurziv(italic), radije nego podcrtavanje (prihvaća se za URL adrese); i sve ilustracije, slike i tablice su smještene na prikladnim mjestima u tekstu, radije nego na njegovom kraju.
 • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahtjeve navedene u Smjernice za autore, koje se nalaze u rubrici "o časopisu".

Smjernice za autore

Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću objavljuje autorske radove iz područja društvenih i humanističkih nauka. U Zborniku se objavljuju neobjavljeni naučni i stručni radovi, studije, rasprave, eseji i osvrti iz oblasti islamistike, pedagogije, socijalnog rada, književnosti i psihologije. Prikazi knjiga se mogu uraditi za domaće i strane publikacije koje su objavljene prije ne više od dvije godine računajući do datuma kada je prikaz primljen u Zbornik. 

Radovi se Redakciji dostavljaju u elektronskom obliku na adresu Redakcije: zbornik@ipf.unbi.ba.

Radovi koji nisu urađeni prema Uputstvu se ne prihvataju.

Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću izlazi u štampanoj i elektronskoj formi.

 

Priprema rukopisa

Obim

Preporučeni obim izvornog naučnog i preglednog članka je do 20 stranica teksta kucanog fontom Times New Roman, veličina 12, prored 1,5. U slučaju arapskog teksta prihvata se font Traditional Arabic, veličina fonta 18.

Radovi moraju ispoštovati opće uslove naučnog rada, tj. moraju sadržavati uvod, glavni dio, zaključak, sažetak, ključne riječi i literaturu.

Naslov rada se piše velikim bold slovima, veličina 14. Podnaslovi prvog reda se pišu malim bold slovima, podnaslovi drugog reda malim bold italic slovima, a podnaslovi trećeg reda malim italic slovima, sve veličina 12.

 

Naslov, sažetak i ključne riječi rada

Ključne riječi navode se iza sažetka i obuhvataju pet do sedam termina koji su naučno i stručno referentni za obrađivanu tematiku, odnosno koje omogućavaju brzu identifikaciju i klasifikaciju sadržaja rada. U interesu je autora da navede ključne riječi koji se često koriste za indeksiranje i pretraživanje članaka. Ključne riječi se prilažu i na nekom od drugih jezika.

 

Autor(i) rada

Navodi se puno ime i prezime autora, odnosno svih autora rada. Autor ili autori navode se iznad naslova rada bez titula, i to prvo ime, a zatim prezime autora, a ispod se navodi adresa elektronske pošte autora. Ukoliko ima više autora, autori se navode jedan ispod drugog, kao i njihove adrese elektronske pošte.

 

Stil citiranja

Prilikom navođenja bibliografskih referenci koristi se isključivo harvardski stil citiranja. Na kraju teksta prilaže se popis literature poredane po abecednom redu prezimena autora.

 

Postupak recenziranja

Svi radovi prolaze postupak dvostruke slijepe recenzije (engl. Double-Blind Peer Review), kojim se ne otkriva identitet autora i recenzenata.

Na temelju preporuka recenzenata, Redakcija odlučuje da li će:

- prihvatiti rad kakav jeste ili

- prihvatiti uz minimalne korekcije bez ponovne recenzije ili

- prihvatiti rad uz ponovnu recenziju ili

- odbiti rad.

Recenzirani radovi kategoriziraju se kao:

 • izvorni naučni članak
 • stručni članak
 • prethodno priopćenje
 • pregledni članak
 • prikaz knjige
 • izlaganje sa naučnog skupa

 

Odgovornost autora

Autor je u potpunosti odgovoran za sadržaj rada i korištenje ranije objavljenih informacija. Podrazumijeva se da rad prihvaćen za objavljivanje u Zborniku nije predan drugdje radi objavljivanja i da nije već objavljen te da su objavljivanje odobrili koautori (ako ih ima). Ukoliko je rad dio neke veće cjeline (doktorske disertacije, istraživanja i sl.), ovakvo što obavezno treba navesti u radu i to u uvodnoj fusnoti. Uz dogovor i saradnju s autorom, Redakcija može intervenirati na izvornom materijalu prema zahtjevu recenzenata ili radi prilagođavanja stručnim, jezičkim i tehničkim normama Zbornika. Prilozi objavljeni u Zborniku mogu se bez posebne dozvole koristiti za ličnu ili obrazovnu svrhu, uz poštovanje prava autora i izdavača.

 

Redakcija i lektura

Uredništvo za sve članke provodi jezičku lekturu kao i prevođenje sažetka na drugi strani jezik. Autori su dužni sami dostaviti sažetak preveden na jedan od stranih jezika.

  

NAVOĐENJE LITERATURE PREMA HARVARDSKOM STILU CITIRANJA

 

Knjige

Prezime, inicijal(i) autora., godina. Naslov knjige: podnaslov. Izdanje (samo u slučaju da se ne radi o prvom izdanju). Mjesto izdavanja knjige: izdavač.

Jedan autor

Blair, D. C., 1990. Language and Representation in Information Retrieval. Amsterdam: Elsevier Science Publishers.

Dva autora

Blažević, D., Hodak, V., 2001. Upute za katalogizaciju omeđenih publikacija i nizova publikacija. 2. dop. izd. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica.

Više od četiri autora

Levine, D. M. et al., 2004. Statistics for Managers Using Microsoft Excel. 4th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall.

 

Urednici knjige

Prezime, inicijal(i) autora. ur., godina. Naslov knjige: podnaslov. Izdanje (samo u slučaju da se ne radi o prvom izdanju). Mjesto izdavanja knjige: izdavač.

Keene, E. ed., 1988. Natural language. Cambridge: University of Cambridge Press.

 

Naučni i stručni rad u zborniku i zbirci radova

Prezime, inicijal(i) autora., godina. Naslov rada: podnaslov. U: Prezime, inicijal(i) ur. Naslov zbornika: podnaslov. Mjesto izdavanja: izdavač, str. od – do.

Afrić, V., 2002. “Informacijske tehnologije i društvo”. U:. Tkalac, S., Lasić-Lazić, J. ur. Zbornik radova Težakovi dani. Zagreb: Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, str. 7-21.

 

Elektronska knjiga

Prezime, inicijal(i) autora., godina. Naslov: podnaslov. [medij]. Izdanje. Mjesto izdavanja: izdavač. Dostupno na: adresa: [datum pristupa].

Fishman, R., 2005. The rise and fall of suburbia. [e-book]. Chester: Castle Press. Dostupno na: http://libweb.anglia.ac.uk / E-books: [3. 3. 2007].

 

Članak u časopisu

Prezime, inicijal(i) autora., godina. Naslov članka: podnaslov. Naslov časopisa. Oznaka sveska (broj), stranice.

Milas-Bracović, M., Barany, I. i Boras, D., 1986. “Zastupljenost ključnih riječi iz naslova i teksta članka u njegovom autorskom sažetku”. Informatologia Yugoslavica, 17 (3-4), str. 243-265.

 

Članak u elektronskom časopisu

Prezime, inicijal(i) autora., godina. Naslov članka. Naslov časopisa. [medij]. Oznaka sveska (broj), stranice. Dostupno na: adresa: [datum pristupa].

Baker, T., 2002. “A Grammar of Dublin Core”. D-Lib Magazine. [online], 6 (10). Dostupno na: <http://www.dlib.org/dlib/october00/baker/10baker.html> [21. 11. 2011].

 

Rad na konferenciji

Prezime, inicijal(i) autora., godina. Puni naslov rada na konferenciji. U: Prezime, inicijal(i) urednika, ur. ili ime organizacije, Cjeloviti naslov konferencije. Mjesto održavanja, datum. Mjesto izdavanja: Izdavač.

Brown, J., 2005. “Evaluating surveys of transparent governance”. In: UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs), 6th Global forum on reinventing government: towards participatory and transparent governance. Seoul, Republic of Korea 24-27 May 2005. New York: United Nations.

 

Diplomski rad, magistarski rad i disertacija

Prezime, inicijal(i) autora., godina. Naslov: podnaslov. Magistarski rad. Mjesto izdavanja: izdavač.

Richmond, J., 2005. Customer expectations in the world of electronic banking: a case study of the Bank of Britain. Ph. D. Anglia Ruskin University.

 

Web-stranica

Prezime, inicijal(i) autora. (godina izdavanja). Naslov: podnaslov [online]. Mjesto izdavanja: izdavač (izdavač u tradicionalnom smislu ili organizacija odgovorna za održavanje stranice na internetu). Dostupno na: URL [datum pristupa].

Holland, M., (1996). Harvard System [online]. Poole: Bournemouth University. Dostupno na: <http://www.bournemouth.ac.uk/service-depts/lis/LIS_Pub/harvardsyst.html> [6. 12. 1996]

 

Articles

Section default policy

Izjava o privatnosti

Imena i adrese e-pošte registrirane na ovim stranicama koristit će se isključivo u navedene svrhe časopisa i neće biti dostupne niti jednoj drugoj stranci.