PORODIČNO PRAVO I REVOLUCIONARNI DOPRINOS ISLAMA STATUSU ŽENE

Autor(i)

  • Muharem Štulanović Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2017.9.13-53

Ključne riječi:

Porodično pravo, islamsko porodično pravo, status žene, porodica, brak, vanbračna zajednica, biseksualni i istospolni brakovi, prava žene, diskriminacija žene.

Sažetak

Porodično pravo možemo tretirati kao granu pozitivnog prava i kao zaseban, samostalan dio pravne nauke.
Porodično pravo predstavlja skup pravnih normi kojima se reguliše porodica i odnosi između članova porodice, odnosno regulišu se odnosi koji nastaju prilikom formiranja porodice, njenog trajanja ili prestanka postojanja. Ovi odnosi nastaju zasnivanjem veze muškarca i žene, rađanja i oblicima srodstva koji proizilaze iz te veze. Teoretičari prava u islamskoj kulturi i civilizaciji uobičajili su termin porodičnog prava za regulativu koja se tiče braka, razvoda, testamenta i nasljeđivanja, iako je u islamskom fikhu, ranije, sve ono što reguliše porodične odnose nazivano ličnim, posebnim imenom kao što je poglavlje o braku, razvodu i sl. Islam je prema ženi donio revolucionarno poboljšanje njenog statusa, u smislu primjene ljudskih prava i dokidanja dotadašnjih običaja koji su je diskriminirali jer je Uzvišeni Allah odlikovao i oplemenio ljudski rod, oba njegova dijela, ženski i muški, čije veze je regulirao propisima koji se odlikuju svojim specifičnostima i vrijednostima. Reformska načela sa kojima je došao islamski sistem, posebno ona koja se tiču statusa žene i njene uloge u društvu, ogledaju se u mnogobrojnim aspektima i mogu se konkretizovati kroz socijalno/društveni, humani/ljudski i pravno/šerijatski aspekt.

Downloads

Objavljeno

22.12.2017

Način citiranja

Štulanović, M. (2017) “PORODIČNO PRAVO I REVOLUCIONARNI DOPRINOS ISLAMA STATUSU ŽENE”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 9(9), pp. 13–53. doi: 10.52535/27441695.2017.9.13-53.

Broj časopisa

Rubrika

Articles

Najčitaniji radovi istog (istih) autora

1 2 > >>